🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrhovna komanda Vermahta

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 178 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 3. 1941 U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

28. 3. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izradila predlog o koordinaciji operacija nemačkih i italijanskih snaga protiv Jugoslavije.

30. 3. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izdala direktivu o izvršenju strategijskog razvoja za napad na Jugoslaviju (-Poduhvat 25-) i dopunsko uputstvo o napadu na Grčku (-Marita-), Predviđena je koncentrična operacija sa prostora Celovec-Grac i iz okoline Nove Kanjiže (2. armija) i sa prostora oko Sofije (12. armija) opštim pravcem ka Beogradu. Određeni su opšti zadaci italijanskih, rumunskih, bugarskih i mađarskih snaga.

12. 4. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile objavila Hitlerove privremene smernice za podelu Jugoslavije: u prvom redu treba obezbediti nemačke imperijalističke, vojnostrategijske i ekonomske interese; zadovoljiti imperijalističke težnje Italije i pretenzije Mađarske i Bugarske, kao nagradu za njihovo učešće u agresiji; u cilju unutrašnjeg razbijanja Jugoslavije obrazovati NDH.

14. 4. 1941 Jugoslovenska Vrhovna komanda zatražila od nemačke Vrhovne komande oružane sile da se obustave neprijateljstva i uspostavi primirje, a jugoslovenskim trupama naredila da obustave dejstva. Nemci nisu prihvatili nikakve uslove, već su zahtevali bezuslovnu kapitulaciju jugoslovenske vojske.

16. 4. 1941 Iz nemačke Vrhovne komande oružane sile stigao u Zagreb general Glajze fon Horstenau, koji je preuzeo stvarnu vlast u ustaškoj NDH.

29. 7. 1941 Nemački zapovednik. oružane sile za Jugoistok, feldmaršal Vilhelm List, prenosi naređenje nemačke Vrhovne komande oružane sile: u slučajevima sabotaže izricati smrtnu kaznu vešanjem i primenjivati sva ostala sredstva za zastrašivanje.

13. 9. 1941 Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile predlog da se sva izvršna (vojna i civilna) vlast u Srbiji objedini u rukama komandanta 18. armijskog korpusa generala Franca Bemea i pošalju pojačanja (operativna divizija ojačana tenkovima) radi gušenja ustanka koji dobija opšti karakter.

16. 9. 1941 Načelnik Štaba nemačke Vrhovne komande oružane sile izdao naređenje za ugušivanje komunističkog ustaničkog pokreta u okupiranim oblastima ističući: da su se dosadašnje mere pokazale nedovoljnim, te je Hitler naredio da se najoštrijim merama, neobičnom svirepošću pokret uguši u najkraćem roku; da se za život jednog nemačkog vojnika kazni smrću 50-100 komunista, vodeći računa da i način izvršenja kazne bude zastrašujući.

21. 10. 1941 Nemačka Vrhovna komanda obavestila komandanta oružane sile za Jugoistok da mu se sa istočnog fronta stavlja na raspolaganje nemačka 113. pešadijska divizija kao pojačanje za borbu protiv NOP-a u Srbiji.

16. 12. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Komandi oružanih snaga za Jugoistok da iz Jugoslavije oslobodi što više nemačkih snaga, u prvom redu 113. i 342. diviziju, i uputi ih na istočni front.

24. 12. 1941 Nemačka Vrhovna komanda ponudila bugarskom Ministarstvu rata da bugarska armija okupira deo teritorije Srbije. (To je odmah prihvaćeno.)

4. 2. 1942 Načelnik štaba nemačke Vrhovne komande uputio pismo italijanskoj Vrhovnoj komandi: situacija u NDH zabrinjava; jačanjem ustanka ugroženi su privreda i saobraćaj; stoga treba preduzeti zajedničke operacije protiv partizana.

16. 12. 1942 Nemačka Vrhovna komanda izdala direktivu za borbu protiv partizana, u kojoj ističe: da ta borba nema ničega zajedničkog sa odredbama Ženevske konvencije, pa se naređuje da jedinice upotrebe sva sredstva, bez ikakvog ograničenja, čak i prema ženama i deci, i da zbog toga nijedan nemački vojnik ne srne biti pozvan na sudsku i disciplinsku odgovornost.

