🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrhovni štab NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 60 hronoloških zapisa, 3437 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

22. 6. 1941 Na sednici CK KPS u Ljubljani formiran GŠ NOP odreda za Sloveniju, tada nazivan i Vrhovnim štabom (Vrhovnim poveljstvom), koji se sve do. maja 1942. nalazio u Ljubljani i odatle rukovodio ustankom.

0. 9. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja) formirana Prateća četa Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije.

20. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio izveštaj Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savetovanja sa štabovima odreda, o formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku i o političkoj situaciji na terenu.

26. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

19. 2. 1942 U Foči izašao prvi broj -Narodnog borca-, lista Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije.

22. 3. 1942 Kominterna depešom obavestila Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije da se objavljivanje njegovog proglasa upućenog narodima okupirane Evrope odgađa sve dok se ne srede odnosi vlade Sovjetskog Saveza s izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

22. 4. 1942 Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

10. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.

31. 8. 1942 Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da uspostavi železnički saobraćaj na relacijama Mliništa-Drvar i Srnetica-Grmeč i telefonsku liniju Mrkonjić-Grad-Mliništa.

5. 9. 1942 U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

14. 9. 1942 Po naređenju Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije, u cilju razvijanja dejstava prema Bugojnu, Travniku i Fojnici, formiran Operativni štab Udarne grupe brigada (5. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i mesne jedinice 3. krajiškog NOP odreda).

25. 9. 1942 U Bosanskom Petrovcu otpočeo trodnevni I kongres lekara - partizana, uz prisustvo 48 delegata iz NOP i DV Jugoslavije i s terena. Raspravljalo se o nizu stručnih pitanja. Upućen je apel lekarima i studentskoj omladini na neoslobođenoj teritoriji da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi. Pored toga, upućena su pozdravna pisma Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije i sovjetskim, engleskim i američkim lekarima.

30. 9. 1942 Kod s. Mliništa (blizu Glamoča) četnici iz zasede ubili vodnika Prateće čete Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milorada Stanojlovića Miču, narodnog heroja.

0. 10. 1942 Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije izdab uputstvo [Uputstvo je pisao član CK KPJ Moša Pijade.] o važnosti zaplenjivanja neprijateljskih dokumenata i o načinu njihovog iskorišćavanja.

21. 11. 1942 Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije depešom uputio predlog Kominterni: da dva člana Centralnog komiteta KPJ dođu u Moskvu i dokumentima uvere vladu Sovjetskog Saveza o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorom. Kominterna nije prihvatila taj predlog.

26. 11. 1942 U Bihaću otpočelo dvodnevno I zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a) u prisustvu 54 delegata NOP-a iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (delegati iz Slovenije i Makedonije nisu mogli stići). Zasedanje je otvorio vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito koji je u govoru istakao karakter i značaj jednog centralnog političkog tela NOP-a Jugoslavije za dalje vođenje NOB-a. Potom su podneti referati: Narodnooslobodilačka borba i osnivanje AVNOJ-a i Organizacija AVNOJ-a. Zasedanje je donelo Rezoluciju i usvojilo Proglas. Rezolucija objavljuje da je konstituisano Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), kao najviši politički izraz stvorenog čvrstog jedinstva naroda Jugoslavije, sa zadatkom da dalja rukovodi borbom naroda Jugoslavije za konačno oslobođenje i za punu slobodu i ravnopravnost u bratskoj zajednici, koju niko neće moći razoriti jer se se iskovati u ognju zajedničke borbe. AVNOJ je izabrao Izvršni odbor. Osnovano je osam povereništava: za prosvetu, narodno zdravlje, unutrašnje poslove, socijalnu politiku, privredu, finansije, propagandu i vezu. U Proglasu je narodima Jugoslavije objavljeno osnivanje AVNOJ-a i istaknuto da se narodi Jugoslavije moraju boriti protiv fašističkog poretka koji hoće da nametnu okupator i njegove sluge i protiv reakcionarnog poretka koji hoće da održi izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije. AVNOJ je odao priznanje Vrhovnom štabu NOV i POJ i vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu.

1. 12. 1942 Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije dostavio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku primedbe u pogledu održavanja radio-veze i uputstvo za organizaciju radio-telegrafskog kursa.

