🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zagorski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 10. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Zagorski (Krapinski) NOP odred.

18. 10. 1943 U s. Klanjcu (kod Krapine) Zagorski NOP odred napao neprijatelja, ali je odbijen uz gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena. Poginulo je 12 ustaša, a zarobljeno 6 žandarma i 10 finansa.

1. 12. 1943 U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

30. 1. 1944 Kod s. Radoboja (blizu Krapine) jedinice Zagorskog NOP odreda vodile petočasovnu borbu protiv 450 nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih.

3. 2. 1944 Kod s. Radoboja (blizu Krapine) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda, u petočasovnoj borbi, odbio napad nemačkih snaga iz Krapine i s. Sv. Križa jačine 450 vojnika. Neprijatelj je imao 80 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice Zagorskog NOP odreda 14 boraca.

24. 2. 1944 Otpočeo napad nemačkih i ustaških snaga na jedinice Zagorskog NOP odreda i Udarnog bataljona Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Hrvatskom zagorju. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizanske jedinice su se povukle na Kalnik, a neprijatelj se 29. februara povratio u s. V. Trgovište, s. Zabok i Zlatar.

11. 3. 1944 Između s. Luke i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb - s. Zabok) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda napao putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i domobrane. Poginulo 40, utopilo se u r. Krapini 25 a zarobljeno 97 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je mnogo ratnog materijala.

28. 3. 1944 Kod s. Bandića (blizu Rogateca) delovi Zagorskog NOP odreda iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu, zapalili tri kamiona i ubili oko 20 nemačkih vojnika.

17. 4. 1944 U s. Vrbno (kod Lepoglave) jedna četa ustaša iz s. Badnja napala 3. bataljon Zagorskog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe ustaše su odbačene uz gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena.

11. 8. 1944 Delovi Zagorskog NOP odreda zauzeli s. Laduč (kod Samobora) i braniocima - nemačkim vojnicima i domobranima - naneli gubitke od 3 mrtva, 6 ranjenih i 14 zarobljenih, te zaplenili 2 p. mitraljeza i 18 pušaka.

19. 8. 1944 Na putu Zagreb-s. Oroslavje Omladinski bataljon Zagorskog NOP odreda izvršio napad na ustaški kamion i ubio 5 ustaša, petoricu ranio i jednog zarobio, te zaplenio p. mitraljez, 3 automata i 29 pušaka.

9. 9. 1944 Drugi bataljon Zagorskog NOP odreda napao i razbio ustaško-domobransku posadu u s. V. Trgovištu (kod Zagreba).

11. 9. 1944 Na putu Krapina - s. Đurmanec 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao iz zasede jednu četu 7. ustaškog bataljona, ojačanu nemačkim policijskim snagama, i posle kraće borbe odbacio je u pravcu Krapine.

2. 10. 1944 Kod Krapine delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku i Zagorskog NOP odreda porušili prugu Zabok-Đurmanec na 32 mesta.

13. 10. 1944 Kod s. Lukovčaka (blizu Krapine) dve nemačke čete iz Krapine napale 1. bataljon Zagorskog NOP odreda. Napad je odbijen. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

28. 12. 1944 Kod s. Sv. Tri Kralja (blizu Tuheljskih Toplica, kod Klanjca), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant i. bataljona Zagorskog NOP odreda Josif Jutriša Janko, narodni heroj.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

14. 4. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

Dokumenti

Naredba Štaba Druge operativne zone od 18 listopada 1943 god. o formiranju Komande Žumberačkog područja i Zagorskog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande žumberačkoga područja, Zagorskoga NOP odreda i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Klanjec i željezničke stanice Ključ i Luka

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o akcijama i organizacijskom stanju za listopad 1943. godine

Izvještaj Franje Tuđmana, sekretara štapske ćelije Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o radu partijskih jedinica

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama s Nijemcima u Ivancu

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o stanju u odredu te o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine

Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu na terenu kojim se odred kretao te o problemima u jedinicama i Štabu odreda

Zajednički proglas Štaba Zagorskoga partizanskog odreda i Okružnoga NOO Krapina narodu Hrvatskog zagorja da stupaju u NOVJ

Izvještaj istaba Zagorskog NOP odreda od 3. prosinca 1943. god. btabu uruge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u Hrvatskom Zagorju i borbi na Cerju

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbi s ustašama u Cerju

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 9. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za sadejstvo Zagorskom NOP odredu u razbijanju neprijateljske ofanzive u Zagorju

Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentracijama neprijateljskih snaga i pojačanju postojećih posada te o akcijama odreda u prvoj polovini prosinca 1943. godine

Izvještaji Milana Posavca Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama Prvoga bataljona Zagorskoga NOP odreda u Sloveniji

Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu, prehrani i zdravlju boraca, te zapažanja o stanju u krajevima kroz koje je odred prolazio.

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH o akcijama odreda u drugoj polovini prosinca 1943. godine.

Operativni izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske za siječanj 1944. godine.

Izveštaj političkog komesara Zagorskog NOP odreda od 12. februara 1944. političkom komesaru Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom radu u bataljonima

Izvještaj politkomesara Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa NOV i POJ o radu partijske organizacije u Zagrebačkome i Zagorskome NOP odredu ishrani i zdravlju boraca, radu štabova odreda, osnivanju Udarnoga bataljona, te radu NOO na terenu kojim su se odredi kretali.

Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina na kojoj je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje partijske organizacije, SKOJ-a, N00 i AFZ te stanje u Zagorskome NOP odredu.

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe POH o neprijateljskoj ofenzivi u Zagorju potkraj veljače 1944. godine.

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPS Ptuj u kojemu ga obavještava da su spremni primiti novomobilizirano ljudstvo s njihova područja u Zagorski NOP odred te traže pomoć u tehničkom materijalu

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Kalničkoga, Zagrebačkoga i Zagorskoga NOP odreda u drugoj polovini travnja 1944. godine

Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o radu i djelovanju Prve zagorske brigade, Zagorskoga NOP odreda i Zagrebačkoga NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kalnički partizanski odred 3. diverzantski odred NOVH 1. vojvođanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Oroslavje Ptuj Zagrebački partizanski odred Samobor Komunistička partija Hrvatske Deca u ratu Partizanska taktika 32. zagorska divizija NOVJ Pavelićeva gardijska brigada Omladina u ratu Pljačka u ratu Franjo Tuđman Genocid u NDH Završne operacije u Jugoslaviji Zagreb Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. Zabok Narodni heroji Jugoslavije AFŽ 33. hrvatska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Politički komesari u NOR-u Krapina Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Hrvatskoj 1945. Moslavački partizanski odred Lepoglava Logor Lepoglava Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ 10. zagrebački korpus NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ)