🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrhovine u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

17. 12. 1941 U s. Čorcima (kod s. Vrhovina) italijanska vojska zapalila 20 kuća.

19. 1. 1942 Kod s. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica. U borbi je poginulo 18 italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

8. 6. 1942 Jedinice bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Podum, Zalužnicu i Doljane (kod Vrhovina), koja su branili četnici.

14. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad četnika, ustaša i italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

27. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad italijanskih vojnika i nanele im velike gubitke.

14. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

11. 8. 1942 Između s. Dugog Dola i Vrhovina delovi Grupe NOP odreda za Liku napali četničku kolonu, naneli joj gubitke od 13 mrtvih i mnogo ranjenih i odbili je u pravcu Vrhovina.

15. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i partizanskog bataljona -Krbava- otpočele dvodnevno rušenje objekata na železničkoj pruzi od Vrhovina do Perušića i napale neprijateljske posade na njoj. Italijanske snage i domobrani su imali oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 8 mrtvih i 42 ranjena borca. Zaplenjeno je: 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 90 mina, 1 bacač plamena, 55 pušaka, 90 bombi, 17.000 metaka, 1 radio-stanica i drugi materijal. Zapaljeno je 13 kamiona. U ovim borbama je poginuo i komandir 1. čete 1. bataljona -Marko Orešković- 1. hrvatske NOU brigade Miloš Rastović, narodni heroj.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

26. 9. 1942 Između Plaškog i Vrhovina 3. bataljon 1. hrvatske NOU brigade i jedna četa partizanskog bataljona -Božidar Adžija- porušili železničku prugu, napali mešoviti voz, zapalili lokomotivu, 9 vagona i 20.000 litara benzina, zarobili 8 ustaša i 1 italijanskog vojnika i zaplenili 11 pušaka i 1000 metaka.

25. 11. 1942 Kod s. G. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) jedinice 3. bataljona Ličkog NOP odreda odbile napad četničkih snaga i prinudile ih na povlačenje a pravcu Vrhovina. U toku borbe neprijatelj je imao 4 mrtva i nekoliko ranjenih a partizani 1 mrtvog borca.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

21. 3. 1943 Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

0. 6. 1943 U s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) formiran Bataljon protiv pete kolone GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

8. 6. 1943 U s. Vrhovinama (kod Otočca) održan veliki narodni zbor na kome su govorili predstavnici KPH, narodne vlasti, vojske i omladine.

0. 7. 1943 U Vrhovinama otpočela dvodnevna treća okružna konferencija KPH za Liku, kojoj je prisustvovao i član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj.

11. 3. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

30. 3. 1944 Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

26. 4. 1944 Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

7. 5. 1944 Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

22. 7. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

Dokumenti

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik

Izveštaj Komande garnizona Vrhovine od 28. septembra 1941. Komandi garnizona Otočac o borbi protiv partizana kod sela Crne Vlasti

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima

Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 3 listopada 1941 god. o uništenju sela Koreničko Vrelo od strane Talijana

Izvještaj operativnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 12 kolovoza 1942 god. Štabu grupe o borbama protiv četnika kod Vrhovina i Dugog Dola

Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 ožujka 1943 god. o napadu na Vrhovine i Crnu Vlast

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 ožujka 1943 god. o borbama na sektoru Vrhovine

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o zauzeću Vrhovina i o stanju na području Otočca

Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Vrhovina i Rudopolja

Izvještaj Prvog tenkovskog voda od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina

Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Edvard Kardelj Sušak 2. oklopna armija Centralni komitet KPJ Narodno oslobodilački odbori Borbe u Lici 1942. Partizanska avijacija 5. italijanski armijski korpus Narodni heroji Jugoslavije Pljačka u ratu 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Otočac 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 4. ustaška brigada Borbe u Lici 1945. Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Medački četnički odred 11. hrvatski korpus NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Lici 1941. 373. legionarska divizija Tiger Komunistička partija Hrvatske Osječka udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg 13. pešadijska divizija Re 15. brdski armijski korpus 11. italijanski armijski korpus Ustanak u NDH Gospić Korenica Lička Jesenica Donji Lapac 35. lička divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Plaški Operacija Drežnica Operacija Morgenstern 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Ogulin Italija u drugom svetskom ratu 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada Ustaški zločini 1941. Borbe u Lici 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Završne operacije u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. italijanska armija Omladina u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 2. lička proleterska udarna brigada 18. italijanski armijski korpus 2. lovačka eskadrila NOVJ Bihać Gračac Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Hrvatsko domobranstvo Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonski Brod Udbina Borbe u Lici 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bataljon Marko Orešković Genocid u NDH 392. legionarska divizija (plava)