9. 12. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

24. 12. 1942 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. u cilju boljeg rukovođenja, izvršio reorganizaciju Vrhovnog štaba, koji je od tada imao sledeću strukturu: 1) Operativni odsek (tri sekcije: za pripremu i izvođenje operacija, za organizaciju, formaciju i mobilizaciju vojske, za nastavu i obuku); 2) Obaveštajni odsek (obaveštajna sekcija i sekcija za kontrašpijunažu); 3) Ekonomski odsek (tri sekcije: za naoružanje i ubojnu spremu, za ishranu i dotur, za odećnu i obućnu opremu); 4) Vojnosudski odsek; 5) Odsek za, vojne vlasti u pozadini; 6) Tehnički odsek (četiri sekcije: građevinska, poštansko-telegrafska, saobraćajna i industrijska); 7) Saniteski odsek (četiri referenta: za sanitet operativne vojske, za epidemiologiju, za bolnice i za apotekarstvo); 8) Komisija za borbu protiv špijuna i pete kolone.

24. 12. 1942 Odlukom VŠ NOV i PO Jugoslavije dotadanji Pozadinski odsek preimenovan u Odsek Vrhovnog štaba za vojne vlasti u pozadini.

25. 12. 1942 Odsek Vrhovnog štaba za vojne vlasti u pozadini izdao naredbu kojom reguliše upotrebu radne snage i prevoznih sredstava za potrebe NOV i PO Jugoslavije.

27. 12. 1942 Šef Odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini upozorio komande područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica NO vojske.

0. 1. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

6. 1. 1943 Pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, u Bosanskoj krajini, na inicijativu pojedinih bivših vazduhoplovaca, organizovan Odsek za vazduhoplovstvo. (Prestao da funkcioniše kad je počela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva.)  

30. 1. 1943 U s. Driniću (kod Bos. Petrovca), usled tzv. četvrte neprijateljske ofanzive, prestala da radi štamparija VŠ NOV i POJ. (Za vreme petomesečnog rada štamparija je izdala 18 brojeva -Borbe-, dva -Biltena Vrhovnog štaba-, dva broja -Vojno-političkog pregleda-, dva broja -Omladinske borbe-, jedan broj -Žene danas-, jedan broj -Krajiškog partizana-, -Osnove lenjinizma- u 2.200 primeraka, jedan broj -Proletera- i dr. Ukupno je odštampano 68 publikacija u 181.147 primeraka i 2,001.368 stranica.)

0. 3. 1943 U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

0. 3. 1943 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil odlučio da u Vrhovni štab NOV i POJ uputi vojnu misiju.

1. 3. 1943 Inžinjerijska četa Vrhovnog štaba NOV i POJ i druge jedinice otpočele rušenje mostova na r. Neretvi i do 4. marta porušile sve mostove od Karaule do Ostrošca.

2. 6. 1943 Sanitetski odsek VŠ NOV i POJ dostavio listu potrebnih količina raznih lekova i sanitetskog materijala koje Vrhovni štab treba da traži od saveznika za jedinice NOV i POJ.

6. 6. 1943 Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ rasformirana 3. dalmatinska NOU brigada i njenim ljudstvom popunjene jedinice 1. i 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

15. 6. 1943 Glavna operativna grupa VS izbila na pl. Jahorinu, čime je praktično završena bitka na Sutjesci. U s. Dugoj Njivi (kod Foče), Vrhovni štab NOV i POJ odlučio je da cela ta operativna grupa preduzme protivofanzivu u istočnu Bosnu.

27. 6. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio člana Vrhovnog štaba Edvarda Kardelja da odobrava formiranje divizija NOVJ u Sloveniji.

2. 7. 1943 U blizini Zvornika, po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, formirana 16. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle 1, 2. i 3. vojvođanska NOU brigada.

3. 9. 1943 Vrhovni štab NOV i POJ izdao naredbu o načinu ishane i obezbeđenja štabova, o vojničkom držanju i pravilnom ponašanju vojnih lica, o nošenju oznaka i činova, o načinu predlaganja za pohvale, odlikovanja i unapređenja, o evidenciji starešinskog kadra i brizi za njegovo stalno uzdizanje.

