🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zarobljenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 140 fotografija.

Događaji

10. 4. 1941 U Tetovu MK KPJ za Tetovo održao partijsko savetovanje, na kome su postavljeni zadaci: prikupljati oružje i drugi vojni materijal; zapleniti arhivu iz policije i sudova koju bi okupator mogao iskoristiti za proganjanje komunista i patriota; sakupljati pomoć za zarobljenike pobegle iz vojnog logora.

15. 8. 1941 Grupa od oko 50 naoružanih lica upali u opštinu Gornja Mutnica, pocepali sva naređenja, nepredate objave ratnih zarobljenika. Naredila pismeno naredbu seljacima da u varoš ne donose životne namirnice.

12. 9. 1941 U s. Tripkovi (kod Titovog Užica) 1. bataljon nemačkog 724. puka i žandarmi opkolili Zlatiborsku četu Užičkog NOP odreda. Četa se probila iz okruženja uz gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 3 zarobljena (ove zarobljenike su nemački vojnici streljali a zatim obesili na užičkoj pijaci).

20. 10. 1941 Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio (po italijanskim vojnicima zarobljenim na Jelinom dubu) pismo komandi okupatorskih trupa u Crnoj Gori, u kome zahteva: obustavu paljevina, pljački i interniranja nevinog stanovništva; povratak interniranih, u protivnom - biće streljan svaki zarobljeni italijanski vojnik; razmena 20 italijanskih oficira, podoficira, karabinijera i šofera, zarobljenih na Jelinom dubu, za 20 Crnogoraca pripadnika NOP-a.

8. 11. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio svim NOP odredima Jugoslavije da na zločine okupatora i njihovih pomagača ne odgovaraju sličnim merama; da ne maltretiraju ratne zarobljenike ili stanovništvo koje nije naklonjeno NOP-u; da u tom pogledu strogo poštuju odredbe međunarodnog prava.

20. 11. 1941 U Čačku, na sastanku delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i predstavnika komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića, potpisan sporazum koji je predviđao: obustavu svih neprijateljstava do 12 časova 21.XI tekuće godine; upućivanje svih snaga u borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika; puštanje svih zarobljenika; obrazovanje mešovite komisije koja će utvrđivati uzroke sukoba, krivice i zločinačka dela; obrazovanje mešovitog ratnog suda; lica koja su dobrovoljno prešla na jednu ili drugu stranu mogu ostati gde su; zajedničkim snagama razoružati svaku grupu koja bi bila protiv jedne ili druge strane; saradnju u operacijama i održavanje novog sastanka delegacija.

23. 12. 1941 GŠ za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da pregovara sa italijanskim okupatorom o razmeni zarobljenika; da zaštiti srpski i muslimanski živalj od okupatora, ustaša i ustaški nastrojenih muslimana; da partizanskim jedinicama na sektoru Bileća, Gackog i Foče pruži pomoć u borbi protiv okupatora i četnika.

1. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio Štabu Nikšićkog NOP odreda direktivno pismo u kome je istaknuto da prema italijanskim zarobljenim vojnicima treba postupati čovečno, da im treba obezbediti ishranu, i da, ujedno, treba ispitivati mogućnosti razmene zarobljenih italijanskih vojnika za zatvorene ili internirane pripadnike NOP-a.

12. 4. 1942 U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

19. 5. 1942 GŠ NOP i PO za Crnu Goru i Boku dao uputstvo Komandi mesta s. Krstac: da organizuje smeštaj bolnice, izgradi barake za njene potrebe, stara se oko ishrane ranjenika i kontroliše rad bolničkog osoblja; da sa italijanskim zarobljenicima postupa korektno, upošljava ih na izgradnji baraka i obezbeđuje im potrebnu hranu.

15. 6. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku izdao naređenje Komandi područja Nikšićkog NOP odreda da se obezbedi smeštaj i ishrana italijanskih zarobljenika i da se prema njima ima korektan odnos; da se organizuje pravilna ishrana ranjenika i obezbedi partizanska bolnica u Pivi; da se što više poruši put s. G. Polje - s. Jasenovo Polje.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

0. 8. 1942 Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio Štabu 5. krajiškog NOP odreda pismo o potrebi da se onesposobi put Grahovo-Livno i o razmeni italijanskih zarobljenika za grupu rodoljuba u italijanskim zatvorima.

