🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zaharije Ostojić

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. marta do 26. aprila 1942. godine

Izveštaj Štaba Javorskog korpusa od 26. aprila 1942. o pomoći dobijenoj vazdušnim putem sa dopisanim izveštajem majora Zaharija Ostojića o pripremama za napad na snage NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku

Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

Izveštaj kapetana Rudolfa Perhineka od 4. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u Sandžaku

Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. kapetanu Pavlu Đurišiću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

Pismo majora Miloša Glišića od 14. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o akcijama Sandžačkog četničkog odreda i situaciji u rejonu Foče

Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče

Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

Pismo kapetana Pavla Đurišića od 15. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u vezi Žabljaka i Šavnika i pripremama za napad na partizanske snage u rejonu Zelengore

Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom

Pismo Ilije Trifunovića-Birčanina od 31. kolovoza 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta Zapadno-bosanskih, Ličko-dalmatinskih i Hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Referat majora Zaharija Ostojića od 4. septembra 1942. načelniku Štaba Vrhovne komande o nekim aktuelnim problemima rada Štaba Vrhovne komande i potčinjenih sa predlozima rešenja

Izveštaj komandanta Bokokotorsko-dubrovačke brigade od 17. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o obaveštajnom radu

Pismo Radovana Ivaniševića, načelnika Štaba vojvode Birčanina od 29. rujna 1942. Zahariju Ostojiću o putu vojvode u Sušak i dodjeljenom im oružju od Talijana

Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

Pismo poručnika Jakova Jovovića od 11. novembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o susretu sa Dražom Mihailovićem

Punomoćje Draže Mihailovića od 11. decembra 1942. majom Zahariju Ostojiću za rukovođenje operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni, Lici i Dalmaciji

Pismo majora Zaharija Ostojića od 17. decembra 1942. komandantu četničkog bataljona »Gvozdeni bataljon« o spoljnoj i unutrašnjoj vojno-političkoj situaciji i značaju borbe za uništenje NOV i POJ

Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 29. decembra 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine sa predlogom za rad posle operacije protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu

Naređenje majora Zaharija Ostojića od 27. januara 1943. načelniku Štaba Nevesinjskog korpusa o držanju četnika prema italijanskim trupama

Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

Pismo Milana Šantića Zahariji Ostojiću od 27. siječnja 1943. o stanju u četničkom pokretu u Dalmaciji

Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa

Naređene majora Zaharija Ostojića od 14. februara 1943. majoru Andriji Veskoviću za pokret jedinica u pravcu Zakmur— Konjic

Pismo Radovana Ivaniševića od 26. veljače 1943. Zahariju Ostojiću o stanju u četničkom pokretu i jedinicama Dinarske oblasti

Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Ostojiću o potrebi zatvaranja pravaca prodora NOVJ u Crnu Goru i Sandžak 

Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o forsiranju Drine od strane jedinica 2. proleterske divizije i merama preduzetim za povratak izgubljenih položaja

Pismo majora Zaharija Ostojića od 7. aprila 1943. Draži Mihailoviću o upućivanju italijanskog bataljona u rejon Dragočave i pokušaju jedinica 1. proleterske brigade da forsiraju Drinu kod Ustikoline

Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Ostojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijanskih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište  

Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 12. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim odredima centralne i zapadne Bosne

Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi većeg angažovanja četnika s okupatorskim trupama radi sprečavanja prodora jedinrica NOVJ u Srbiju

Pismo komandanta Zaharija Ostojića od 7. marta 1944. komandantu brigade Bosna o borbama protiv 2. proleterske divizije kod Rudog

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da radio-stanicu Štaba 16. NOU divizije direktno uključi u radio-mrežu Vrhovnog štaba i da razbije četničke snage pod komandom Zaharija Ostojića

Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni

Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

Pismo majora Dragoslava Račića od 27. decembra 1944. Zahariju Ostojiću o stanju u rejonu Foče i Goražda i odluci da ne preduzima nikakve akcije sve dok se ne spoji sa četničkim snagama iz Crne Gore

Pismo Pavla Đurišića od 23. februara 1945. Zahariju Ostojiću o stanju u jedinicama, sukobu sa Dražom Mihailovićem i nameti za povlačenje iz istočne Bosne u Sloveniju

Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine

Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Drinski korpus JVuO Gojko Borota Britanija i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1943. Miroslav Trifunović Dragoljub Draža Mihailović Pavle Đurišić Ozrenski korpus JVuO Trebavski korpus JVuO Borbe u Dalmaciji 1942. 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Petar Baćović Mirko Lalatović Dragoslav Račić Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Stevan Moljević Podgorica Vojislav Lukačević Priboj Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Zlatiborski korpus JVuO Milan Šantić 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Dušan Radović Kondor 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Sušak Borbe u Srbiji 1943. Duane Hudson Borbe u Crnoj Gori 1944. Saradnja četnika sa NDH Rudolf Perhinek 37. sandžačka divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Požeški korpus JVuO Bitka za Srbiju Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kolašin Borbe u Hercegovini 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Operacija Weiss Borbe u Lici 1942. Dobrosav Jevđević Borbe u Hercegovini 1942. Berane Bijelo Polje Prijepolje Durmitorska operacija Borbe u Crnoj Gori 1943. Romanijski korpus JVuO Radovan Ivanišević Četnički zločini Kosta Pećanac Šavnik Nikola Kalabić 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Britanska pomoć četnicima 6. lička proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Ilija Trifunović Birčanin Četnička golgota Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Peko Dapčević Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Majevički korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1943. Mustafa Mulalić Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Milan Nedić