🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

ZAVNOH

Za ovaj pojam je pronađeno 47 hronoloških zapisa, 95 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

2. 3. 1943 U s. Ponoru (kod Titove Korenice) obrazovan Inicijativni odbor sa zadatkom da privremeno rukovodi radom narodnih odbora i izvrši pripreme za sazivanje Prvog zasedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a).

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

19. 6. 1943 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj pismom upoznao Izvršni odbor Osvobodilne fronte Slovenije o radu I zasedanja ZAVNOH-a i o početku pregovora sa predstavnicima HSS, te preneo poziv da nekoliko članova Izvršnog odbora poseti ZAVNOH.

23. 6. 1943 Zdravstveni odsek ZAVNOH-a izdao Uputstvo za rad na uspostavljanju zdravstvene službe na oslobođenoj teritoriji Hrvatske.

14. 8. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku direktivu u kojoj ističe da je pogrešno pomagati stvaranje neke nove HSS kao osnove saradnje u NOB-u i da jo to čisto interna stvar onih koji to žele; sporazume treba stvarati u okviru ZAVNOH-a, a stvaranje opozicije Vladimiru Mačeku treba da ide po liniji borbe protiv Mačeka.

14. 8. 1943 VŠ NOV i POJ obavestio CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uslovima primirja sa italijanskim okupacionim snagama, te zahtevao da radio-stanica CK KPH hitno otpočne radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte.

14. 8. 1943 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita o postignutom sporazumu sa predstavnicima HSS: da se u okviru ZAVNOH-a obrazuje njihovo političko predstavništvo (izvršni odbor); da se na terenu ne stvaraju samostalne organizacije HSS, nego da jedinstvenim opštenarodnim oslobodilačkim pokretom rukovode NOO-i, u kojima će i HSS imati svoje ljude i da HSS prilazi tom pokretu samo preko ZAVNOH-a.

16. 8. 1943 U s. Sv. Roku (kod Gračaca) održan veliki narodni zbor u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, narodne vlasti i NO vojske.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

1. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito upozorio GŠ NOV i PO za Hrvatsku na nedostatke Proklamacije ZAVNOH-a od 20. septembra 1943: u njoj je trebalo naglasiti da se garantuje sloboda i ravnopravnost italijanske manjine; nju je morao da potpiše AVNOJ, a predsedništvo ZAVNOH-a da supotpise.

12. 10. 1943 U Plaškom otpočelo Drugo zasedanje ZAVNOH-a. Ono je trajalo do 15, oktobra, kada su izabrani novi Izvršni odbor i 47 novih većnika. Predstavnici Hrvata, Srba i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj jednodušno su izrazili volju da se nova Jugoslavija izgradi na načelu federacije i da Hrvatska uđe u nju kao ravnopravna federalna jedinica.

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

9. 12. 1943 Otpočela dvodnevna konferencija delegata sreskih i opštinskih NO odbora iz ličkog okruga, u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, na kojoj se diskutovalo o političkoj situaciji i o zadacima NOO-a.

0. 2. 1944 Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

10. 2. 1944 Kod s. Kobaša (blizu Stona, na poluostrvu Pelješcu) u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo član ZAVNOH-a i član Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Ivan Mordjin Crni, narodni heroj.

15. 2. 1944 ZAVNOH izdao uputstvo o preuređenju sudova u Hrvatskoj: obrazuju se narodni mesni (opštinski ili gradski), sreski i okružni sudovi, zatim sud ZAVNOH-a (Zemaljski sud Hrvatske); predviđa se nadležnost narodnih sudova, način suđenja, sastav suda, izbor sudija i drugo.

3. 3. 1944 Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio Izvršnom odboru ZAVNOH-a uputstvo o formiranju i zadacima privrednih komisija. Privredne komisije, sa funkcijom pomoćnog organa, treba odmah formirati pri Izvršnom odboru ZAVNOH-a i pri NO odborima. Zadaci su privrednih komisija: obraditi i zasejati svu privatnu zemlju, napuštenu zemlju obraditi u korist NO fonda; izvršiti mobilizaciju stoke i poljoprivrednog alata i nabaviti seme; prikupljati podatke o stanju stočnog fonda, o industrijskim preduzećima i dr. Ovo uputstvo je dostavljeno svim izvršnim odborima zemaljskih veća u Jugoslaviji ili štabovima korpusa NOVJ.

23. 3. 1944 Izvršni odbor NKOJ-a izdao uputstvo Izvršnom odboru ZAVNOH-a: odmah pristupiti pripremama za prolećnu setvu koju treba sprovesti pod parolom: sve za pobedu. Istovetna ili slična uputstva upućena su izvršnim odborima ostalih zemaljskih antifašističkih veća u Jugoslaviji.

8. 5. 1944 U Topuskom otpočelo dvodnevno III zasedanje ZAVNOH-a. Na njemu su donete ove odluke: o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na II zasedanju AVNOJ-a; o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu i najvišem organu državne vlasti; o ustrojstvu i poslovanju NO odbora i skupština u federalnoj državi Hrvatskoj; o osnivanju zakonodavne komisije pri predsedništvu ZAVNOH-a. Sem toga, doneti su Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske i Poslovnik za rad ZAVNOH-a.

12. 6. 1944 Kod s. Fužina (blizu Sušaka), naišavši na neprijateljsku zasedu, poginuo član Oblasnog NO odbora za Hrvatsko primorje i član ZAVNOH-a Tomo Strizić, narodni heroj.

18. 6. 1944 ZAVNOH doneo odluku o ravnopravnoj upotrebi latinice i ćirilice na teritoriji Hrvatske.

15. 8. 1944 U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

24. 8. 1944 Otpočela III sednica Predsedništva ZAVNOH-a. Na toj sednici, koja je trajala dva dana, razmatrano je pitanje školstva, obrazovana je verska komisija i doneta je odluka o poništavanju prisilnog pokatoličavanja Srba na teritoriji NDH.

0. 9. 1944 Socijalno odeljenje ZAVNOH-a osnovalo 5 domova za decu bez roditelja i decu boraca NOVJ (jedan u Pokuplju, dva u Kordunu i dva u Baniji).

0. 9. 1944 Predsedništvo ZAVNOH-a donelo uredbe o pravozastupstvu, Zemaljskom sudu Hrvatske i pozakonjenju brakova sklopljenih za vreme NOB-a.

8. 9. 1944 Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

8. 9. 1944 Odeljenje pravosuđa ZAVNOH-a izdalo Uputstvo o postupku sudova u građanskom parničkom postupku.

0. 10. 1944 U Petrovoj gori izašao prvi broj lista -Narodna prosvjeta-. Izdavao ga Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a.

1. 10. 1944 U Privrednom odeljenju ZAVNOH-a otpočela trodnevna konferencija agronoma i poljoprivrednih stručnjaka Korduna, Banije, Pokuplja, Like, Cazinske krajine i Gorskog kotara. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo 65 delegata, raspravljalo se o jedinstvenom planu za obnovu poljoprivrede na oslobođenom području.

5. 10. 1944 Na Kordunu je izašao prvi broj -Biltena- u izdanju Odeljenja za informacije ZAVNOH-a.

10. 10. 1944 Pri Odeljenju informacija ZAVNOH-a održana I konferencija dopisnika za srednju Hrvatsku. Prisustvovali su dopisnici za okrug Liku, Kordun, Baniju i Pokuplje i iz pojedinih srezova tih okruga. Na njoj se raspravljalo o osposobljavanju dopisnika i uspostavljanju dopisničke mreže u tim krajevima.

26. 10. 1944 U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

29. 10. 1944 Predsedništvo ZAVNOH-a donelo odluku o reorganizaciji sudova.

15. 11. 1944 Odeljenje pravosuđa ZAVNOH-a izdalo Uputstvo o preuređenju sudova.

16. 11. 1944 Odeljenje pravosuđa ZAVNOH-a izdalo Uputstvo o kaznenom postupku.

29. 11. 1944 U Baniji, na sastanku plenuma Okružnog NO odbora Banije, u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a i NOF-a, Izvržni odbor prvi put podneo izveštaj o svom radu skupštini predstavnika celog okruga.

0. 12. 1944 Odlukom Pedsedništva ZAVNOH-a obrazovan Zemaljski fiskultumi odbor u Hrvatskoj, u koji su ušli predstavnici NOVJ, USAOH-a, Odeljenja narodne prosvete ZAVNOH-a i AFŽ-a.

