🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vlasenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U jarugama Rašića gaja (kod Vlasenice) ustaše poklale oko 80 ljudi.

15. 8. 1941 Jedan domobranski bataljon, nastupajući od Sarajeva, ušao u Vlasenicu, pošto četnici nisu pružili nikakav otpor.

18. 8. 1941 Jedan domobranski bataljon, nastupajući iz Vlasenice, ušao u Han-Pijesak, iz koga su četnici pobegli.

30. 8. 1941 Partizani Sreskog štaba za Birač i Planinska četnička grupa zauzeli Vlasenicu. Posada (delovi 4. domobranskog graničkog bataljona i mesni žandarmerijski vod) razbijena i delom zarobljena.

0. 11. 1941 Povodom neuspele konferencije u Vlasenici, održane 16. novembra 1941, GŠ NOP odreda za BiH obratio se otvorenim pismom svim poštenim i rodoljubivim četnicima Bosne i Hercegovine pozivajući ih da sa partizanima produže zajedničku NOB. U pismu je osuđena namera četničkih oficira da, za račun okupatora, tu borbu pretvore u borbu Srba protiv muslimana, u borbu protiv uspostavljanja narodne vlasti, a za samovlašće, osvetu, pljačku i izbegavanje borbe protiv okupatora.

16. 11. 1941 U Vlasenici, na inicijativu GŠ NOP odreda za BiH, održana konferencija predstavnika partizanskih i četničkih jedinica istočne Bosne radi raščišćavanja nesuglasica između Štaba četničkih odreda u istočnoj Bosni i GŠ NOP odreda za BiH. Konferencija nije postigla postavljeni cilj, jer su je četnici napustili kada su uvideli da će ostati u manjini, ali je razobličen izdajnički i razbijački rad četničkih vođa.

17. 11. 1941 Napustivši zajedničku konferenciju u Vlasenici, četnici na svojoj skupštini izabrali Privremenu upravu istočne Bosne i raskinuli sporazum od 1. X 1941. o saradnji i zajedničkom (partizansko-četničkom) Operativnom štabu za istočnu Bosnu. Ovi su time prešli na otvoreno razbijanje ustaničkih redova u istočnoj Bosni.

23. 11. 1941 Povodom napuštanja sporazuma o saradnji između četnika i NOP odreda u istočnoj Bosni, GŠ NOP odreda za BiH uputio pismo svim NOP odredima u Bosni i Hercegovini, u kome je objasnio petokolonaški i razbijački stav četničkog rukovodstva na konferenciji u Vlasenici i svoja nastojanja da do rascepa ne dođe, ali ne po cenu odricanja od tekovina NOP-a i interesa naroda [Pismo je, po četama, uz diskusiju, pročitano svim partizanima.].

28. 12. 1941 U Vlasenici četnička -Privremena uprava istočne Bosne- održala konferenciju četničkih delegata iz istočne Bosne: pripremljena kapitulacija četnika u istočnoj Bosni i prihvaćeni uslovi Nedića i nemačkog okupatora.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

17. 1. 1942 Ojačam 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Vlasenicu, koju su četnici, po prethodnom dogovoru, napustili.

20. 1. 1942 Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

0. 2. 1942 CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, analizirajući situaciju nastalu za vreme tzv. druge neprijateljske ofanzive, rešili da se jače partizanske snage upute u istočnu Bosnu, s tim da se najpre očisti područje Glasinca od četnika, ustaša i domobrana, a zatim razbiju četnička uporišta u rejonima Han-Pijeska, Vlasenice, Drinjače, Srebrenice i Bratunca, tamo razvije živa politička aktivnost u narodu, obnove i ojačaju organi vlasti i narodnooslobodilačke organizacije, obnove i učvrste područne jedinice i time stvore povoljne mogućnosti za pomoć NOP-u u Srbiji. U tom smislu izdate su direktive PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu i GŠ NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu.

7. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da glavna dejstva usmeri ka Han-Pijesku, Vlasenici i reci Drini, sprečavajući prodor četnika ka Romaniji i Glasincu. Za izvršenje toga zadatka trebalo bi, s obzirom na proširenje rejona dejstva, formirati više samostalnih bataljona, koji bi dobili zadatke za duži period.

0. 3. 1942 Kod Han-Pijeska (blizu Vlasenice) GŠ NOP i DV za BiH formirao Krajiški NO dobrovoljački odred.

