🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zavidovići u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 Na terenu srezova Zenica i Zavidovići formiran Zenički bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

21. 12. 1941 Posle petodnevnih borbi delovi NOP odreda -Zvijezda-, Romanijskog i Ozrenskog NOP odreda oslobodili dolinu r. Krivaje [U oslobođenu dolinu Krivaje upala je Cerska četnička brigada, čime je osujećen plan GŠ NOP odreda BiH o čvršćem povezivanju NOP odreda i prodoru u bosanski industrijsko-rudarski basen.], zauzeli 80 km železničke pruge Zavidovići-Olovo i 13 železničkih i nekoliko žand. stanica, zarobili ili razoružali veći broj posade.

0. 4. 1942 U s. Kamenici (kod Zavidovića), od boraca Ozrenskog i izabranih boraca Zeničkog NOP odreda, formiran 3. istočnobosanski udarni bataljon.

22. 7. 1943 Na Omerovim vodama (Ozren-planina) 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, razbile dva batljona nemačke 369. legionarske divizije, koji su, pod zaštitom avijacije, odstupili prema Zavidovićima. Neprijatelj je imao 72 mrtva i 78 ranjenih, a jedinice NOVJ 18 mrtvih i 23 ranjena.

19. 6. 1944 Posle dvodnevne borbe 16. udarna divizija NOVJ zauzela neprijateljska uporišta duž železničke pruge Olovo-Zavidovići: s. Hrge, s. Vozuću, s. Ribnicu i ž. st. Stjepin Han. Ta uporišta je branio nemački policijski bataljon i manji broj nemačkih vojnika iz 13. SS divizije -Handžar-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 56 mrtvih, većeg broja ranjenih i 15 zarobljenih. Gubici 16. udarne divizije: 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

13. 1. 1945 Na liniji Karaula - s. G. i D. Ozimica (kod Zavidovića) glavnina 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napala neprijatelja i ovladala svim uporištima na ovoj liniji (osim s. D. Ozimice). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih. Divizija je imala 7 mrtvih i 25 ranjenih.

11. 4. 1945 Jedinice 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA, u sadejstvu sa Grupom brigada zeničkog sektora posle trodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Zenicu i nastavile gonjenje neprijatelja prema Zavidovićima.

15. 4. 1945 Goneći razbijene nemačke i ustaške jedinice, delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA i 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodili Žepče, Zavidoviće i Maglaj. Zaplenjeno je 70 motornih vozila.

Dokumenti

Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 13 aprila 1942 god. o borbama oko Zavidovića i Rogatice

Izvještaj Oružničke postaje Zavidovići od 15 oktobra 1942 god. o pregovorima između zeničkih četnika i pretstavnika firme Našička o izvozu drveta sa njihovog terena

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Olovo - Zavidovići

Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica

Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 22. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na selo Vozuću i razaranje željezničke pruge Zavidovići - Olovo

Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne

Zapovest štaba Opšte rezerve Vrhovne komande od 29. januara 1945. potčinjenim jedinicama za koncentraciju na teritoriju Zavidovića

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički transport na komunikaciji Sarajevo-Zavidovići

Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 6. aprila 1945. Štabu 27. divizije za pokret i napad na njemačke kolone u dolini Bosne na dijelu Zavidovići-Žepče i 38. divizije da dvije brigade prebaci na prostor Sokolca

Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 21. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama za oslobođenje Sarajeva i Zavidovića

Izvještaj Štaba 20. romanijske brigade od 13. maja 1945. Štabu 27. udarne divizije JA o borbama protiv Nijemaca i četnika na sektoru Maglaj-Zavidovići

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Schwarz 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 38. istočnobosanska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Doboj Četnička golgota Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija 53. srednjobosanska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Olovo 27. istočnobosanska divizija NOVJ Zenica Tuzla Sarajevo Avijacija u oslobodilačkom ratu 13. SS divizija Handžar Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu 20. romanijska udarna brigada Sarajevska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u NDH Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gračanica Maglaj Luftwaffe u Jugoslaviji 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Sokolac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Partizanski odred Zvijezda Cerska četnička brigada Ozrenski partizanski odred (Bosna) Žepče 369. legionarska divizija (vražja) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. proleterska divizija NOVJ