🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zaječarsko-timočki partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

21. 1. 1943 Kod s. D. Sokoloviće (blizu Knjaževca) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda vodili borbu protiv odreda poljske straže SDS iz Knjaževca, a zatim se povukli ka s. Manjincu.

10. 2. 1943 Kod s. Palilule delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Knjaževac.

14. 3. 1943 U s. Vražogrncu (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali mlekaru i zaplenili 2,085.000 dinara.

23. 4. 1943 U Zaječaru nemačka krajskomandantura, za odmazdu zbog razaranja tt linija Knjaževac-Svrljig i Knjaževac-Sokobanja (od strane Zaječarsko-timočkog NOP odreda), kaznila srez zaglavski sa 1,000.000 dinara i zatvorila 20 građana kao taoce.

0. 5. 1943 GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

0. 6. 1943 U blizini s. Jablanice (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao grupu od oko 30 četnika i potpuno je razbio.

13. 6. 1943 U s. Krivom Viru (kod Boljevca) završeno dvodnevno savetovanje članova OK KPJ za Zaječar i Požarevac i članova KPJ iz NOP odreda, kome su prisustvovali delegati PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju. Odlučeno je da se formira Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon); da se obnavljaju i formiraju nove organizacije KPJ i SKOJ-a, kao i NO odbori i druge đruštveno-političke organizacije.

15. 6. 1943 Od dve čete Zaječarsko-timočkog NOP odreda i jedne čete 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda formiran Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon, odnosno tri čete, ukupne jačine oko 100 boraca).

23. 6. 1943 Kod Troglan bare (na Kučajskim planinama) delovi SDS i četnici (oko 1000 ljudi) napali bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda, ali je ovaj uspeo da odbije napad. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, a bataljon 3 poginula (među kojima je i politički komesar bataljona) i 2 ranjena.

0. 7. 1943 U s. Bogovini (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja rudnika uglja (usled čega je proizvodnja obustavljena do kraja rata), zaplenio eksploziv i održao zbor s radnicima.

5. 7. 1943 U s. Rujištu (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda uništio mlekaru koja je radila za potrebe okupatora i zaplenio veću količinu mlečnih proizvoda.

8. 7. 1943 U s. Debelici i s. Koželju (kod Andrijevca, sada Minićevo) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda onesposobio 10 vršalica, spalio opštinsku arhivu u s. Koželju i s. Drenovcu i ubio 1 vojnika SDS.

9. 7. 1943 U s. Lenovcu (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda ubio 2 i ranio 2 četnika i zapalio opštinsku arhivu.

15. 7. 1943 U blizini s. Zlota (na pl. Maljeniku) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao oko 100 predstavnika četničkih štabova iz Timočke krajine koji su održavali konferenciju. U borbi koja je trajala 3 i po časa, ubijeno je i ranjeno oko 20 četnika, među kojima i 8 oficira, dok su se ostali spasli bekstvom. Bataljon je imao 1 mrtvog, 1 ranjenog i 1 nestalog. Zaplenjeno je 6 ispravnih i više pušaka bez zatvarača.

0. 8. 1943 Na pl. Tumbi (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbio napad četnika i posle borbe koja je trajala ceo dan. prinudio ih da se uz gubitke povuku. Poginuo je jedan komandir čete iz bataljona.

1. 8. 1943 U s. Rgotini (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali postrojenja za ispiranje kvarca. (Za odmazdu je nemačka feldkomandantura u Zaječaru 8. septembra streljala 10 ljudi.)

9. 8. 1943 Bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda upao u Knjaževac. te onesposobio električnu centralu i zapalio zgradu sreskog načelstva i pošte, kao i 40 vršalica koje je okupator prikupio radi obavljanja vršidbe.

0. 10. 1943 U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formirana dva bataljona, svaki od po 60-70 boraca. Prvi bataljon je dejstvovao u širem rejonu Knjaževca, a 2. bataljon u Krajini.

0. 10. 1943 U rudniku uglja -Dobra sreća- (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirao postrojenja i onesposobio električnu centralu

2. 10. 1943 Kod s. Šljivara (blizu Zaječara) udružene nemačke, bugarske i četničke jedinice napale bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. Protivnapadom bataljon je prvo razbio četničke, a zatim nemačke i bugarske jedinice i odbacio ih ka Zaječaru, Poginulo je 17 nemačkih vojnika i 1 bugarski oficir, dok je bataljon imao 2 mrtva i nekoliko lakše ranjenih.

20. 10. 1943 Između s. Zagrada i s. Borovca (kod Zaječara) delovi četničkog Knjaževačkog korpusa napali 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. U jurišu kojim je odbijen napad četnika poginuo je sekretar OK KPJ za Zaječar Mija Stanimirović Duško, narodni heroj.

25. 10. 1943 Na ž. st. Trnavac (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao i razoružao odeljenje bugarskih vojnika, sačekao putnički voz i u njemu zarobio 2 nemačka vojnika i 4 vojnika SDS, zatim, ukrcavši se u voz, razoružao bugarske posade na ž. st. Čokonjar i ž. st. Tabakovac. Dalje izvođenje akcije prekinuo je otpor bugarske posade na ž. st. Brusnik. Bataljon je zaplenio celokupno naoružanje i opremu bugarskih vojnika i demolirao navedene ž. stanice.

26. 10. 1943 U s. Rgotini (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja fabrike kvarca i zapalio 3 kamiona.

0. 11. 1943 U rudniku uglja Avramica (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja, te rudnik onesposobio za proizvodnju do kraja rata.

0. 11. 1943 Kod s. Koželja (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku timočku brigadu, jačine oko 250 četnika. Odredu se priključio manji broj četnika, dok je većina otišla kućama.

16. 11. 1943 Kod s. Jakovca (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku Timočku brigadu i naterao je u panično bekstvo.

25. 12. 1943 U s. Popšici (kod Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napali i razbili oko 300 četnika. Poginulo je oko 35 i zarobljeno oko 100 četnika, a zaplenjeno je oko 150 pušaka.

28. 12. 1943 Kod s. Gradišta (na putu Niš - Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1, bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

0. 1. 1944 U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

8. 1. 1944 Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i i- bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

29. 1. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

2. 2. 1944 Radi lakšeg rukovođenja pri izvođenju zajedničkih akcija 2. južnomoravske brigade, Zaječarsko-timočkog NOP odreda i Ozrenskog partizanskog bataljona, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab.

3. 2. 1944 Na aerodromu kod Kruševca 2. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali nemačku posadu, ali se, zbog otpora nemačkih vojnika i zbog intervencije 5. puka SDK iz Kruševa povukli ka pl. Jastrepcu. Zaplenjena je avionska i puščana municija.

15. 2. 1944 Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

19. 2. 1944 U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

23. 2. 1944 Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

29. 2. 1944 U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. Timočki korpus JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu Toplički korpus JVuO Borbe u Srbiji 1942. 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Kruševac SKOJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Zaječar Diverzije u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Požarevac Borbe u Srbiji 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji 1. južnomoravski partizanski odred Blace Toplica u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Velika Plana Knjaževac Saradnja četnika sa okupatorom Aleksinac Omladina u ratu Jastrebački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Prokuplje Niš Knjaževački korpus JVuO Rasinski korpus JVuO