18. 12. 1942 U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

20. 4. 1943 Nemačka Vrhovna komanda upoznala nemačko Ministarstvo inostranih poslova da se priprema operacija protiv -Titovih snaga- koje su preko r. Drine i r. Neretve prodrle u Crnu Goru i Sandžak.

20. 6. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružanih snaga izveštaj o borbama i iskustvu tokom operacije -Švarc- (tzv. pete neprijateljske ofanzive), u kome ističe -da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizovane, vešto vođene i da raspolažu borbenim moralom koji izaziva čuđenje. Neprijateljsko komandovanje bilo je izvanredno gipko i - takođe i u odbrani - aktivno, Komunistima je uvek polazilo za rukom da koristeći mrak, maglu i kišu nadoknade nedostatak teškog naoružanja i dođu na otstojanje bliske borbe - prsa u prsa. Pri ovome su se pokazali kao fanatični, krajnje uporni, dobri borci, koji odlično poznaju teško planinsko zemljište...- 

12. 9. 1943 Bugarske jedinice, po odobrenju nemačke Vrhovne komande okupirale deo teritorije oko Prespanskog jezera, severno od linije s. Leskoec - s. Krani, koja je do tada bila pod italijanskom okupacijom.

29. 10. 1943 U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

6. 9. 1944 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Grupi armija -E- da evakuiše Peloponez i da sa egejskih ostrva povuče što više snaga na kopno. Sprovođenje ovog naređenja otpočelo je sutradan.

1. 5. 1945 Nemačka Vrhovna komanda zatražila primirje, ali je vlada SSSR-a odbila da pregovara.

7. 5. 1945 U Remsu (u Francuskoj) potpisan prethodni protokol o bezuslovnoj kapitulaciji svih nemačkih oružanih snaga. Protokolom je, pored ostalog, predviđeno da nemačka Vrhovna komanda odmah izda naređenja potčinjenim komandantima kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga da 8. maja u 23.01 časa obustave operacije.

Dokumenti

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije

Zahtev Vrhovne komande Vermahta od 18. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova za podelu teritorije Jugoslavije i zapovlastice Vermahta na teritorijama ustupljenim saveznicima

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 19. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije

Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. Upravi za privredu i naoružanje Vrhovne komande Vermahta o graničnim promenama i vojnoj upravi na teritoriji Srbije

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pregrupisavanju 2. armije i pokretima bugarskih trupa na teritoriji Jugoslavije

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretima 2. armije na teritoriji Jugoslavije i o zarobljavanju jugoslovenskih vojnika u Grčkoj

Predlog Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Odeljenju teritorijalne odbrane Vrhovne komande Vermahta o preseljenju 260.000 Slovenaca u Srbiju

Obaveštenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 11. maja 1941. potčinjenim upravama i komandama o teritorijama okupirane Jugoslavije koje se ustupaju bugarskim okupacionim trupama i o utvrđenim granicama

Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine

Odredbe načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 15 VI 1941 god. za izvršenje Hitlerove direktive br. 31

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o odnosima.Italije i NDH

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 15. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o razvoju ustanka na području Hercegovine i o vojno-političkoj situaciji u NDH

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 23. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-ustaškim odnosima u pitanju Sandžaka, o ustanku u Crnoj Gori i o diverzijama na prugama u NDH

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 24. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o opštenarodnom ustanku u Crnoj Gori

Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde

Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 31. jula 1941. Upravi za obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i zapadnoj Bosni

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizanskih odreda u Srbiji i Banatu i o protivmerama

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 17. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanika u NDH

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 23. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne i o protivdejstvima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije 336 Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i pristizanju pojačanja

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i njihovom prikupljanju na teritoriji zapadne Srbije

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o reorganizaciji kvislinške vlade Srbije i o merama za ugušivanje ustanka

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i pripremama protivmera u zapadnoj Srbiji

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanoj aktivnosti partizana i o proti vmerama na teritoriji Srbije i NDH

Telegram feldmaršala Lista nemačkoj Vrhovnoj komandi od 13 IX 1941 god.

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina

Naredba načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 16 IX 1941 god.