26. 1. 1943 U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

3. 5. 1943 GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio italijanskoj komandi u Nikšiću zahtev za pregovore oko razmene italijanskih zarobljenika za internirce i tražio da se doturi hrana za 500 italijanskih vojnika zarobljenih na Javorku.

22. 6. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom primorju i o pregovorima predstavnika GŠ NOV i PO za Sloveniju sa Štabom italijanskog 11. armijskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika.

17. 7. 1943 Delovi 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (6 bataljona) napali u utvrđenom Ključu ojačani 1. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i oko 70 nemačkih vojnika. Delovi Ribničkog NOP odreda neopaženo su prodrli u Ključ i iznenadili jednu četu, zarobili 159 domobrana i zaplenili 4 haubice. Zbog slabe organizacije napada i veze oni su to mesto u svitanje morali napustiti, izvukavši samo deo plena i zarobljenika. Poginuo je i komandir 3, čete 1. bataljona Ribničkog NOP odreda Trivo Latinović Garonja, narodni heroj.

0. 8. 1943 U blizini Dolenjskih Toplica, na inicijativu komandanta italijanske divizije -Izonco-, održana dva sastanka sa predstavnicima GŠ NOV i PO za Sloveniju, na kojima se raspravljalo o razmeni zarobljenika, ali sporazum nije postignut.

4. 10. 1943 U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

27. 10. 1943 VŠ NOV i POJ odobrio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da iz sastava 6. korpusa NOVJ uputi po jednu brigadu u Bosnu i Žumberak i da s nemačkim predstavnicima pregovara o razmeni zarobljenika.

0. 11. 1943 Vlada SSSR-a zatražila od izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH.

11. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da se pravilno postupa sa zarobljenim britanskim vojnicima i oficirima koji pripadaju britanskoj misiji kod Draže Mihailovića.

18. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu: ako ona ne prestane da veša seljake, isto tako će se postupati sa zarobljenim nemačkim vojnicima.

26. 11. 1943 Na mestu -Careve livade- (kod s. Vratnice, na putu Kačanik-Tetovo) bugarski policajci, vojnici i kontračetnici napali grupu boraca Šarplaninskog NOP odreda, te u borbi ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 boraca (zarobljenike zatim streljali).

4. 12. 1943 Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije odbila zahtev vlade SSSR-a da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH, s obrazloženjem da je ljudstvo predviđeno za formiranje ovih jedinica prekršilo zakletvu kralju i stupilo u službu nemačkih okupatora.

19. 12. 1943 Na aerodromu Kurilovec (kod Zagreba) jedinice 28 udarne divizije NOVJ i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemačko-domobransku posadu. U tročasovnoj borbi je poginulo 20 neprijateljskih vojnika, zarobljeno 15 nemačkih vojnika i 1 oficir i 150 domobrana i 1 oficir, a oslobođeno 460 italijanskih vojnika koji su kao zarobljenici radili na aerodromu. Uništeni su 1 tromotorni avion, 6 kamiona i hangari s većom količinom goriva. Kad su iz Zagreba pristigla nemačko-ustaška pojačanja s tenkovima, jedinice NOVJ su se povukle uz gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih.

23. 12. 1943 U s. Javorniku (kod Idrije) jake nemačke policijske snage iznenada napale jednu četu 3. bataljona 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. U borbi je poginulo 6, ranjeno 7 i zarobljeno 31 borac. (Zarobljenike su nemački vojnici zverski poubijali.)

23. 12. 1943 U s. Krivači (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili četnički logor, zarobivši 5 četnika i zaplenivši mitraljez, p. mitraljez, 3 automata, više pušaka. Odredu je prišlo 29 ruskih zarobljenika koji su ranije prebegli četnicima.

6. 6. 1944 Na skupu u Rimu jugoslovenski ratni zarobljenici, civilni internirci i politički osuđenici doneli rezoluciju u kojoj izražavaju spremnost da se u redovima NOVJ bore protiv okupatora i domaćih izdajnika.

7. 7. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao jedinicama uputstvo o postupku s ratnim zarobljenicima i dezerterima iz neprijateljske vojske i o razmeni zarobljenika.

11. 8. 1944 Kod ž. st. Št. Lovrenc na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju) 3. bataljon 2, slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ oslobodio 84 engleska ratna zarobljenika iz koncentracionog logora u Mariboru. Njih su nemačke vlasti, uz jaku policijsku zaštitu, bile angažovale na opravci železničke pruge Maribor-Dravograd. Posle kraće borbe zarobljeno je 15 nemačkih vojnika i zaplenjeno je naoružanje.

12. 8. 1944 U rejonu s. Barova (kod Kavadaraca) delovi 2. bataljona 2. makedonske NOU brigade napali iz zasede bugarsku kolonu - oko 70 vojnika i komoru, naneli neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 35 zarobljenih (skoro polovina zarobljenika pristupila bataljonu) i zaplenili 16 pušaka, 8 konja i šestoro kola sa raznim materijalom.

14. 8. 1944 Iz Trebinja prebegla grupa od 29 ruskih zarobljenika i u rejonu Skorče gore i s. Dobrog Duba predala se 5. bataljonu 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe. Od naoružanja su doneli 4 mitraljeza, 29 pušaka, 7 pištolja, oko 150 ručnih bombi i nešto municije.

0. 9. 1944 CK KPJ odao Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije za Italiju priznanje što je okupljao jugoslovenske izbeglice, zarobljenike i internirce i upućivao ih u NOVJ, što je popularisao NOP i uspešne se borio protiv emigranata.

10. 10. 1944 Komandant 15. korpusa NOVJ i predstavnik engleske misije pri GŠ NOV i PO za Makedoniju uputili pismo komandantima nemačkih snaga bitoljskog i prilepskog garnizona, u kome ih pozivaju na sastanak radi dogovora o zameni zarobljenika.

24. 11. 1944 Na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, u Dolenjskoj, od Austrijanaca, ratnih zarobljenika i prebeglih pripadnika nemačkih snaga, formiran 1. austrijski bataljon. On se nalazio u sastavu 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ.

29. 11. 1944 U Kučima, blizu Podgorice (sada: Titograd), od zarobljenika - bivših crvenoarmejaca koji su iz nemačkog 21. armijskog korpusa prebegli na slobodnu teritoriju, formiran 5 (ruski) bataljon 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima

Uputstvo Odeljenja za pozadinu 2. armije od 20. aprila 1941. potčinjenim jedinicama o načinu prikupljanja ratnog plena i zarobljenika

Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 6. maja 1941. Komandi 2. armije o ratnom plenu, evakuaciji zarobljenika, angažovanju sopstvenih tehničkih jedinica, organizaciji vojnoupravnih komandi i nemačkih teritorijalnih jedinica u okupiranoj Jugoslaviji

Brzojav Komande 3. korpusa Ministarstvu obrane Mađarske s molbom da se 80 uhapšenih Međimuraca smjesti u logor ratnih zarobljenika u Sarvar

Obaveštenje vojnoupravnog komandanta u1 Srbiji od 28. maja 1941. komandama nemačkih jedinica i okupacionim ustanovama na teritoriji Srbije o preuzimanju ratnih zarobljenika od Komande 2. armije

Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 19 septembra 1941 god. Komandi Četvrtog partizanskog odreda za sprovođenje zarobljenih domobrana u Štab NOP odreda za Bosansku Krajinu

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o postupku sa zarobljenim domobranima

Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

Saopštenje Štaba Romaniskog bataljona od 28 septembra 1941 god. komandirima četa o suđenju zarobljenim domobranskim oficirima i vojnicima

Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 4. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbijio postupcima sa zarobljenicima i taocima na ustaničkim područjima

Naređenje zapovjedništva Bosanskog diviziskog područja od 10 oktobra 1941 god. za suzbijanje vijesti o dobrom postupku partizana prema zarobljenicima

Izveštaj načelnika pozadine opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. oktobra 1941. o snabdevanju i troškovima izdržavanja i gubicima sopstvenih trupa u operacijama protiv partizana, kao i o radu nemačke vojne uprave u Srbiji i ratnim zarobljenicima

Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. o zadržavanju zarobljenih talijanskih vojnika za taoce kao uzvrat na okupatorsko uzimanje talaca

Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 23 studenog 1941 god. komandantima bataljona za čuvanje službenih dokumenata i postupak sa zarobljenim i uhapšenim licima

Naređenje 342. pešadijske divizije od 31. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o postupku sa zarobljenim partizanima

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

Saopštenje o puštanju na slobodu zarobljenih domobrana

Pismo štaba Ljevorečkog četničkog bataljona od 27 januara 1942 god. komandantu svih četničknh snaga u Crnoj Gori povodom prebacivanja zarobljenih partizana u četničku pozadinu

Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika

Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Komandi italijanskih okupacionih trupa u Cetinju o razmjeni zarobljenika

Pismo Štaba Nikšićkog odreda od 5. februara 1942. Italijanskoj komandi u Nikšiću o razmjeni ratnih zarobljenika

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od 24. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika

Pismo Štaba Lovćenskog odreda od 28. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika

Obavještenje italijanske komande mjesta Cetinje od 1 marta 1942 god. o razmjeni interniranih građana za italijanske zarobljenike

Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. marta 1942. potčinjenim jedinicama o načinu borbe protiv partizanskih snaga i o postupcima sa zarobljenima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj

Zapisnik sa saslušanja dr fra Mate Matoševića od 17 aprila 1942 god. prilikom njegovog povratka iz partizanskog zarobljeništva

Naređenje Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 2. maja. 1942. podređenim jedinicama o slanju zarobljenih komunista u logor Jasenovac

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. Komandi područja Nikšićkog NOP odreda za smještaj i obezbeđenje italijanskih zarobljenika, kao i za organizaciju ishrane u bolnici

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

Prijeteće pismo komandanta divizije »Bergamo« od 14. lipnja 1942. Vici Buljanu ukoliko ne vrati dvojicu talijanskih zarobljenika bit će strijeljano deset komunista i suradnika

Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji poslije probijanja jednog dijela odreda kroz neprijateljske linije na Kozari i o postupku prema zarobljenicima

Poziv Sinobad Nenada i ostalih zarobljenih članova Štaba četničkog puka prilikom likvidiranja komandanta Paje Popovića od 16. srpnja 1942. Srbima Kninske krajine da stupe u borbu protiv okupatora

Zabeleška Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 20. jula 1942. o postupku sa zarobljenim partizanima i taocima, smeštaju u logore i slanju na rad u Nemačku s područja Kozara - Prosara

Pismo štaba Četvrte operativne zone od početka kolovoza 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi onesposobljavala ceste Grahovo - Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

Obavještenje Pokrajnskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o razmjeni zarobljenika, dolasku crnogorskih četnika u Dalmaciju i dolasku proleterskih brigada u rajon Livna

Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

Zapovest 718. pešadijske divizije od 17. avgusta 1942. za napad na partizanske snage i za postupak sa zarobljenim partizanima, četnicima i stanovništvom u rejonu Šekovići - Vlasenica

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom

Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja o postupku sa zarobljenim neprijateljskim vojnicima i o gradnji zarobljeničkih logora

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića

Neređenje Štaba Treće operativne zone od 4 siječnja 1943 god. podređenim komandama o postupku sa zarobljenicima i izgradnji zarobljeničkih logora

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Knin u vezi razmjene zatvorenika i zarobljenika s Talijanima

Uputstvo Guvernatorata Dalmacije od 21. siječnja 1943. Prefektu i upravniku Doliciie u Zadru u vezi razmjene zarobljenika

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o broju zarobljenih domobrana i četnika koji se sprovode na oslobođenu teritoriju

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju zarobljenih domobrana iz Zepča

Naredba vođe Njemačke narodne skupine o postupku sa zarobljenicima. Naredbom se određuje strijeljanje svih zarobljenika uhvaćenih s oružjem u ruci, bez obzira na spol i dob, a zarobljenici uhvaćeni bez oružja, za koje se pouzdano zna da su partizani, otpremaju se u sabirni logor i strijeljaju prema potrebi kao odmazda za sabotažne akcije, dok se građani sumnjivi zbog suradnje s NOP-om upućuju u radni logor

Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspjehu političkog rada među narodom, o organizaciji školstva i o radu komandi straža i zarobljenika u logoru na ovom području

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zarobljenike za prenošenje teških ranjenika

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija ekonomskog karaktera, provođenju mobilizacije boraca j o postupku sa zarobljenim njemačkim vojnicima

Upute Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim štabovima podređenih jedinica i komandama područja o postupku sa zarobljenim domobranima

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

Izveštaj šefa Obaveštajnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o brojnom i zdravstvenom stanju zarobljenika

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru kojim predlaže zamjenu zarobljenih domobranskih časnika za deset rodoljuba koje će predložiti Štab Zone

Poziv Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. italijanskoj okupatorskoj komandi u Nikšić za upućivanje hrane italijanskim zarobljenicima i za pregovore oko zamjene zarobljenika

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Jugoslavije za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. Italijanskoj komandi u Nikšiću za pregovore o zamjeni zarobljenika

