🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vrlika u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

7. 4. 1942 Na putu Sinj-Vrlika, iz zasede, grupa partizana sa pl. Dinare napala motorizovanu italijansku kolonu i nanela joj velike gubitke.

5. 7. 1942 Posle osmočasovne borbe delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Ježević (kod Vrlike).

10. 7. 1942 Iz rejona Bos. Grahova, Sinja, Vrlike i Vagnja otpočeo napad italijanskih jedinica na područje Dinare (Vještića gora). Posle trodnevnih borbi jedinice 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske su zaustavile napad neprijatelja.

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

28. 10. 1942 Jedinice 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade zauzele četnička uporišta u s. Kljakama i s. Otišiću (blizu Vrlike). Neprijatelj je uspeo da većim delom pobegne u pravcu Vrlike, dok je manji broj četnika zarobljen. Zaplenjen je veliki broj pušaka, municije i druge opreme.

8. 11. 1942 Jedinice 2, dalmatinske NOU brigade zauzele s. Kijevo (kod Knina), koje su branih četnici. Neprijateljska posada se povukla u Vrliku.

24. 3. 1943 Jedinice Splitskog NOP odreda zauzele četnička uporišta s. Otišić, s. Maovice i s. Koljane (kod Vrlike).

26. 7. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu i zauzele s. Kijevo (kod Vrlike). Poginulo je 13, ranjeno 13 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio u Vrliku. Jedinice NOVJ su imale 16 mrtvih i 33 ranjena.

5. 8. 1943 Vrliku zauzela 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 26 domobrana i zarobljeni su 63 domobrana i 1 oficir, a ostatak posade se probio u Sinj. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih.

7. 8. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad dvaju bataljona italijanskog 11, bersaljerskog puka i 89. legije crnih košulja koji su sa 600 četnika iz Knina prodirali ka s. Kijevu i Vrliki. Italijanske jedinice su imale 22 mrtva i 28 ranjenih a četnici 5 mrtvih, dok je 2. brigada imala 3 mrtva i 12 ranjenih. Zaplenjena su 2 topa, 30 motornih vozila i veća količina drugog ratnog materijala.

21. 8. 1943 Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

8. 9. 1943 Kod s. Vrlike (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, ponovo formirana 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

25. 9. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

8. 11. 1943 Vrliku i okolna sela zauzele jedinice 19. divizije NOVJ odbacivši četnike ka Drnišu i Kninu.

27. 12. 1943 U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

30. 12. 1943 Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

5. 4. 1944 Jedinice 20. divizije NOVJ zauzele sela Čitluk i Potravlje (kod Sinja) i sela Ježević i Garjak (kod Vrlike) koja su branile ustaše.

9. 4. 1944 U rejonu s. Miljkovići, s. Perkovići, s. Cubrice dve brigade četničkog 1. bosanskog korpusa iz s. Vrlike i s. Uništa napale 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i potisle je ka Debelom brdu na pl. Dinari. Uvođenjem u borbu delova 10. dalmatinske brigade 20. divizije i 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ iz rejona s. Vrdova ka s. Bračevu Docu i iz s. Peulja ka s. Cetini, četnici su odbačeni ka Vrlici.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

0. 5. 1944 Formiran SNO odbor Vrlika.

23. 7. 1944 Jedinice 9. i 20. divizije NOVJ zauzele s. Vrliku i više sela u Vrličkoj krajini i Cetinskoj dolini koje su branile jake četničko-ustaške snage.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Splitski partizanski odred Knin Narodno oslobodilački odbori Operacija Dinara 4. dalmatinska udarna brigada 264. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Imotski Borbe u Lici 1943. Srednjodalmatinski partizanski odred Maglaj Duvno 6. lička proleterska divizija NOVJ Bosansko Grahovo 9. dalmatinska divizija NOVJ 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) 1. proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kupres 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. 3. dalmatinska udarna brigada Operacija Beta Livno 18. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1942. Divizija Brandenburg 114. lovačka divizija 2. lička proleterska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Sinj Italija u drugom svetskom ratu Dinarski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 158. pešadijska divizija Zara Dinarska četnička divizija Drniš Bitka za Split 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Glamoč 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Šibenik