🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vladimir Velebit

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 5. 1944 U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

0. 5. 1944 Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

24. 5. 1944 U Londonu je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi general Dvajt Ajzenhauer primio šefa vojne misije VŠ NOV i POJ general-majora Vladimira Velebita. Ajzenhauer se raspitivao o ratištu na Balkanu, o brojčanoj snazi neprijatelja, o uspesima NOVJ i o taktičkim načelima odbrane nemačkih trupa.

29. 9. 1944 VŠ NOV i POJ, preko šefa vojne misije u Londonu general-majora Vladimira Velebita, uputio vladi V. Britanije oštar protest zbog toga što se odugovlači i otežava prelazak flote Kraljevine Jugoslavije na stranu NOVJ.

7. 10. 1944 Šef vojne misije VŠ NOV i POJ u Londonu general-major Vladimir Velebit i ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović ponovo posetili potpredseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i u ime NKOJ-a i izbegličke vlade postavili mu zahtev da se na odnose Unre i Jugoslavije ne primenjuju odredbe Balkanskog sporazuma. Pošto Litit nije imao potrebnih ovlašćenja, zahtev jugoslovenskih predstavnika nije usvojen.

Dokumenti

Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ

Instrukcija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. aprila 1944. upućena preko zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića šefu Vojne misije NOVJ dr Vladimiru Velebitu o stavovima koje treba zauzeti ako Vinston Čerčil ili drugi britanski predstavnici postave pitanje pregovora s kraljem Petrom II Karađorđevićem

Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 27. aprila 1944. šefu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimiru Velebitu da su potrebni bolji uslovi za lečenje tuberkuloznih bolesnika i da u Alžiru ima avijatičara spremnih da priđu NOP-u

Zahtev šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 2. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da dostavi što više informativnog materijala na slovenačkom jeziku članovima Vojne misije NOV i POJ u Kairu i Alžiru

Uputstvo šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 31. maja 1944. članu Vojne misije dr Mati Jakšiću o njegovom daljem radu u Kairu

Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Velikoj Britaniji Vladimiru Velebitu da prenese dr Ivanu Subašiću neslaganje sa izmenom jugoslovenskog poslanika u Moskvi i da kod britanske vlade pokrene pitanje popune 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ tenkovima i uključenja u NOVJ ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. genaral-majoru Vladimiru Velebitu Vlatku, šefu vojne misije NOVJ u Londonu, za dostavljanje podataka o kapetanu korvete Eugenu Soštariću i predaju kraljevske jugoslovenske mornarice Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

Fotografije

Povezane odrednice

Sremski front Partizanska avijacija Mornarica NOVJ Spašavanje savezničkih avijatičara Petar II Karađorđević Hrvatska seljačka stranka Vrhovni štab NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Donji Vakuf Peko Dapčević Borbe u Hrvatskoj 1944. Vis Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Dalmaciji 1944. Henry Maitland Wilson Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Srbiji 1945. Britanija i Jugoslavija Harold Alexander Sava Kosanović Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ivan Šubašić Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 26. dalmatinska divizija NOVJ 3. prekomorska brigada - udarna Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Josip Broz Tito Zemun Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dwight Eisenhower Winston Churchill Vlada Velike Britanije Borbe na Jadranu 1944. Fitzroy MacLean Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije