🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

ZAVNOBiH

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

27. 11. 1943 U Mrkonjić-Grad i završila dvodnevni rad osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog veća narednog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZAVNOBiH, na kojoj su izabrani Veće i Prezidijum, kao i delegati za Drugo zasedanje AVNOJ-a. Skupština je odredila zadatko ZAVNOBiH-a kao najvišeg predstavništva naroda Bosne i Hercegovine.

20. 12. 1943 U s. Dramešini (kod Gacka), na sastanku većnika AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a iz Hercegovine, koji je održan na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Privremeni oblasni NO odbor za Hercegovinu (18 članova) i njegov Izvršni odbor (7 članova).

14. 3. 1944 U Ključu, na inicijativu Oblasnog NO odbora za Bos. krajinu, održana konferencija predstavnika okružnih i sreskih NO odbora s terena Bos. krajine. Bili su prisutni predstavnici PK KPJ za BiH, ZAVNOBiH-a, Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu i 5. udarnog korpusa NOVJ i 57 delegata. Raspravljalo se o sprovođenju setvene kampanje i o organizaciji Korpusne vojne oblasti 5. udarnog korpusa NOVJ.

25. 6. 1944 U Vlasenici održana konferencija većnika AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a iz istočne Bosne. Podneseni su referati o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o stanju i zadacima narodne vlasti u istočnoj Bosni.

30. 6. 1944 U San. Mostu otpočelo II zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a). Prisustvovalo je oko 150 delegata iz svih krajeva BiH. Na zasedanju su prihvaćene sledeće glavne odluke: o odobrenju rada Predsedništva ZAVNOBiH-a; o konstituisanju ZAVNOBiH-a u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko telo federalne BiH; o ustrojstvu i radu NO odbora i NO skupštine u federalnoj BiH. Usvojena je i deklaracija o pravima građana BiH. Zbog mogućnosti napada neprijateljske avijacije, zasedanje je održano noću 30. juna (1. jula i 1/2. jula).

3. 9. 1944 Predsedništvo ZAVNOBiH-a donelo odluku o stvaranju organa javne uprave. Pri ovom predsedništvu je formirano šest odeljenja: za narodnu privredu, za narodno zdravlje i socijalno staranje, za prosvetu, za pravosuđe, za ishranu i za obnovu.

1. 10. 1944 NKOJ uputio ZAVNOBiH-u uputstvo u kome naglašava: pravo proglasiti nekoga ratnim zločincem pripada Centralnoj državnoj komisiji, a organi pri ZAVNOBiH-u treba što brže i solidnije da pripreme dokazni materijal i podnesu konkretne predloge.

15. 11. 1944 U Jajcu, na sednici Predsedništva ZAVNOBIH-a, izabran Priveremeni odbor za preuzimanje i organizaciju zadruga i podnet referat o zadrugarstvu.

0. 3. 1945 Predsedništvo ZAVNOBiH-a donelo odluku o osnivanju Instituta za istoriju narodnooslobodilačke borbe naroda BiH.

6. 4. 1945 Pri Predsedništvu ZAVNOBiH-a obrazovan Privredni savet Bosne i Hercegovine u koji su ušla sva privredna povereništva.

Fotografije

Povezane odrednice

Vlasenica Rada Vranješević Završne operacije u Jugoslaviji Mrkonjić Grad 2. udarni korpus NOVJ Napad NOVJ na Travnik 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ključ AVNOJ Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Đuro Pucar Borbe u Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Josip Broz Tito Travnik Gacko Ivan Ribar Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vlado Zečević Sanski Most