Petnaestodnevni izveštaj Vojnoupravnog štaba Jugoistoka od 19. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o železnič-kom, rečnom i putnom saobraćaju na teritoriji Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. septembra 1:941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije

Dnevni, izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivdejstvima i merama odmazde na teritoriji Srbije

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 29. septembra 1941.— Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika, protivmerama i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Zvornika, • protivmerama i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama za Gornji Milanovac i protivmerama oko Lajkovca

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije i o merama odmazde u Banatu

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, pripremi protivmera, izvršenim odmazdama i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima sopstvenih jedinica i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije i o akcijama ustanika na putu Zvornik — Tuzla

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji i o akciji u Zagrebu

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u zapadnoj Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 15. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni, o protivmerama i o obostranim gubicima

Petnaestodnevni izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o situacijina železničkom, rečnom i drumskom saobraćaju u Jugoslaviji

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. oktobra 1941. Vrhovnoi komandi Vermahta o partizanskim akcijama u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 20. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 23. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni io protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnoj Bosni i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 25. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla

Dnevni izveštaj Obaveštajnog ' odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i okolini Banje Luke i o protivmerama

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o pristizanju delova 113. divizije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 30. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i protivmerama o koncentraciji ustanika na području severoistočneBosne

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i operaciji sopstvenih snaga na teritoriji Srbije i oko Banje Luke

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni i o obostranim gubicima

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji, NDH, Crnoj Gori i Makedoniji

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 3. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i istočnoj Bosni

Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova od 4. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-bugarskim razgovorima povodom ispravke međusobne granice na teritorijiMakedonije

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana i protivmerama u Srbiji

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno^politič-koj situaciji i o sopstvenim namerama u Srbiji i NDH

Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i NDH i o obostranim gubicima

Izveštaj načelnika Generalštaba komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o teritorijalnoj organizaciji komandovanja na području Srbije i NDH

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i NDH io protivmerama

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji i NDH i obostranim gubicima

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji i NDH i obostranim gubicima

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji, obostranim gubicima i plenu

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije i oko Banje Luke

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za zaštitu industrijskih objekata u Boru, Trepči i Krupnju

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije, Šumadije i NDH

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i NDH

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga naJugoistoku od 7. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv partizana u Srbiji i NDH i obostranim gubicima

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o operaciji protiv četnika Draže Mihailovića i o aktivnosti partizana na teritoriji Srbije i NDH

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 11. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i o protivmerama

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. decembra 1941.Vrhovnoj komandi Vermahta o odnosima NDH sa Kraljevinom Italijom i o situaciji u italijanskoj okupacionoj zoni

Direktiva načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 12. decembra 1941. o gonjenju izvršilaca krivičnih dela protiv Rajha i Vermahta na okupiranim teritorijama

Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana i protivmerama u Srbiji i NDH

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika u Srbiji i NDH i o protivmerama

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH io protivmerama

Dnevni izvestaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH, o protivmerama i o prebacivanju bugarskih jedinica u istočnu Srbiju

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21 januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije i obostranim gubicima i o početku operacije 342. i 718. pešadijske divizije u istočnoj Bosni

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbi partizana protiv mađarskih jedinica kod Sente i pretenzijama Hortijeve Mađarske na Banat

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Rumunija u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Nemački zločini u Srbiji 1941. Ustanak u Hercegovini 1941. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bitka za Srbiju Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Banja Luka Operacija Trio Kičevo Zvornik Vermaht u Jugoslaviji Nemački zločini u Jugoslaviji Beograd Ante Pavelić Istočni front Borbe u Srbiji 1944. Kapitulacija Italije Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Wilhelm Keitel Alexander Löhr Maximilian von Weichs Borbe u Makedoniji 1943. Tetovo Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Vojni puč 27. marta Partizanska taktika Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Mađarska u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Saradnja četnika sa okupatorom Sremski front Završne operacije u Jugoslaviji Durmitorska operacija 12. armija Vermahta Žene u ratu Joachim von Ribbentrop Wilhelm List Operacija Schwarz Aprilski rat Operacija Weiss Ustanak u Crnoj Gori 1941. Istra u oslobodilačkom ratu Užice Luftwaffe u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. SSSR i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1942. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Ustanak u NDH Druga neprijateljska ofanziva Grčka u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 342. pešadijska divizija 2. italijanska armija Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1944. Armijska grupa E Italija u drugom svetskom ratu Krupanj Struga Adolf Hitler Borbe u Hrvatskoj 1942. Doboj