🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrhovine u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

17. 12. 1941 U s. Čorcima (kod s. Vrhovina) italijanska vojska zapalila 20 kuća.

19. 1. 1942 Kod s. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica. U borbi je poginulo 18 italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

8. 6. 1942 Jedinice bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Podum, Zalužnicu i Doljane (kod Vrhovina), koja su branili četnici.

14. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad četnika, ustaša i italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

27. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad italijanskih vojnika i nanele im velike gubitke.

14. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

11. 8. 1942 Između s. Dugog Dola i Vrhovina delovi Grupe NOP odreda za Liku napali četničku kolonu, naneli joj gubitke od 13 mrtvih i mnogo ranjenih i odbili je u pravcu Vrhovina.

15. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i partizanskog bataljona -Krbava- otpočele dvodnevno rušenje objekata na železničkoj pruzi od Vrhovina do Perušića i napale neprijateljske posade na njoj. Italijanske snage i domobrani su imali oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 8 mrtvih i 42 ranjena borca. Zaplenjeno je: 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 90 mina, 1 bacač plamena, 55 pušaka, 90 bombi, 17.000 metaka, 1 radio-stanica i drugi materijal. Zapaljeno je 13 kamiona. U ovim borbama je poginuo i komandir 1. čete 1. bataljona -Marko Orešković- 1. hrvatske NOU brigade Miloš Rastović, narodni heroj.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

26. 9. 1942 Između Plaškog i Vrhovina 3. bataljon 1. hrvatske NOU brigade i jedna četa partizanskog bataljona -Božidar Adžija- porušili železničku prugu, napali mešoviti voz, zapalili lokomotivu, 9 vagona i 20.000 litara benzina, zarobili 8 ustaša i 1 italijanskog vojnika i zaplenili 11 pušaka i 1000 metaka.

25. 11. 1942 Kod s. G. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) jedinice 3. bataljona Ličkog NOP odreda odbile napad četničkih snaga i prinudile ih na povlačenje a pravcu Vrhovina. U toku borbe neprijatelj je imao 4 mrtva i nekoliko ranjenih a partizani 1 mrtvog borca.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

21. 3. 1943 Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

0. 6. 1943 U s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) formiran Bataljon protiv pete kolone GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

8. 6. 1943 U s. Vrhovinama (kod Otočca) održan veliki narodni zbor na kome su govorili predstavnici KPH, narodne vlasti, vojske i omladine.

0. 7. 1943 U Vrhovinama otpočela dvodnevna treća okružna konferencija KPH za Liku, kojoj je prisustvovao i član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj.

11. 3. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

30. 3. 1944 Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

26. 4. 1944 Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

7. 5. 1944 Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

22. 7. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

Dokumenti

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik

Izveštaj Komande garnizona Vrhovine od 28. septembra 1941. Komandi garnizona Otočac o borbi protiv partizana kod sela Crne Vlasti

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima

Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 3 listopada 1941 god. o uništenju sela Koreničko Vrelo od strane Talijana

Izvještaj operativnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 12 kolovoza 1942 god. Štabu grupe o borbama protiv četnika kod Vrhovina i Dugog Dola

Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 ožujka 1943 god. o napadu na Vrhovine i Crnu Vlast

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 ožujka 1943 god. o borbama na sektoru Vrhovine

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o zauzeću Vrhovina i o stanju na području Otočca

Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Vrhovina i Rudopolja

Izvještaj Prvog tenkovskog voda od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina

Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

Fotografije

Povezane odrednice

4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Korenica 8. kordunaška divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 13. pešadijska divizija Re Bataljon Marko Orešković Narodni heroji Jugoslavije 35. lička divizija NOVJ 11. italijanski armijski korpus Završne operacije u Jugoslaviji Osječka udarna brigada Centralni komitet KPJ Operacija Morgenstern 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Slavonski Brod 18. italijanski armijski korpus 4. ustaška brigada 2. lička proleterska udarna brigada 2. italijanska armija Italijanski zločini u Jugoslaviji Plaški Ustaški zločini 1941. 373. legionarska divizija Tiger Avijacija u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Borbe u Lici 1943. Edvard Kardelj Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1945. 2. oklopna armija Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Divizija Brandenburg 3. lička proleterska udarna brigada 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Medački četnički odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Narodno oslobodilački odbori Lička Jesenica 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 392. legionarska divizija (plava) 5. italijanski armijski korpus Ogulin Ustanak u NDH 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 2. lovačka eskadrila NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Sušak 11. hrvatski korpus NOVJ Udbina Omladina u ratu Otočac Borbe u Hrvatskoj 1943. Pljačka u ratu Ustanak u Lici 1941. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1944. Gračac Gospić Operacija Drežnica Bihać Donji Lapac 15. brdski armijski korpus Ustanak u Hrvatskoj 1941.