🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrbovec u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 5. 1943 Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

27. 9. 1943 Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

26. 11. 1943 Na ž. st. Vrbovec (kod Križevaca) 3. bataljon Zagrebačkog NOP odreda napao domobransku posadu, ali se morao povući kad je na stanicu pristiglo nemačko pojačanje. Zarobljen je 41 domobran, dok je 3. bataljon imao 1 mrtvog i 6 ranjenih.

11. 5. 1944 Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

12. 6. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

13. 7. 1944 Između s. Gradeca i s. Vrbovca (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ porušile železničku prugu na 190 mesta i dva mosta.

2. 8. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

2. 9. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

9. 9. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

28. 11. 1944 Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

Dokumenti

Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 9 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Dobrnič-Dobrava-Vrbovec

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Vrbovec i Đurđišće

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Vrbovec i Đurđišće

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radića na Varaždinske Toplice i Vrbovec i borbama na području Šibenik - Knin - Sinj - Split

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Vrbovec i Đurđišće

Zapovest Štaba Devete slovenačke NO brigade od 12 novembra 1943 god. za premeštanje bataljona na sektor Vrbovec - Mala Gora - Polom - Seč

Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničku stanicu Vrbovec

Obavijest Pododsjeka VI Pododsjeku IV o napadu partizana na njemačku vojnu kolonu kod Vrbovca na što su Nijemci uhapsili i za odmazdu strijeljali dvadeset nedužnih seljaka iz Vrbovca

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o gubicima partizana u selu Hruškovici kraj Vrbovca i neprijateljskoj ofenzivi u Zagorju.

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i Vrbovec i o iskrcavanju Nijemaca na Dugi Otok, Kornat, Molat, Olib i Silbu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sesvetski Kraljevec, Remftinec, Vrbovec i Repinec i o borbama kod Petrinje, Crikvenice i na Krbavskom polju

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Rijeka 14. pešadijska divizija Isonzo Brač Dugo Selo Križevci Bitka za Split 1943. Drniš Podravska Slatina Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Glina Daruvar 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. 7. banijska divizija NOVJ 1. pješačka divizija (NDH) Knin Otočac 10. zagrebački korpus NOVJ Crikvenica Hrvatsko domobranstvo Krapina Diverzije u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Moslavački partizanski odred Zagrebački partizanski odred Šibenik 3. diverzantski odred NOVH Borbe u Slavoniji 1944. 33. hrvatska divizija NOVJ 1. moslavačka brigada Pelješac Sinj Komunistička partija Hrvatske Varaždinske Toplice Petrinja 2. moslavačka brigada