12. 9. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Vrhovni štab da je cela Ljubljanska pokrajina, sem Ljubljane, u rukama Narodnooslobodilačke vojske; da su jedinice NOVJ razoružale glavninu italijanske divizije -Izonco- i zaplenile veliku količinu ratnog materijala; da su Bela i Plava garda razbijene i da je uspostavljena vlast Osvobodilne fronte.

16. 9. 1943 Pri Vrhovnom štabu, po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, ponovo formirano odeljenje za vojno vazduhoplovstvo.

14. 10. 1943 U Beranama (sada: Ivangrad) održan narodni zbor na kome je, u prisustvu oko 1. 500 ljudi i žena, o razvoju NOB-a govorio član Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivan Hilutinović.

21. 10. 1943 U Jajcu, na svečanosti povodom predaje diploma slušaocima kursa Oficirske škole NOVJ, kojoj su prisustvovali članovi VŠ NOV i POJ, delegati savezničke vojne misije akreditovane pri Vrhovnom štabu i predstavnici narodnooslobodilačkih masovnih organizacija, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao govor. Slušaocima su potom predali diplome, a prvoj trojici predali i automate s ugraviranom posvetom: da im je to dar od Vrhovnog komandanta.

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

1. 12. 1943 Vrhovni štab NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da snagama jedne divizije dejstvuje na komunikaciji Bihać - G. Lapac - Srb - Knin.

28. 12. 1943 Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje uputila poziv Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Italiju i Egipat pošalje ljudstvo predviđeno za formiranje vazduhoplovnih i tenkovskih jedinica NOVJ.

2. 1. 1944 Štab Mornarice NOVJ uputio predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ da se o. Vis, kao značajan i odlučujući objekt na Jadranu, brani jačim snagama NOVJ.

19. 1. 1944 Štab Mornarice NOVJ uputio Vrhovnom štabu NOV i POJ izveštaj u vezi sa odbranom o. Visa. U njemu ističe da su moguća dva rešenja: ili ostrvo uporno braniti sa dovoljnim snagama (oko 3 brigade) ili ga što pre napustiti, jer ostaviti manje snage značilo bi najveću opasnost; ostrvo se svaki dan sve bolje utvrđuje, a moral jedinica je dobar. Najzad ga moli da donese definitivnu odluku i naredi da ostrvo brane tri brigade.

3. 3. 1944 U s. Bijeloj (na pl. Majevici), po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, od 3, 5. i 6. vojvođanske NOU brigade formirana 36. udarna divizija NOVJ. [Šesta brigade se u vreme formiranja 36. udarne divizije nalazila u Sremu, pa je tek 9. oktobra ušla u njen sastav.]

30. 3. 1944 Vrhovni štab NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) izdao uputstvo o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ: određuje se organizaciona struktura ustanova ekonomske službe (od VŠ NOV i POJ do četa i komandi mesta), njihov sastav, nadležnost i zadaci; ekonomsko odeljenje VŠ NOV i POJ se sastoji iz tri odseka (opšteg, materijalnog i novčanog).

9. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio delegata u Štab 4. operativne zone NOV i PO Makedonije radi pružanja pomoći ovome štabu i radi održavanja veze sa Vrhovnim štabom NOV i PO Albanije.

22. 8. 1944 Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

26. 8. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu potčinjenim štabovima: pošto će od sada lovačka avijacija NOVJ sadejstvovati krupnijim operacijama jedinica NOVJ, to glavni štabovi i štabovi korpusa blagovremeno moraju dostavljati VŠ svoje zahteve u tom pogledu; potrebno je da jedinice NOVJ i narod na zborovima vide avijaciju, pa stoga treba blagovremeno javljati o datumu i mestu tih zborova.

2. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

6. 9. 1944 Po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, 8. crnogorska udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

22. 9. 1944 Na osnovu naredbe Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1944, pri Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju formiran Referat za vazduhoplovstvo, sa zadatkom: organizacija aerodroma i mesta za prijem materijala iz savezničke pomoći, kao i rešavanje svih pitanja u vezi s vazduhoplovstvom.