0. 3. 1942 U Vlasenici, od razbijenih četničkih jedinica, GŠ NOP i DV za BiH formirao Vlasenički NO dobrovoljački odred.

3. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio 2. proleterskoj NOU brigadi da ovlada Glasincem i tu stvori čvrstu bazu, a potom prodire ka Vlasenici; da pristupi formiranju omladinskih četa, zatim četa i bataljona dobrovoljačkih jedinica; da razvija politički rad u masama: da obnavlja i učvršćuje NO odbore i narodnooslobodilačke organizacije.

4. 3. 1942 VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

4. 3. 1942 U istočnoj Bosni otpočele petnaestodnevne borbe u kojima je Proleterska udarna grupa (2. proleterska NOU brigada i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade), u snažnom naletu, razbila Višegradski, Krajiški, Rogatički, Srebrenički, Vlasenički i Zvornički četnički odred i oslobodila više mesta (Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac).

16. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu Proleterske udarne grupe brigada da obustavi pokret prema Vlasenici i vrati jedinice na sektor Romanija-Han-Pijesak zbog nadiranja ustaških i domobranskih snaga na ovo područje.

16. 3. 1942 Proleterska udarna grupa (2, i delovi 1. proleterske NOU brigade) ušla u Vlasenicu, iz koje su četnici, sa Operativnim štabom za istočnu Bosnu na čelu, pobegli, osim jedne grupe od 200 četnika koja se priključila partizanima.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

0. 6. 1942 Kod Vlasenice se rasuo Zalukovički dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP i DO koji se do tada održavao kao poslednja jedinica NO dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni. Deo boraca je prešao u partizanske bataljone Birčanskog NOP odreda a ostali su otišli u četnike.

15. 6. 1942 Grupa istočnobosanskih udarnih bataljona i Birčanski NOP i DO izvršili neuspeo napad na Vlasenicu. Desna kolona je zauzela uporište Han-pogled i razbila četu ustaša, ali je, zbog neuspeha srednje kolone da potpuno slomi spoljnu odbranu grada i zbog kolebanja Zalukovičkog dobrovoljačkog bataljona kod leve kolone, napad obustavila. Istovremeno su se iz Han-Pijeska, posle oštre borbe na Ploči, u grad probile po jedna četa iz nemačke 718. pešadijske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka sa nešto ustaša. U borbi na Orlovači je poginuo komandir čete 2. udarnog istočnobosanskog bataljona Lazič Stojanović Lazo, narodni heroj.

15. 9. 1942 U Šekovićima (kod Vlasenice) formiran ONO odbor za Birač.

25. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

9. 3. 1943 U s. Žljebovima i s. Kramu (na putu Sarajevo-Vlasenica) 6. istočnobosanska NOU brigada napala delove 28. ustaškog bataljona i zauzela s. Žljebove, aus. Kramu zapalila pilanu i nekoliko zgrada odakle su ustaše davale otpor. Poginulo je 24 i ranjeno 45 ustaša. Brigada je imala 17 mrtvih i 29 ranjenih.

20. 3. 1943 Ustaška uporišta u s. Milićima, s. Zaklopači i s. Dubnici (kod Vlasenice) napala i zauzela 6. istočnobosanska NOU brigada. Poginulo je 30 i zarobljeno 3 ustaše, dok je brigada imala 6 mrtvih i 5 ranjenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 25 pušaka i zapaljena su 2 mosta.

0. 4. 1943 U Šekovićima (kod Vlasenice) formirano Birčansko vojno područje.

29. 5. 1943 Kod s. Neđelišta (blizu Vlasenice) Birčanski NOP odred odbio napad ustaških delova iz Vlasenice i Han-Pijeska i naneo im gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

25. 6. 1943 Prva proleterska i 1. i 2. vojvođanska NOU brigada razbile posadu (dva bataljona domobranskog 15. pešadijskog puka i jedan bataljon ustaške 1. brigade) i zauzele Vlasenicu. Ostaci posade (679 vojnika), većinom bez oružja, pobegli u s. Drinjaču. U borbi je poginuo politički komesar 6. bataljona 1. proleterske NOU brigade Ante Bilobrk, narodni heroj.

