🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vojnić u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

28. 7. 1941 U Ivanović-jarku (blizu Vojnića) ustaše ubile preko 180 ljudi.

6. 8. 1941 U s. Kuplenskom (kod Vojnića) ustanici ubili dve ustaše.

21. 8. 1941 Ustaše napale partizanski logor u šumi Debeloj kosi (kod Vojnića). Napad odbijen. Ustaše imale 1 mrtvog i 8 ranjenih.

17. 9. 1941 U s. Prisjeci (kod Vojnića) NOP odredi Zbjeg i Močila iz zasede napali žandarme u kamionu i naneli im gubitke.

5. 10. 1941 U s. Kuplenskom (kod Vojnića) partizani napali domobrane koji su zaprežnim kolima vozili materijal u s. Krstinju. Jedan domobran poginuo i ostali zarobljeni.

8. 10. 1941 Partizani Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije zauzeli s. Krstinju (kod Vojnića).

20. 10. 1941 Na putu Kuplensko-Miholjsko (kod Vojnića) NOP odredi Trupinjski i Šlivnjak napali iz zasede tri italijanska kamiona sa vojnicima. Posle toga su snage konjičkog puka -Alesandrija- izvršile napad iz Vojnića i popalile s. Kuplensko.

4. 11. 1941 Delovi konjičkog puka -Alesandrija- italijanske 1. brze divizije popalili s. Grobnik (kod Vojnića).

6. 11. 1941 Održana sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Vojnić.

10. 11. 1941 Na Vratniku (kod Vojnića) 1. četa 1. partizanskog kordunaškog bataljona napala ustaše koje su terale opljačkanu stoku. Poginulo je 9 ustaša i jedan je ranjen, dok su partizani imali 2 mrtva i 1 ranjenog borca.

20. 11. 1941 U s. Radmanovcu (kod Vojnića) izabran SNO odbor za Vojnić.

2. 12. 1941 Italijanske snage iz Karlovca otpočele dotada najveći napad na oslobođenu teritoriju Korduna. Partizanske jedinice su se povlačile do s. Grabovca, gde su sutradan uspele da zaustave italijanske jedinice i potisnu ih prema Karlovcu i Vojniću. Za vreme tog napada neprijatelj je palio sela, naročito na putu od Vojnića ka oslobođenoj teritoriji.

16. 12. 1941 U blizini Vojnića borci Kordunaškog NOP odreda razoružali 15 domobrana.

20. 12. 1941 Na ž. st. Vojnić delovi 4. bataljona NOP odreda Korduna i Banije razoružali posadu od 60 domobrana.

24. 12. 1941 Domobranska posada iz s. Vojišnice (kod Vojnića), posle trodnevne opsade u školi, predala se jedinicama 1. kordunaškog partizanskog bataljona. Zarobljeno 38 domobrana sa oružjem.

0. 1. 1942 U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

12. 1. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

17. 1. 1942 U Vojniću formiran Okružni NO odbor za Kordun.

25. 1. 1942 U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

7. 2. 1942 U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

21. 2. 1942 U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

1. 3. 1942 Delegat CK KPJ Vladimir Popović uputio CK KPJ izveštaj o situaciji u Hrvatskoj (o oslobođenju Vojnića, Veljuna i Jasenka) i o sprovođenju u život direktive VŠ, o formiranju novih jedinica i operativnih zona na teritoriji Hrvatske.

8. 3. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

22. 3. 1942 Ustaške snage iz Karlovca, uz pomoć tenkova, posle kraće borbe protiv delova 1. kordunaškog NOP odreda ušle u Vojnić.

20. 4. 1942 Prvi bataljon 1. kordunaškog NOP odreda uništio tt veze, srušio 2 mosta i porušio puteve koji iz s. Krnjaka vode ka Vojniću, s. Tušiloviću, s. Bariloviću i Veljunu

22. 4. 1942 Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

30. 4. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

23. 5. 1942 Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

29. 5. 1942 Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

11. 6. 1942 Prvi Kordunaški NOP odred zauzeo Vojnić-kolodvor, zaplenivši 70 vagona kukuruza i 20 vagona pasulja i drugih namirnica i uništivši 63 vagona i 1 lokomotivu.

20. 8. 1942 U s. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od dva udarna bataljona (1. i 2. kordunaškog NOP odreda) i Omladinskog bataljona -Joža Vlahović- formirana 4. hrvatska NOU brigada.

25. 8. 1942 U s. G. Budački (kod Vojnića) održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac: analiziran je rad organizacija AFŽ-a po srezovima i date su smernice za budući rad.

16. 9. 1942 U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

19. 9. 1942 Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

20. 9. 1942 Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

29. 9. 1942 Jedinice 2. bataljona 5. hrvatske NO brigade napale domobrane i žandarme u s. Vukmaniću (kod Vojnića), ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska jakog neprijateljskog ojačanja iz Skakavca. U toku borbe neprijatelj je imao 10 mrtvih i ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 7 mrtvih i 2 ranjena borca.

24. 10. 1942 Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Tušilović (kod Vojnića), zarobile 62 ustaše, 40 žandarma i 325 domobrana i zaplenile 350 pušaka, 4 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, 1 minobacač, 2 topa i 30.000 metaka.

14. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

27. 1. 1943 Na Biljegu (put Vrginmost-Vojnić) jedinice 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda uništile dva nemačka kamiona.

30. 1. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- povukli se iz Vojnića, a jedinice Kordunaškog NOP odreda podelile izgladnelom stanovništvu oko 3 vagona ječma i raži koje je neprijatelj ostavio.

19. 2. 1943 U s. Rijeci (kod Vojnića), iz zasede, jedinice 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napale 5 kamiona kojima se prevozila ustaška radna omladina pod komandom nemačkih oficira. Poginulo je 25 ustaša i 3 nemačka oficira a zarobljeno 19 naoružanih ustaških omladinaca. Uništen je 1 kamion a 4 su zaplenjena.

20. 11. 1943 U Vojniću otpočela okružna konferencija KPH za okrug Karlovac, koia je trajala do 22. novembra.

11. 12. 1943 U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

14. 12. 1943 Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

27. 8. 1944 U Vojniću, na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Karlovac, kojoj je prisustvovalo oko 600 delegata iz svih srezova karlovačkog okruga i iz jedinica 8. udarne divizije NOVJ, izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Karlovac.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Vrgin Most od 3 rujna 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na putu Vrgin Most - Vojnić

Izvještaj Kotarske oblasti u Vrgin Mostu od 15 rujna 1941 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Vojnić

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Vrgin Most od 2 listopada 1941 god o prekidu telefonsko-telegrafskih veza na putu Vojnić - Vrgin Most

Izvještaj Oružničke postaje Vojnić od 5. oktobra 1941. Velikoj župi Pokupje o napadu partizana kod Vojišnice na domobrane 6. bojne 1. pješačke pukovnije

Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 12. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz odreda Debela kosa na talijanski automobil na cesti Krnjak - Vojnić

Izvještaj oružničke postaje Vojnić od 22 listopada 1941 god. o borbama Talijana protiv partizana u kotaru Vojnić

Depeša 1. domobranskog zbora od 11. novembra 1941. o paljenju srpskih sela u kotarima Vojnić i Vrginmost od strane ustaša i masovnom bekstvu naroda u šume

Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 3 prosinca 1941 god. komandi Drugog bataljona za rušenje puta Vojnić - Krstinja

Telefonski izvještaj od 22 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Vojnića

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama kod Vojnića, Veljura i Perjasice

Izvještaj stožera Treće pješačke pukovnije od 26 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u okolici Vojnića

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

Naredba komandanta NOP odreda Korduna i Banije od 15. januara 1942. o pohvali jedinica 1. bataljona u akciji na Vojnić

Izvještaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Karlovcu od 15 siječnja 1942 god. o zarobljavanju domobranske posade u Vojniću

Izvještaj Oružničkog nadzorništva Vojnić od 5. maja 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o stanju oružničkih postaja u kotarevima Vojnić, Slunj i Vrginmost

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 26 travnja 1942 god. o napadu partizana na ustaški kamion kod Vojnića

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

Izvještaj Velike župe Pokupje od 22 lipnja 1942 god. o napadima partizana na Topusko i Vojnić-kolodvor

Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpuisa NOV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vojnić, Sjeničak i o koncentraciji neprijatelja u Petrinji, Sunji i Dvoru

Izvještaj Štaba Osme divizije od 9. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica oko Vojnića i Skakavca

Izvještaj Štaba Osme divizije od 11. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoriji Vojnića

Izvještaj Štaba Prve udarne NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama vođenim u periodu od 7. do 16. prosinca 1943. god. na pravcima Vojnić–Tušilović i Vojnić–Vrginmost

Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Vojnića i V. Kladuše

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Tounj–Slunj i Karlovac–Vojnić u vremenu od 7. do 15. prosinca 1943. godine

Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30. maja 1944. Štabu Sedme NCU divizije o borbama kod Vojnića i Vrginmosta

Naredba Štaba Sedme NOU divizije od 12. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Treće brigade, Drugog i Trećeg bataljona omladinske brigade Joža Vlahović i Drugog bataljona Četvrte brigade za pokazanu hrabrost, vještinu, požrtvovanje i postignute uspjehe u borbama kod Katinovca, Cemernice, Vojnića i Komareva

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje u Čabru i Sušaku i ometanju saobraćaja na komunikaoiji Vojnić - Karlovac

Fotografije

Povezane odrednice

Vrginmost Karlovačka operacija Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. banijska divizija NOVJ Velika Kladuša Desant na Drvar 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Glina Hrvatsko domobranstvo 371. pešadijska divizija Topusko Operacija Panter Sušak Genocid u NDH Ustaški zločini 1941. Rijeka 8. kordunaška divizija NOVJ Slunj 69. rezevni korpus Borbe u Hrvatskoj 1945. Partizanska avijacija 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. brza divizija Eugenio di Savoia Borbe u Hrvatskoj 1943. Vladimir Popović Ustanak u Hrvatskoj 1941. 2. kordunaški partizanski odred Borbe u Lici 1942. AFŽ Primorsko-goranski partizanski odred Cazin Karlovac 1. proleterski bataljon Hrvatske Sinj Žene u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Trilj Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Omladina u ratu Zarobljenici u ratu 4. banijska udarna brigada Centralni komitet KPJ 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Glavni štab Hrvatske Ustanak u NDH Pljačka u ratu 1. kordunaški partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Petrinja Sarajevska operacija Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Štampa u ratu