🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrbnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

19. 6. 1942 U s. Vrbnici (na pl. Zelengori) održana sednica CK KPJ.

24. 6. 1942 Otpočeo pohod grupe proleterskih udarnih brigada za Bosansku krajinu. Brigade su nastupale iz rejona s. Vrbnica - s. Grendići (na pl. Zelengori), u dve kolone: desna (2. proleterska i 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - Kreševo - G. i D. Vakuf - Kupres, i leva (1. proleterska i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - pl. Bjelašnica - Konjic - Prozor - Livno - pl. Cincar, sa zadatkom da na svojim pravcima nastupanja ruše komunikacije i oslobađaju naselja.

22. 7. 1942 Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

26. 5. 1943 VŠ NOV i POJ doneo odluku da se proboj Glavne operativne grupe VŠ u istočnu Bosnu izvrši preko Vučeva i r. Sutjeske, te naredio 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da blokira neprijateljske snage kod s. Zlatnog Bora, da -po svaku cenu- osigura prelaz preko r. Tare kod s. Uzlupa, jer je -taj prelaz od životne važnosti-, i da na levu obalu r. Drine uputi 2. proletersku NOU brigadu (a po mogućstvu i Majevičku NOU brigadu) sa zadatkom da izbije na liniju s. Suha - s. Vrbnica - s. Zakmur - s. Trbušće.

29. 5. 1943 VŠ NOV i POJ konkretizovao ideju o proboju preko r. Sutjeske. Ponovo je objedinio 2. proletersku, Majevićku i 6. istočnobosansku NOU brigadu pod Štabom 2. proleterske NOU brigade, kako bi one očistile dolinu r. Sutjeske i izbile na liniju s. Suha - s. Vrbnica - s. Zakmur - s. Trbušće, a 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ naredio da na odsecima s. Uzlup - s. Bastasi i s. Mratinje - Trnovačko jezero - s. Suha organizuje odbranu Tare i Drine i spreči prodor nemačkih snaga sa severa i juga ka Vučevu i Sutjesci. Time bi se omogućilo prebacivanje 7. divizije NOVJ na levu obalu Tare i prikupljanje ka Pivi.

1. 6. 1943 U rejonu s. Brljevo - Štirna - s. Budnja (Župa pivska) tri brigade 2. proleterske udarne i 3. udarne divizije NOVJ (4. proleterska, 7. krajiška i 10. hercegovačka NOU brigada) noćnim napadom razbile delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, prešle r. Vrbnicu i izbile u s. Miloševiće (kod Šavnika). U borbi je poginuo borac bombaš Vojin Poleksić, narodni heroj.

3. 6. 1943 U s. Mratinju (na Pivi) VŠ NOV i POJ i CK KPJ održali savetovanje i odlučili da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuju Severnu grupu, a 3. udarna i 7. divizija NOVJ Južnu grupu za proboj i da se proboj iz okruženja izvrši divergentnim pravcima: 1. proleterska udarna divizija NOVJ pravcem Košur - s. Vrbnica, 2. proleterska udarna divizija NOVJ pravcem s. Suha - Gornje bare - Konjske vode, a 3. udarna i 7. divizija NOVJ, sa ranjenicima, ka pl. Ljubišnji, pl. Sinjajevini ili pl. Goliji.

21. 5. 1944 Sa prostorije s. Vrbnice - s. Trbušće (kod Foče) 17. udarna divizija NOVJ nastavila marš za Srbiju pravcem s. Vrbnica - Lučke kolibe - Ljubin grob - Javorak - izvorni deo r. Jabučnice - s. Krnja Jela - s. Izgori. Usled zamorenosti ljudstva, marš je bio vrlo naporan.

Dokumenti

Izvještaj štaba Pete proleterske (crnogorske) brigade i štaba Hercegovačkog NOP odreda od 4 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv četnika u Vrbnici i Miljevinama i Nijemaca kod Zabrđa

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije o naređenju Vrhovnog komandanta da se ispita šta je bilo s teškim ranjenicima ostavljenim jula 1942 u selu Vrbnici

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 3 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o teškim ranjenicima koji su ostali u selu Vrbnici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da hitno uputi Drugu proletersku brigadu na levu obalu Drine sa zadatkom da izbije na liniju Suha - Vrbnica - Zakmur - Trbušče

Zapovest 369. pešadijske divizije od 7. juna 1943. potčinjenim jedinicama za napad u rejonu Jeleča i Vrbnice

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i obavještenje Štabu Druge proleterske divizije o pokretima neprijatelja na prostoru Ošli Do, Konjske Vode, Vrbnica, Orlova i odluci za proboj na komunikaciji Foča - Kalinovik

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na prostoriji Vrbnica - Zamršten, Boščija Glava - Zelengora i predlog za prikupljanje jedinica Divizije na prostoru Lučkih i Vrbničkih Koliba

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da dostavi izveštaj o ustaškim i četničkim zločinima u selima Vrbnici i Jeleču

Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 22. maja 1944. za razbijanje jedinica NOVJ na prostoru Ljubina - Kukanos - Osoje i za gonjenje pravcem Vrbnica - Ljubin grob - Kapičin Do - Javorak

Zapovijest Štaba 38. udarne divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica da na sektoru Ljubina-Vrbnica -Tjentište presijeku put glavnim četničkim snagama i da ih odbace ka Sutjesci

Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Schwarz Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bitka na Zelengori 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Donji Vakuf Borbe u Hercegovini 1942. Kupres 1. proleterska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Sima Milošević Politički komesari u NOR-u Četnička golgota Vrhovni štab NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 2. proleterska udarna brigada Foča Četnički zločini Saradnja četnika sa okupatorom 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Kalinovički partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ Livno Šavnik 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu AVNOJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Konjic Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ranjenici u ratu Prozor Josip Broz Tito 17. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Gornji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hercegovački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Kalinovik 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Bitka na Sutjesci 7. SS divizija Prinz Eugen 7. banijska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 2. proleterska divizija NOVJ