6. 7. 1943 U Šekovićima (kod Vlasenice) šef sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ održao sastanak sa Štabom 16. udarne divizije NOVJ. Odlučeno je da se za teške (nepokretne) ranjenike izgrade skloništa, o čemu će se starati Komanda Birčanskog vojnog područja i uprava bolnice u Šekovićima, a da se lakši (pokretni) ranjenici prebace na Majevicu.

7. 7. 1943 Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

13. 7. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

13. 7. 1943 Motorizovana borbena grupa -Volf- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajevič, narodni heroj.

20. 7. 1943 U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

0. 9. 1943 U rejonu Han-Pijeska (kod Vlasenice) Planinski NOP odred uključen u Birčanski NOP odred.

10. 9. 1943 Posle tročasovne teške borbe protiv ustaškog 22. bataljona jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ zauzele Vlasenicu. Ustaše su imale 12 mrtvih, 4 ranjena i 38 zarobljenih, dok su brigade imale 11 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 2 mitraljeza. 20 pušaka i dosta druge ratne opreme.

3. 12. 1943 Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

6. 12. 1943 Nastupajući iz Zvornika, nemački 901. motorizovani puk zauzeo Šekoviće, a u toku noći i Vlasenicu, posle slabog otpora delova 3. udarnog korpusa NOVJ.

9. 12. 1943 Na Betnju (na putu Sekovići-Vlasenica) 6. istočnobosanska udarna i 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, u trodnevnoj teškoj borbi, nanela jedinicama nemačke 187. rezervne divizije gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih. Pošto su i same pretrpele gubitke od 25 mrtvih i 55 ranjenih, jedinice 17. udarne divizije NOVJ povukle su se radi odmora u rejon s. Tupkovići - s. D. Lukavica - s. Bašigovci - s. Lukići (kod Tuzle).

13. 12. 1943 U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

18. 12. 1943 Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

29. 12. 1943 Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

22. 2. 1944 U Vlasenici udizano oblasno savetovanje SKOJ-a za istočnu Bosnu.

2. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da će sovjetski avioni bacati materijal za jedinice ovoga korpusa u Vlasenici i da treba čuvati tajnost znakova.

21. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da od sutra u Vlasenici čekaju sovjetske avione koji će doturati materijal.

25. 4. 1944 U Vlasenici Štab 3. udarnog korpusa NOVJ održao sastanak sa štabovima 16, i 17. udarne divizije NOVJ. On je izložio situaciju u Srbiji i formirao jedinstvenu komandu za obe divizije.

27. 4. 1944 Dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- preduzeli nastupanje iz Rogatice i Sokolca ka Srebrenici i Vlasenici da bi u sadejstvu sa delovima nemačke 13. SS divizije -Handžar- sprečili prelaz 16. i 17. udarne divizije NOVJ u Srbiju.

29. 4. 1944 Iz rejona Kraljeve gore (sada: Partizanska gora, kod Han-Pijeska) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ izvršila neuspeo pokušaj proboja preko komunikacije Han-Pijesak-Vlasenica, koju su zatvarali delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

29. 4. 1944 Šesnaesta i 36. udarna divizija NOVJ i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se preko komunikacije Šekovići-Vlasenica, gde su se nalazile jedinice nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, i kod Gradine prešle preko mosta na r. Drinjači i uputile se ka Kladnju.

30. 4. 1944 Pri nastupanju ka Ravnoj gori (kod Vlasenice) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, odbacila ih ka Lisini i tako uspela da se preko Sokoliće i Barica prebaci u rejon s. Podžeplje - s. Krivače - s. Džimrije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

6. 5. 1944 Iz rejona Kladnja otpočeo marš 16. udarne divizije NOVJ ka određenom odseku prelaza r. Drine (Bajina Bašta - s. Fakovići), radi pružanja pomoći 2. proleterskoj i 5. udarnoj diviziji NOVJ u borbama u Srbiji. Sutradan su je delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- i 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili iz rejona s. Milića (kod Vlasenice) u polazni rejon.

25. 6. 1944 U Vlasenici održana konferencija većnika AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a iz istočne Bosne. Podneseni su referati o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o stanju i zadacima narodne vlasti u istočnoj Bosni.