7. 10. 1944 Američka vojna misija pri Vrhovnom štabu NOV i POJ obavestila ga da je u Bari prispela izvesna količina robe za NOV i tražila da njegov predstavnik ode u Bari radi sklapanja ugovora o zajmu i najmu i radi preuzimanja pomenute robe.

7. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio članu VŠ NOV i POJ Aleksandru Rankoviću direktivu za razgovore o prelasku kraljevske mornarice pod komandu Vrhovnog štaba: -Pod kakvim uslovima primamo ratnu mornaricu ugovoreno je sa Šubašićem, a to je: mornarica ulazi pod neposrednu našu operativnu komandu, iako je Vrhovna komanda u Sredozemlju zadržala svoje pravo da ostane vrhovna komanda nad svim jedinicama koje operišu u Sredozemlju i Jadranu, pa i nad našim, koje smo dobili. To ima više administrativni karakter i zato će biti u štabu sredozemne flote jedan naš mornarički oficir, da rukovodi administracijom, jer snabdevanje naše mornarice ide tim putem . Nikakvih novih uslova ne primati-.

9. 12. 1944 Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ formiran Veterinarski odsek u sastavu Sanitetskog odeljenja VŠ. 

18. 1. 1945 Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

4. 2. 1945 U Jalti (na o. Krimu, u SSSR-u) otpočela osmodnevna konferencija predsednika vlada V. Britanije, SAD i SSSR-a, kojoj su prisustvovali i ministri inostranih poslova, načelnici vrhovnih štabova i drugi savetnici.

8. 2. 1945 Vrhovni štab NOV i POJ naredio da se na Kosovu i Metohiji formiraju: Vojna uprava i Komanda vojne oblasti.

8. 2. 1945 Vrhovni štab NOV i POJ naredio da 46. i 52. divizija NOVJ i Operativna grupa brigade potpadnu pod neposrednu komandu Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju.

18. 2. 1945 Vrhovni štab NOV i POJ izdao naređenje o odevanju, pozdravljanju, oslovljavanju i ponašanju vojnih lica.

7. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

Dokumenti

Kominike Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije

Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije za odavanje priznanja partizanima i jedinicama koji su se naročito istakli

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 19 X 1941 god.

Saopštenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 19 oktobra 1941 god. o borbama u Srbiji za vreme prve faze Prve neprijateljske ofanzive

Pismo Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućeno Draži Mihailoviću 20 X 1941 god.

Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućeno Draži Mihailoviću 20 oktobra 1941 godine

Pismo Draže Mihailovića od 22. oktobra 1941. Vrhovnom štabu NOPOJ o odnosima između četnika i partizana

Kominike Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 24 X 1941 god.

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 25 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama i akcijama partizanskih odreda Hrvatske u oktobru i novembru 1941 godine

Obavještenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izdaji Draže Mihailovića i potrebi pojačanja budnosti

Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 4 XI 1941 god.

Saopštenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 4 novembra 1941 godine

Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 6 novembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Crnoj Gori

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o pripremama za napad Crnogorskog odreda na Pljevlja

Direktiva Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 17 novembra 1941 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o izdajstvu Draže Mihailovića

Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 17 novembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 20 XI 1941 god.

Tekst sporazuma između Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije i komande vojno-četničkih odreda zaključen 20 XI 1941 god.

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savjetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

Borba od 22 XI 1941 god. o sporazumu između Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije i komande vojno-četničkih odreda

Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 26 XI 1941 god.

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i o zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog u Sandžak

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog za Sandžak

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkom stanju u Hrvatskom Zagorju i Dalmaciji

Iz izvještaja štaba Crnogorskog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju odreda i operativnoj ideji napada na Pljevlja

Zabeleške Ive Lole Ribara, člana CK KPJ i člana Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od decembra 1941 god.