Zahtjev Štaba 5. crnogorske udarne brigade od 3. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije da se upute zarobljeni Italijani za prenos ranjenika do Centralne bolnice

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o razmeni italijanskih zarobljenika

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 18 lipnja 1943 god. o postupku prema zarobljenim talijanskim vojnicima

Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom Primorju i o pregovorima sa Štabom Jedanaestog italijanskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika

Obavještenje Štaba 369 pješadiske divizije od 29 jula 1943 god. o postupku prema simpatizerima NOP i zarobljenim pripadnicima NOV i PO Jugoslavije

Naređenje 369. pesadijske divizije od 29. jula 1943. potčinjenim jedinicama o postupku prema zarobljenim partizanima na teritoriji NDH

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 kolovoza 1943 god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin - Drniš - Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Zadvarja

Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama o postupku sa zarobljenim domobranima

Poziv Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 8 septembra 1943 god. komandantima italijanske vojske u Crnoj Gori da se priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije i da oslobode zarobljenike iz logora i zatvora

Dopis zapovjednika 4. gorskog zdruga II korpusu NOV i PO Hrvatske o načinu, vremenu i mjestu razmjene zarobljenika

Objašnjenje Četvrte gorske pukovnije od 6 oktobra 1943 god. u vezi sa za poviješću njemačke komande za jugoistok o postupku sa ratnim zarobljenicima na teritoriji NDH

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pregovorima sa Nemcima za razmenu zarobljenika

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 12. novembra 1943. Štabu 2. proleterske divizije za raspored zarobljenih bugarskih vojnika

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu da prestane sa vešanjem seljaka duž puteva - u protivnom će se isto tako postupiti sa zarobljenim Nemcima

Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 21 novembra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju ruskih zarobljenika i o rasporedu jedinica

Naređenje 369. pešadiiske divizije od 2. decembra 1943. o postupku sa zarobljenim pripadnicima NOV i POJ, četnicima Draže Mihailovića i italijanskim vojnicima

Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima

Pismo Štaba VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica u kome se prenosi naredba Glavnog štaba NOV Hrvatske o postupku s njemačkim zarobljenicima

Pismo Informativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ komandi njemačkih jedinica u kome se predlaže razmjena zarobljenika

Punomoć Štaba VI korpusa NOV i POJ kapetanu NOV Mirku Habdiji da može vršiti pregovore i razmjenu za njemačke ratne zarobljenike

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komisiji za razmenu zarobljenika da se pridržava međunarodnih pravila i obaveza o ranjenicima i zarobljenicima

Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 7. veljače 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o dovođenju dr Smolića i Sikirice, partizanskih zarobljenika, od strane Nijemaca u Split

Izvještaj Štaba Dvadesetsedme ustaške bojne u Sinju od 26. veljače 1944. stožeru ustaške vojnice o razmjeni zarobljenika između Nijemaca i partizana

Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire

Upozorenje šefa Vojne misije NOVJ i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 2. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmena onih nemačkih zarobljenika kojii mogu znati o sistemu odbrane ostrva Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom

Upozorenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Srednji istok od 2. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmijena onih njemačkih zarobljenika koji mogu znati o sistemu obrane otoka Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom

Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 9. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je uložio protest kod britanskih vlasti zbog nevraćanja privremeno im ustupljenih zarobljenih Nemaca

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. maja 1944. Štabu 26. NOU divizije da se svi zarobljeni ratni zločinci s potrebnim podacima upućuju u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ, gde će im suditi odgovarajući sud

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Beogradska operacija Nikšić Završne operacije u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Ustanak u Dalmaciji 1941. Četnička golgota 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Italijanski partizani Borbe u Crnoj Gori 1944. Dragoljub Draža Mihailović 6. krajiška udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Drvarska brigada Ranjenici u ratu Valjevo Glavni štab Hrvatske Nikšićki partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komski partizanski odred Sremski front Beograd Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jugosloveni u svetu Aprilski rat Cetinje Livno Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Desant NOVJ na Korčulu 1944. Italijanski zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Maribor Borbe u Crnoj Gori 1943. Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Schwarz Hrvatsko domobranstvo Blajburška operacija Vis Bitka za Srbiju Sinj Lovćenski partizanski odred Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Korčula Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1945. Britanija i Jugoslavija Knin Glavni štab Crne Gore Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Hrvatskoj 1941. Splitski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944.