🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Voćin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 70 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

29. 4. 1942 Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

2. 6. 1942 U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

3. 12. 1942 Kod Voćina delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, ubili 6, ranili 2 i zarobili 43 domobrana i žandarma, te zaplenili 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, 36 pušaka, 2 minobacača sa 28 mina, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

12. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade, uz sadejstvo delova 1. i 2. slavonskog NOP od reda, zauzele domobransko uporište Voćin, zarobile 183 domobrana i zaplenile 1 mitraljez, 15 p. mitraljeza, 8 automata, 190 pušaka, 50.000 metaka i drugu ratnu opremu.

16. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

30. 12. 1942 U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

11. 1. 1943 Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

9. 5. 1943 Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

0. 9. 1943 U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

7. 11. 1943 U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

27. 11. 1943 U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

10. 4. 1944 U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

27. 4. 1944 Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

29. 4. 1944 Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

13. 6. 1944 U s. Mačkovcu (na oslobođenoj teritoriji Slavonije) otvorena mađarska manjinska narodna škola. Školu su pohađala deca iz s. Mačkovca i s. Slane Vode (blizu Voćina).

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

12. 2. 1945 S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

27. 2. 1945 Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

4. 3. 1945 Jedinice 40. udarne divizije JA zauzele nemačka uporišta u s. Macutama i s. Bokanima (kod Voćina). Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 30 ranjenih, a jedinice 40. udarne divizije 2 mrtva i 21 ranjenog.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 5 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akciji na vlak kod Voćina

Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin

Izvadak iz izvještaja Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 13 prosinca 1942 god. o borbama za Voćin

Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin

Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Voćin

Proglas štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske kojim se poziva na predaju ustaško-domobranska posada u opkoljenom Voćinu

Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica da neprekidno usavršavaju ratnu vještinu i podižu političku svijest boraca u toku borbe za Voćin

Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XVI i XVII NO brigade za poduzimanje novog napada na utvrđene položaje neprijatelja u Voćinu

Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se pohvaljuje njihova borbenost i izdržljivost prilikom zauzimanja Voćina

Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama poslije formiranja Divizije i uspjehu akcije na Voćin

Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvaiske od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Voćina

Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin

Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica o toku borbe za Voćin

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

Obavještenje Stožera Prve gorske divizije od 9 siječnja 1943 god. o sastavu, polaznim položajima i pravcu protunapada ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica za deblokiranje posade Voćin

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe za Voćin

Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin

Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci

Zahtjev Ureda njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 14 siječnja 1943 god. da Prva gorska divizija osigurava iseljavanje njemačke nacionalne manjine sa područja Voćina

Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 15 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Voćin

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 23 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Voćin i stanju u jedinicama poslije formiranja divizije

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 veljače 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na području Voćina, rezultatima akcije čišćenja na području Požeške Gore i napadu na posade Toranj i Ledinci

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 21 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin i o stanju u diviziji

Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama i štabovima I i II odreda III operativne zone za napad na uporište Voćin

Dopis Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama da spriječe koncentriranje protivnika u okolini Voćina jer opkoljena posada traži hitnu pomoć

Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju Prve bojne u Voćinu

Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOVH o toku i uspjehu akcije na Voćin

Pismo štaba IV divizije NOVH svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se odaje puno priznanje za hrabrost, požrtvovnost i sposobnost rukovođenja prilikom trećeg zauzimanja Voćina

Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske o postignutim rezultatima napada na Voćin

Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin i daljnjim operativnim namjerama

Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 5 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 svibnja 1943 god. za napad na Voćin

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama da nastave borbu za uništenje neprijateljske posade u Voćinu

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o napadu Četvrte divizije na Voćin

Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalničkom i Moslavačkom području i o napadu dijelova Četvrte divizije na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 14 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica oko Voćina i borbi kod Starog Sela

Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog

Izvještaj Komande Prpučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i POH o vojnom stanju na teritoriju Komande, o radu i organizacionom stanju Komande mjesta Voćin, partizanskim stražama, relejnim stanicama, te o radnoj grupi i Agitpropu Komande područja

Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu TI korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja i Komande mjesta Voćin te o radu, brojnom stanju i kadrovskim promjenama u ostalim ustanovama Područja

Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o njenom brojnom stanju, radu Komande mjesta Voćin i o brojnom stanju i radu partizanskih straža na teritoriju Područja

Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u

Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim NOO-ima u Slavoniji u kojem ih obavještava o zaključcima sa savjetovanja okružnih NOO-a Slavonije održanog 18. i 19. septembra 1943. godine u Voćinu. Izneseni su nedostaci u radu NOO-a i dane detaljne smjernice za njihov rad na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Slavonije

Proglas pristaša HSS-a iz Slavonije s konferencije održane u Voćinu 26. septembra 1943. godine u kojem se poziva hrvatski narod Slavonije da pristupi NOP-u, a osuđuju se oni članovi koji su potpomagali NDH i prvaci koji su propovijedali politiku »čekanja«

Zapisnik i rezolucija Prve konferencije učitelja i profesora s oslobođenog teritorija Slavonije, održane u Voćinu 7. novembra 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Operacija Drežnica Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. banijska udarna brigada Podravska Slatina Drežnica Slavonska Požega Osječka udarna brigada Knin Ogulin Borbe u Dalmaciji 1943. Pleternica Borbe u Hrvatskoj 1943. 51. makedonska divizija NOVJ 1. slavonski partizanski odred 1. gorski zdrug (NDH) 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Slavoniji 1944. AFŽ Moslavački partizanski odred Topusko 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Cazin 12. slavonska proleterska udarna brigada 10. zagrebački korpus NOVJ Glavni štab Hrvatske 7. SS divizija Prinz Eugen Čazma 6. slavonski korpus NOVJ Grubišno Polje 5. pješačka divizija (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1942. 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Italija u drugom svetskom ratu Osijek 18. slavonska udarna brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 1. brdska brigada NDH Daruvar Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 28. slavonska divizija NOVJ 297. pešadijska divizija 17. slavonska udarna brigada Sremski front Jastrebarsko Narodno oslobodilački odbori 16. vojvođanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1945. 5. vojvođanska udarna brigada Našice Kalnički partizanski odred 4. gorski zdrug (NDH) Hrvatska seljačka stranka Virovitica 12. slavonska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Avijacija u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Karlovac Ivanić-Grad Hrvatsko domobranstvo