🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrgorac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 3. 1942 Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa) napala ustaše i žandarme u s. Staševici (kod Vrgorca), zarobila 10 ustaša i 2 žandarma i zaplenila 12 pušaka.

13. 5. 1942 Italijanske torpiljarke otvorile topovsku vatru na Gradac (kod Vrgorca). Tri žene su poginule, a mnogi stanovnici su ranjeni.

15. 6. 1942 Jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzele Vrgorac (kod Makarske) i zarobile preko 70 domobrana, ustaša i žandarma.

0. 7. 1942 U svim selima opštine Vrgorac formirani seoski NO odbori.

5. 8. 1942 Kod Vrgorca delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- napali iz zasede italijanske vojnike i naneli im gubitke od 10 mrtvih. Zaplenjeno je 6 pušaka i 250 metaka.

0. 10. 1942 Formiran opštinski NO odbor Vrgorac.

27. 12. 1942 Održano savetovanje sa predsednicima seoskih odbora AFŽ-a za opštinu Vrgorac.

19. 6. 1943 U rejonu s. Ravče, s. Kljenka, s. Zavojana i s. Kozice oko 3.500 vojnika italijanske divizije -Mesina- i domobranskog 1. dobrovoljačkog puka iz Vrgorca napalo Biokovski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se 21. juna povukao uz gubitke od 9 mrtvih i 26 ranjenih. Odred je imao 9 mrtvih.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

28. 12. 1943 Kod s. Ravče (na putu Vrgorac - s. Kozice) jedinice Neretvanskog NOP odreda uništile iz zasede 3 kamiona i ubile 25 nemačkih vojnika, a zarobile 1 oficira.

19. 3. 1944 Delovi nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije i 6. ustaške brigade (jačine oko 2.500 vojnika) iz Metkovića, Vrgorca i Graca otpočeli napad protiv jedinica Grupe južnodalmatinskih NOP odreda na istočnom delu pl. Biokova, u cilju njihovog uništenja na tom području i interniranja stanovništva. Partizanske snage su izbegle udar nadmoćnog neprijatelja, zadržavši se na području između donjih tokova r. Cetine i iz Neretve. Nemačko-ustaške jedinice su do 23. marta popalile sela: Grčanik, Bačinu, Brist, Plinu i zaseoke uz Neretvu, od Brda do Komina, a stanovništvo oterale u logor.

Dokumenti

Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 17. lipnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o napadu na Vrgorac

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Vrgorac

Izvještaj Velike župe Cetina od 24 lipnja 1942 god. o napadima partizana na oružničke postaje Vrgorac i Kozica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. o napadu partizana na oružnike postaje Vrgorac i Kozica

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 12. rujna 1942. propa-gandnom uredu NDH o zločinima talijanske vojske na području Biokova i Vrgorca

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar

Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o sastanku komandanta divizije Prinz Eugen sa ustaškim pukovnikom Šimićem

Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o situaciji u Istočnoj Bosni

Obavještenje italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 29 juna 1943 god. o formiranju armijskog korpusa sa zadatkom kontrole Hercegovine i centralne Basne

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 18. studenog 1943. o pokretima jedinica SS-divizije Prinz Eugen i 118. lovačke divizije u rajone Vrgorca, Stona, Čapljine i Metkovića

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o čišćenju terena južno od Vrgorca i artiljerijskoj vatri od strane partizana na Orebić i Omiš

Izvještaj Kotarske ispostave Vrgorac od 4. siječnja 1944. o napadu partizana na tri njemačka kamiona kod Vrgorca

Izvještaj Martina Vežića od 21. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o planu za evakuaciju naroda općine Vrgorac na otok Vis

Izvještaj Marina Vežića od 24. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o napadu i zločinu njemačke vojske na Biokovu i potrebi brzog evakuiranja naroda iz rejona Vrgorca

Izvještaj upravitelja ispostave Kotarske oblasti u Vrgorcu od 14. ožujka 1944. Velikoj župi u Mostaru o neaktivnosti oružničke postaje u Vrgorcu

Izvještaj Oružničke postaje Vrgorac od 16. ožujka 1944. o nailasku njemačkog kamiona na minu kod sela Ravče i hapšenju članova partizanskih porodica

Izvještaj Oružničke postaje u Vrgorcu od 24. ožujka 1944. o zločinima njemačke vojske u selima južno od Vrgorca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Križa, Generalskog Stola, Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i Vrgorca

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonska Požega Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Glavni štab Hrvatske Sinj Solin 6. italijanski armijski korpus Gradačac Bitka na Neretvi 6. pješačka divizija (NDH) Zasede u oslobodilačkom ratu Kaštela Italijanski zločini u Jugoslaviji Imotski 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Dalmaciji 1942. Omiš Žene u ratu Borbe u Hercegovini 1943. Pljačka u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Borbe u Dalmaciji 1943. 18. pešadijska divizija Messina Čapljina AFŽ Operacija Weiss Ivanec 7. SS divizija Prinz Eugen Nemački zločini u Jugoslaviji Mostar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Korčula Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Metković Knin Italija u drugom svetskom ratu Pelješac Biokovski partizanski odred Drniš Operacija Schwarz Bosiljevo Vis Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji 118. lovačka divizija Borbe u Dalmaciji 1944. Daruvar 6. ustaška brigada Makarska