🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vučedolska četnička brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 9. 1943 Delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbacili jedinice četničke Vučedolske brigade i zauzeli Viluse zaplenivši magacin municije.

4. 10. 1943 Na prostoriji s. Trepča - s. Kamensko - Vilusi - Grahovo (kod Nikšića) 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbila četnike Nikšićke i Vučedolske brigade i zauzela Grahovo. Četnici su odstupili prema Bjeloj gori i Trebinju.

28. 12. 1943 U Bileći 2. i 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napale četničku Bilećku brigadu i Vučedolski bataljon. Pošto je izostalo iznenađenje, posada se održala u nekoliko kamenih zgrada, pa je napad krajem iduće noći obustavljen zbog mogućnosti intervencije jačih neprijateljskih snaga. Poginulo je 35 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 7 mrtvih i 11 ranjenih.

25. 4. 1944 U s. Baljcima (kod Bileće) četnička Bilećka brigada, ojačana bataljonom četničke Vučedolske brigade, iznenadila dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe četnici su uz pomoć još oko dva bataljona, odbačeni u Bileću, uz gubitke od 21 mrtvog i 24 ranjena. Brigada je imala 9 nestalih, 13 ranjenih i 14 poginulih. U toj borbi su pogmuli i pomoćnik političkog komesara 1. bataljona Milos Bojović i komandir 2, čete 4. bataljona Žarko Papić, narodni heroji.

5. 5. 1944 Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

Dokumenti

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 3. januara 1944. članu Štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica 29. NOU divizije kod Bileće

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Nikšića

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 18. januara 1944. članu Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Bileće i Nikšića

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 19. januara 1944. o dejstvima brigade radi izvlačenja nemačkih i četničkih jedinica iz Nikšića

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 14. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 17. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske NOU brigade kod Vilusa

Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 5. aprila 1944. potčinjenim komandantima kolona za napad na đelove 29. divizije NOVJ kod Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. aprila 1944. komandantu Crnogorskih nacionalnih trupa o borbama četnika i Nemaca protiv 12. hercegovačke NOU brigade kod Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. maja 1944. komandantu Trebinjskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv jedinica NOVJ kod Čeva i položajima koje drži brigada

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. maja 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 2. dalmatinske brigade kod Vilusa i saradnji četnika i Nemaca u Crnoj Gori

Naređenje Štaba Vučedolske brigade od 14. maja 1944. komandantu Grahovskog bataljona za napad na jedinice NOVJ kod Vilusa

Izveštaj Štaba Vučedolske brigade od 15. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbi protiv delova 2. dalmatinske DOU brigade kod Vilusa

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 22. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Komandi Trebinjskog korpusa o teškoj situaciji kod četničkih jedinica u Crnoj Gori

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 7. juna 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske brigade kod Vilusa

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu sadejstva sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ na širem području Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 12. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rasporedu brigade i nemoći nemačkog okupatora da mu pruži pomoć u borbi protiv NOVJ

Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 6. avgusta 1944. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ u rejonu Vilusa i Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 11. avgusta 1944. delegatu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Vilusa, Grahova i Lastve

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. 181. pešadijska divizija Sniježničko-trusinska operacija Bileća 3. udarna divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Borbe u Crnoj Gori 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 12. hercegovačka udarna brigada Trebinjski korpus JVuO Trebinje Četnici u drugom svetskom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1943. Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Bilećka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nikšić 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 16. muslimanska udarna brigada Vilus Bosansko Grahovo