20. 7. 1944 Nemačka 13. SS divizija -Handžar- i četnici, posle trodnevnih borbi, odbacili 36. udarnu diviziju 12. udarnog korpusa NOVJ iz doline r. Spreče i ušli u Sekoviće Delovi 27. i 16. udarne divizije NOVJ otpočeli protivnapade (koji su završeni 23. jula), ali mesto nisu zauzeli. Zbog toga neuspeha Štab 3. udarnog korpusa NOVJ odlučio je da svoje jedinice prebaci na pl. Javor, odakle će dejstvovati prema Kladnju i Vlasenici, a da se 12. udarni korpus NOVJ prebaci na levu obalu r. Krivaje, s tim da deo snaga uputi ka r. Bosni radi prihvata 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 11. udarne divizije NOVJ.

20. 7. 1944 Blizu s. Vukovića (kod Vlasenice) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zbog nedostatka municije i zbog jakog protivnapada neprijatelja, ona se posle osmočasovne borbe povukla na Crkvine. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 26 ranjenih boraca.

29. 7. 1944 Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnici odbacili delove 27. udarne divizije NOVJ i ušli u Vlasenicu, a iz Šekovića se prebacili na desnu obalu r. Drinjače, nadirući prema položajima jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ.

0. 8. 1944 Kod Vlasenice 11. udarna divizija NOVJ razbila jedan bataljon 28. puka nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih.

4. 8. 1944 U rejonu Vlasenice 38. i 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se kroz raspored ojačane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i iz rejona pl. Konjuha izvukle se na pl. Javornik. Gubici neprijatelja: oko 100 mrtvih i 60 ranjenih.

6. 8. 1944 Da bi izbegao okruženje u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, 12. udarni korpus NOVJ prebacio se preko komunikacije Sokolac-Vlasenica, a zatim se, preko pl. Devetaka, povukao prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih.

16. 8. 1944 Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

29. 8. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da će sovjetski avioni bacati materijal u s. Dukiće (kod Vlasenice) i da su poslati signali za sporazumevanje sa avionima, a da mesta za prijem materijala koje doturaju britanski avioni odredi Štab korpusa.

10. 9. 1944 U Vlasenici, na okružnoj i gradskoj konferenciji AFŽ-a. izabrani Okružni i Gradski odbor AFŽ-a.

8. 12. 1944 Posle osmodnevnih borbi na putu Sokolac-Vlasenica protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ nemačka 21. SS divizija -Skenderbeg- probila se, uz osetne gubitke, u Vlasenicu, a zatim u s. Drinjaču, gde se spojila s tamošnjim snagama.

18. 12. 1944 Oko 8.000 četnika prodrlo preko planine Milana i Javora u Vlasenicu, odbacivši 20. romanijsku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ.

22. 12. 1944 Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

1. 1. 1945 Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

8. 1. 1945 Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

16. 1. 1945 Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

5. 2. 1945 U Vlasenicu stigli iz Sarajeva delovi nemačke 181. pešadijske divizije i smenili delove nemačke 22. pešadijske divizije, koji su produžili proboj prema Zvorniku.

10. 2. 1945 Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

Dokumenti

Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. juli 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na smeštaju doseljenika Slovenaca po opštinama

Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na iseljavanju Srba, hapšenju i upućivanju u logor Sisak

Dopis Kotarske oblasti Vlasenica od 20. jula 1941. u velikoj župi Vrhbosna o preseljenju 12.000 Srba sa obala Drine na teritoriju ovog kotara

Odgovor Štaba Tuzlanske oblasti od avgusta 1941 god. ustaškom komandantu mjesta u Vlasenici povodom poziva da partizani polože oružje

Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 7 avgusta 1941 god. o širenju narodnog ustanka u Vlaseničkom srezu

Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog krila u Tuzli od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice, Milića, Papraće, Šekovića, DŽila i Nove Kasabe od strane partizana

Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice od strane partizana

Naređenje Državnog ravnateljstva za ponovu od 10. oktobra 1941. kotarskim oblastima Zvornik, Srebrenica i Vlasenica za preduzimanje mera protiv preseljavanja Srba iz Bosne u Srbiju

Zapisnik sa četničke konferencije u Vlasenici 17. novembra 1941. o uslovima saradnje sa NOP-om i o formiranju četničke privremene uprave istočne Bosne

Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Vlasenice o borbama protiv partizana za vrijeme ofanzive na Šekoviće

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Birčanskog odreda za dejstvo na komunikacijama Vlasenica – Nova Kasaba – Drinjača i Vlasenica – Han-Pijesak

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstva na prostoru Srebrenica - Vlasenica - Han Pijesak - Rogatica