Naredba Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije o formiranju I proleterske narodno-oslobodilačke udarne brigade

Pismo člana Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od decembra 1941 god. Glavnom štabu slovenačkih NOP odreda o izdajstvu Draže Mihailovića

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru u Zagrebu i pripremama za ofanzivu protiv partizanskih odreda u Hrvatskoj

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Izvještaj Štaba Crnogorskog NOP odreda od decembra 1941. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju i rasporedu Odreda poslije bitke za Pljevlja

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obavještenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

Pismo člana Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije druga Edvarda Kardelja Glavnom štabu slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od početka decembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama u Crnoj Gori

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama u Crnoj Gori

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 3 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Srpsko-sandžačkog NOP bataljona i zadacima pojedinih četa

Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije

Izvještaj Baja Sekulića, političkog komesara Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak

Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOPO za Sandžak od 9. decembra 1941. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i o dolasku nove grupe partizana iz Srbije

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stezanje obruča oko Bistrice i Prijepolja

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za rušenje puteva i onemogućavanje dejstva neprijateljske motorizacije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da poruši puteve i onemogući dejstvo neprijateljske motorizacije

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu

Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu

Dopunsko uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku o napadu na Bistricu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Štabu Komskog bataljona da jednu četu uputi u Sjenicu a ostatak bataljona ka Novom Pazaru radi čišćenja terena

Proglas Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 decembra 1941 god. upućen italijanskim vojnicima na području Crne Gore, Istočne Bosne i Sandžaka

Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 15 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji u okolini Rudog i Priboja

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji iznijetoj na savjetovanju sa predstavnicima štabova odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 decembra 1941 god. Štabu Kraljevačkog bataljona da izvrši smenu sa Kosmajskim bataljonom, prebaci se na levu obalu Lima i pripremi za pokret ka Rudom

Pismo političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 17 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu za Crnu Boru i Boku

Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda od 18 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zauzimanju Rudog

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za rušenje komunikacija i formiranje tri nova bataljona

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. o formiranju i zadacima Štaba Crnogorskosandžačkog NOP odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da formira tri nova bataljona

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. o formiranju i zadacima štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda

Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 decembra 1941 god. Milovanu Đilasu povodom formiranja Prve proleterske NOU brigade i naređenje za napad na selo Banju

Izveštaj Milovana Đilasa od 23 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji po završetku Prve neprijateljske ofanzive, stanju i sastavu srpskih partizanskih snaga u srednjem delu Sandžaka i situaciji posle neuspelog napada na Sjenicu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da izvrši pokret iz Rudog za Rogaticu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje dva bataljona prema Kalinoviku

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da po svaku cenu drži most na Drini i već zaposednute položaje

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje dva bataljona prema Kalinoviku

Izveštaj Milovana Đilasa od 26 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u centralnom delu Sandžaka

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o operativnom planu i zadacima partizanskih odreda Korduna, Banije i Like

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade

Depeša Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućena u inostranstvo od 29 XII 1941 god.

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 30 decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za čišćenje okoline Rogatice od četnika Draže Mihailovića

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za napad na Kolašin

Izvještaj Štaba Crnogorskog omladinskog bataljona delegatu Vrhovnog štaba NOP i DVJ o moralno-političkom stanju Bataljona

Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju, zadacima i akcijama srpskih partizanskih jedinica u centralnom delu Sandžaka

Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

Poziv Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. srpskom življu Sreza fočanskog da stupi u jedinice Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda

Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, partizanskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Izvještaj politkomesara Prve proleterske brigade od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o brojnom stanju Beogradskog bataljona i nadiranju neprijatelja prema Rogatici i Vlasenici

Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i partiskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Naređenja Vrhovnog štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije)

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Bitka za Prozor 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Glavni štab Hrvatske Moša Pijade Ranjenici u ratu SSSR i Jugoslavija Partizanska avijacija Pljevlja Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Livno Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Centralni komitet KPJ Italija u drugom svetskom ratu Mornarica NOVJ Edvard Kardelj Svetozar Vukmanović Tempo Bosansko Grahovo 1. proleterski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Mrkonjić Grad 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Prozor Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Radio Slobodna Jugoslavija Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Aleksandar Ranković Durmitorski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Glavni štab Srbije Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. 3. udarna divizija NOVJ Kalinovik Operacija Weiss Bitka na Neretvi Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. 2. udarni korpus NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Foča 12. vojvođanski korpus NOVJ Kupres Operacija Schwarz Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Arso Jovanović 1. proleterska udarna brigada Britanija i Jugoslavija Glavni štab Makedonije Glavni štab Slovenije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sanitet u ratu Gornji Vakuf Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vis Josip Broz Tito Glavni štab Crne Gore 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.