🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vojislav Lukačević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod

Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Edvardu Kardelju i Aleksandru Rankoviću u vezi sa predlogom četničkog starešine Vojislava Lukačevića za obustavu neprijateljstava sa jedinicama NOVJ kao i formiranja Srpsko-bugarskog komiteta

Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO od 7. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dostavljanje tačne formulacije pisma četničkog majora Vojislava Lukačevića koja se odnosi na naređenje Šubašićeve vlade

Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja

Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zaharije Ostojić Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Mladen Žujović Kolašin Borbe u Hercegovini 1944. Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Britanska pomoć četnicima Italija u drugom svetskom ratu Radoslav Đurić Bijelo Polje Javorski korpus JVuO Rudolf Perhinek 1. alpska divizija Taurinense Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije Peko Dapčević Četnici u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović 27. istočnobosanska divizija NOVJ Pavle Đurišić Bitka za Srbiju 19. pešadijska divizija Venecija Podgorica Borbe u Srbiji 1943. 37. sandžačka divizija NOVJ Albert Seitz 2. oklopna armija Prijepolje Berane Komandant Jugoistoka Edvard Kardelj Dušan Radović Kondor Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ivan Šubašić Borbe u Hercegovini 1942. Henry Maitland Wilson William Bailey Dragutin Keserović Užice Josip Broz Tito Borbe u Srbiji 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Ivanjicu januara 1944. Petar Baćović Đorđije Lašić Maximilian von Weichs 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Priboj Četnički zločini Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Britanija i Jugoslavija Aleksandar Ranković 6. lička proleterska divizija NOVJ Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1944.