🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrginmost u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 8. 1941 Kod s Perne i s. Blatuše ustaše iz Vrginmosta i Topuskog napale ustaničke snage i prisilile ih da se povuku na Petrovu goru.

13. 11. 1941 U Vrginmostu formiran ilegalni SNO odbor.

0. 1. 1942 U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

20. 1. 1942 Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

30. 4. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

29. 5. 1942 Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

12. 7. 1942 U srezu Vrginmost održan manifestacioni narodni zbor kome je prisustvovalo oko 5.600 ljudi.

12. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

14. 11. 1943 Na konferenciji USAOH-a za srez Vrginmost, kojoj je prisustvovalo preko 160 delegata, izabran Sreski odbor USAOH-a.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Narodno oslobodilački odbori Ustaški zločini 1941. Banijski partizanski odred Ustanak u NDH Borbe u Hrvatskoj 1943. Štampa u ratu Šibenik Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Genocid u NDH Daruvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Slunj Korenica Vojnić Ilegala u ratu Križevci USAOH Diverzije u oslobodilačkom ratu Glina 8. kordunaška divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. kordunaški partizanski odred Karlovac Komunistička partija Hrvatske Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Topusko Kutina Borbe u Hrvatskoj 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. kordunaški partizanski odred