🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vojislav Lukačević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod

Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Edvardu Kardelju i Aleksandru Rankoviću u vezi sa predlogom četničkog starešine Vojislava Lukačevića za obustavu neprijateljstava sa jedinicama NOVJ kao i formiranja Srpsko-bugarskog komiteta

Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO od 7. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dostavljanje tačne formulacije pisma četničkog majora Vojislava Lukačevića koja se odnosi na naređenje Šubašićeve vlade

Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja

Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnička golgota Borbe u Crnoj Gori 1943. Dragutin Keserović Prijepolje Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Britanska pomoć četnicima Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1942. Berane Italija u drugom svetskom ratu Priboj Četnički zločini Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. oklopna armija Javorski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Đorđije Lašić Peko Dapčević Podgorica Četnici u drugom svetskom ratu William Bailey Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pavle Đurišić Borbe u Crnoj Gori 1944. Bijelo Polje 37. sandžačka divizija NOVJ Albert Seitz Zaharije Ostojić Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Maximilian von Weichs Kapitulacija Italije Dušan Radović Kondor Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Mladen Žujović Užice Rudolf Perhinek Britanija i Jugoslavija Komandant Jugoistoka 1. alpska divizija Taurinense 19. pešadijska divizija Venecija Borbe u Srbiji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Petar Baćović Borbe u Srbiji 1943. Radoslav Đurić Kolašin Ivan Šubašić Dragoljub Draža Mihailović 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Pljevlja Edvard Kardelj Henry Maitland Wilson Aleksandar Ranković Bitka za Srbiju Josip Broz Tito