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Bosanskog proleterskog bataljona, previranju među četnicima Istočne Bosne, i pogodnom momentu za oslobađanje Vlasenice, Srebrenice i Bratunca

Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 10. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju i za dejstva na prostoriji Vlasenica – Han-Pijesak – Stari Brod

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za obustavljanje pokreta prema Vlasenici i vraćanje na sektor Romanija - Han Pijesak

Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pokretu prema Vlasenici i predlog za likvidaciju četnika

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o oslobođenju Vlasenice i naređenjima upućenim partizanskim odredima i dobrovoljačkim bataljonima u Istočnoj Bosni

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 juna 1942 god. o borbama oko Kupresa, Vlasenice i Zenice

Izvještaj oružničkog krila Vlasenica od 22 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Vlasenice

Izvještaj Krilnog zapovjedništva Vlasenica od 8 septembra 1942 god. o borbama protiv partizana oko Vlasenice

Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda

Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 12 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Kram

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se prebaci na prostor Srebrenica - Vlasenica - reka Drinjača

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pripremu pokreta na područje Vlasenica, Srebrenica, Drina, Drinjača

Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 5 jula 1943 god. o prikupljanju jedinica NOV na prostoru Vlasenica - Kladanj - Vareš

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja

Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15 jula 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Vlasenice, Šekovića i Han Pijeska

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 11 septembra 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o padu Vlasenice i pritisku jedinica NOV na Teslić

Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. aprila 1944. o napadu na jedinice NOV i POJ kod Kresova, Vlasenice, Kladnja, Drinjače i Glavatičeva

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše zaprečavanje na drumovima koji od Vlasenice vode ka Han-Pijesku, Milićima i Kladnju

Izvještaj Štaba 27. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Vlasenica - Bratunac - Srebrenica - Džimrije

Izvještaj Štaba 38. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u Birču i na prostoru Kladanj - Vlasenica - Sekovići - Osmaci

Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 11. oktobra 1944. o dejstvima u avgustu na sektoru Vlasenica - Olovo - Bugojno - Rogatica

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na sektoru Vlasenica - Šekovići

Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice i Kladnja

Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Vlasenica - Šekovići - Drinjača

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada

Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak

Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenica - Kram i na Ozrenu

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla

Zahtev Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. januara 1945. Štabu 2. armije za identifikaciju nemačkih jedinica na području Vlasenice i ustaških kod Srebrenice

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 22. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih snaga iz Vlasenice ka Bijeljini i od Brčkog ka Tuzli

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 38. divizije da jednom brigadom zatvori pravac Vlasenica - Capardi a dve brigade zadrži u opštoj rezervi

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 27. NOU divizije da zatvori pravac od Vlasenice ka Kladnju

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 26. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Šekovići - Vlasenica - Drinjača

Zapovijest štaba 45. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima 16. i 24. brigade za bočni napad na komunikaciju Vlasenica - Nova Kasaba

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 27. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 29. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 1. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Zvornik

Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ za drugu polovinu januara o dejstvima na prostoru Vlasenica - Han-Pijesak - Srebrenica

Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

Izvještaj Štaba 38. divizije od 3. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik

Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik

Fotografije

Povezane odrednice

Druga neprijateljska ofanziva Operacija Schwarz Glavatičevo 2. vojvođanska udarna brigada 13. SS divizija Handžar Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Olovo Zvornik Han Pjesak Saradnja partizana i četnika 1941. Sanitet u ratu 45. srpska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Brčko Sokolac Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Operacija Trio 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Srebrenica 181. pešadijska divizija Ranjenici u ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Birčanski partizanski odred Operacija Weiss Saradnja četnika sa okupatorom Tuzla 36. vojvođanska divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. 1. brdska divizija Vermahta Četnička golgota 14. srpski korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Bijeljina Sarajevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Proleterski bataljon Bosanske Krajine Svetozar Vukmanović Tempo 20. romanijska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ Doboj 17. istočnobosanska divizija NOVJ Napad NOVJ na Zvornik 1943. Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Operacija Kugelblitz 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Četnici u ustanku Bolnice u oslobodilačkom ratu 342. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija Ustanak u NDH 7. banijska divizija NOVJ 187. rezervna divizija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrhovni štab NOVJ Genocid u NDH 22. pešadijska divizija 5. krajiška udarna divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 16. muslimanska udarna brigada