3. 12. 1944 Na Kordunu, u prisustvu sekretara CK KPH, održana prva okružna skupština. Izvršni odbor ONO odbora podneo je članovima plenuma i predstavnicima NOF-a, ZAVNOH-a i NKOJ-a iscrpan izveštaj o svom dotadašnjem radu.

10. 12. 1944 Na sednici Predsedništva ZAVNOH-a formiran Odbor za pomoć Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici.

20. 12. 1944 Odeljenje pravosuđa ZAVNOH-a izdalo uputstvo za izvršenje sudskih kazni.

22. 12. 1944 Privredni savet NKOJ-a naložio ZAVNOH-u da obrazuje svoj Privredni savet, u koji bi ušli povereniei privređenih povereništava, Privredni savet rukovodi privredom i koordinira rad svih privrednih povereništava. Mesto Povereništva obnove obrazuje se Komisija za obnovu, kao organ Privrednog saveta. Predsednika Privrednog saveta postavlja Predsedništvo ZAVNOH-a.

18. 1. 1945 U s. Koreniću (kod Kanfanara), dok se održavala konferencija, nemački vojnici smrtno ranili predsednika Oblasnog NO odbora za Istru, člana Oblasnog komiteta KP za Istru i člana ZAVNOH-a Joakima Rakovca, narodnog heroja (ubrzo umro u s. červarima).

2. 2. 1945 U Slunju, u prisustvu velikog broja građana it mesta i okolnih sela i predstavnika ZAVNOH-a, Okružnog odbora NOF-a Karlovac, vojske i narodne vlasti, otvorena niža gimnazija i obrazovni centar.

0. 4. 1945 Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

0. 4. 1945 Oblasni NO odbor i Oblasni odbor NOF-a za Istru uputili proglase narodu povodom prodora jedinica JA na teritoriju Istre. U proglasima oni izražavaju volju naroda i oduševljeno pozdravljaju odluke AVNOJ-a i ZAVNOH-a o pripajanju Istre i Rijeke Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji.

14. 4. 1945 U Splitu, na vanrednom zasedanju ZAVNOH-a, obrazovana vlada federalne Hrvatske.

24. 4. 1945 Predsedništvo ZAVNOH-a donelo odluku o ustrojstvu Vrhovnog suda Hrvatske.

Dokumenti

Dopis Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem i Štaba III operativne zone vijećnicima AVNOJ-a sa područja Hrvatske u kojem se predlažu kandidati iz Slavonije za vijećnike ZAVNOH-a i daju njihove karakteristike

Pismo Vlade Popovića, delegata CK KPH, Centralnom komitetu KPH, kojim ga obavještava o proširenom partijskom savjetovanju i formiranju vojnih jedinica u Slavoniji, o provali u OK KPH Osijek i u kojem predlaže nekoliko kandidata za vijećnike ZAVNOH-a

Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o pripremama za skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja i o drugim pitanjima

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o slanju kandidata na osnivačku skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske te o drugim pitanjima

Zajednički proglas Inicijativnoga odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske hrvatskome i srpskome narodu u kojemu iznose zadatke Inicijativnoga odbora te pozivaju sve rodoljube u redove JNOF i NOV, u borbu za konačno oslobođenje zemlje

Dopis Inicijativnog odbora ZAVNOH-a Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim poziva sve delegate iz Slavonije na osnivačku skupštinu ZAVNOH-a

Izvještaj Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju Inicijativnom odboru ZAVNOH-a o formiranju Odbora i njegovim narednim zadacima, o organizacionom stanju i radu NOO-a poslije provođenja izbora, formiranju prehrambenih komisija radi pružanja pomoći postradalom stanovništvu, radu na uzdizanju prosvjetnog i zdravstvenog kadra i o izdavanju lista Glas Slavonije

Dopis Inicijativnog odbora ZAVNOH-a Okružnom NOO-u Srijem i Slavonija o ustavima i načinu rada pilana i vršalica, o čuvanju i spremanju sijena i o čuvanju i zabrani sječe šuma

Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljervima i načelima narođnooslobođilačke borbe

Poslovnik ZAVNOH-a o radu NOO-a u Hrvatskoj

Rezolucija Prvog zasjedanja ZAVNOH-a

Proglas Prvog zasjedanja ZAVNOH-a kojim se pozivaju svi narodi i narodnosti u Hrvatskoj da naikon dvogodišnje uspješne borbe protiv fašizma pojačaju napore u borbi do konačne pobjede

Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH kojim se predlažu kandidati za osnivačku skupštinu ZAVNOH-a

Pismo Centralnog komiteta KPH Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se javlja o izabranim vijećnicima ZAVNOH-a iz Slavonije

Dopis Centralnoga komiteta KP Hrvatske Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s popisom kandidata PK SKOJ-a za skupštinu ZAVNOH-a

Pismo Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojemu javlja imena predloženih kandidata za vijećnike ZAVNOH-a iz zagrebačkoga, krapinskoga i pokupskog okruga, te o radu okružnih komiteta s područja Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o vijećnicima ZAVNOH-a iz čazmanskog kotara, te o djelovanju HSS-a

Ulomci iz govora vijećnika Prvoga zasjedanja ZAVNOH-a

Rezolucija I zasjedanja ZAVNOH-a

Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o nedolasku delegata Povjerenstva CK KPH na osnivačku skupštinu ZAVNOH-a te o upućivanju Stipe Ugarkovića na rad u Povjerenstvo

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima povodom osnivanja ZAVNOH-a

Članak dra Pavla Gregorića, tajnika ZAVNOH-a, o novim zadacima narodnooslobodilačkih odbora

Proglas Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske upućen domobranima s pozivom da se priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uslovima za primirje s italijanskim okupacionim snagama i zahtev da hitno počnu radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte

Dopis Propagandnog odjela ZAVNOH-a Mjesnome komitetu KPH Zagreb o potrebi održavanja političkih proslava u povodu odluke ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske

Proglas Drugog zasjedanja ZAVNOH-a narodima Hrvatske, kojim ih upoznaje o uspješnim borbama antifašističkog fronta u Evropi i našoj zemlji i poziva da svi stupe u redove NOV i istraju do konačnog uništenja fašizma

Rezolucija Drugog zasjedanja ZAVNOH-a

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske na nedostatke septembarske proklamacije Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske

Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju s priloženim zapisnikom sa sjednice ONOO-a

Izvještaj Okružnoga NOO za Žumberak i Pokuplje ZAVNOH-a o radu kotarskih odbora za drugu polovinu rujna 1943. godine

Drugo zasjedanje ZAVNOH-a (govor Vladimira Nazora i diskusije predstavnika sjeverozapadne Hrvatske)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i radu ZAVNOH-a donesen na Drugom zasjedanju

Proglas Drugoga zasjedanja ZAVNOH-a

Rezolucija Drugoga zasjedanja Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske

Izvodi iz diskusija vijećnika iz Slavonije na Drugom zasjedanju ZAVNOH-a održanom 14. i 15. oktobra 1943. godine u Plaškom (druga radna sjednica)

Zapisnik Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u s plenarnog sastanka Okružnog NOO-a

Izvještaj Okružnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o političkoj situaciji, teroru ustaša i Nijemaca u okrugu

Pismo Mladena Ivekovića, pročelnika Propagandnoga odjela ZAVNOH-a, Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnog odbora ZAVNOH-a o utiscima o radu NOO u sisačkom kotaru, Moslavini i na Kalniku

Izvještaj Okružnoga NOO Pokuplje ZAVNOH-u o situaciji na njihovu području, organizacionom stanju i radu te o teroru neprijatelja

Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, radu i budućimi zadacima

Izvještaj Mjesnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o političkom i organizacijskom stanju i radu

Pismo Olega Mandića Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnoga odbora ZAVNOH-a o političkoj situaciji u Podravini i Koprivnici te potrebi koordiniranja rada NOO i NOV

Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

Izvještaj Okružnoga NOO Čazma ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i radu pojedinih odjela

Pismo Franka Wintera, vijećnika ZAVNOH-a, Pavlu Gregoriću, tajniku ZAVNOH-a o dojmovima u vezi s organiziranjem i radom narodne vlasti na području Moslavine

Pismo Franje Mraza, vijećnika ZAVNOH-a Pavlu Gregoriću, tajniku ZAVNOH-a o političkoj situaciji na području bjelovarskoga okruga

Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u studenome 1943. godine

Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i političkoj situaciji te pojačanim mjerama protiv špijunaže

Izvještaj Olega Mandića, suradnika ZAVNOH-a, ZAVNOH-u s utiscima o političkoj situaciji i radu NOO-a na području bjelovarskog okruga

Izvještaj Zdravstvenog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Zdravstvenom odjelu Izvršnog odbora ZAVNOH-a o radu zdravstvenih sekcija pri okružnim NOO-ima, zdravstvenom stanju naroda i pojavama zaraznih bolesti, naročito veneričnih

Upute Propagandnog odjela ZAVNOH-a narodnooslobodilačkim odborima o osnivanju i radu kazališnih družina

Izvod iz Uputa Ekonomskog odjela ZAVNOH-a svim NOO-ima za osnivanje i rad gospodarskih komisija kao stručnih pomoćnih organa NOO-a

Proglas Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a srpskom narodu u Hrvatskoj kojim ga poziva na borbu protiv okupatora i njegovih pomagača

Pismo Oblasnog zdravstvenog inspektora za Slavoniju Tajništvu ZAVNOH-a o reorganizaciji civilne zdravstvene službe u Slavoniji

Izvještaj Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Prisvjetnom odjelu ZAVNOH-a o suzbijanju nepismenosti. Izvještaju je priložen spisak održanih analfabetskih tečajeva, imena voditelja i broj upisanih tečajaca

Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome Komitetu KP Hrvatske u kojem obavještava o kandidatima za ZAVNOH, o legionarima koji se vraćaju s istočnoga fronta, o premještanju Domobranskoga zbornog zapovjedništva iz Petrinje u Zagreb i o drugim pitanjima

Izvještaj Oblasnog NO odbora Dalmacije od 9. siječnja 1944. ZAVNOH-u o stanju u Dalmaciji poslije kapitulacije Italije

Izvještaj Đure Uzelca Ekonomskome odjelu ZAVNOH-a o mogućnostima prebacivanja hrane iz Moslavine za Liku preko Banije .

Izvještaj Okružnoga narodnooslobodilačkog odbora Zagreb ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju N00 na okrugu .

Izvještaj Mjesnoga N00 Zagreb ZAVNOH-u o političkom i organizacijskom stanju u NOO grada Zagreba u prosincu 1943. godine.

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .

Izvještaj Okružnoga N00 Varaždin ZAVNOH-u o političkoj situaciji u okrugu, razvoju, organizacijskom stanju i radu N00 .

Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu tajništva, komisija i odjela

Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima KPH o potrebi popularizacije odluke II zasjedanja AVNOJ-a i obavezi okružnih NOO da o tome informiraju ZAVNOH

Zahtev predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita od 11. februara 1944. Izvršnom odboru Zemaljskog antifašističkog vijeća Hrvatske da dostavi podatke ekonomske i zdravstvene službe

Izvještaj Vice Zaninovića Prosvjetnome odjelu ZAVNOH-a o stanju i organizaciji školstva u okruzima gornje Hrvatske.

Izvještaj Đure Uzelca, vijećnika ZAVNOH-a Ekonomskome odjelu ZAVNOH-a o održanoj konferenciji NOO-a sjeverne Hrvatske i sastanku gospodarskih i tehničkih stručnjaka, te o radu ekonomskih odjela pri ONOO-ima .

Pismo Filipa Lakuša, člana Izvršnoga odbora ZAVNOH-a Andriji Heb rangu, sekretaru CK KPH o radu u Posavini Moslavini, Podravini i Požeškoj kotlini, te o svojim razmišljanjima u vezi s pomirljivim stavom Božidara Magovca prema Mačeku.

Direktiva predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da prikupi podatke o akupatorsko-kvislinškim zločinima, izvrši popis stanovništva i stekne uvid u ekonomsko stanje u Hrvatskoj

Izvještaj Okružnoga NOO Krapina Tajništvu ZAVNOH-a o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u veljači 1944. godine u okrugu Krapina .

Obaveštenje opunomoćenika NKOJ-a u Bariju od 11. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a o mogućnostima nabavke semena i alata za obnovu zemlje

Uputstvo Socijalnoga odjela ZAVNOH-a svim oblasnim okružnim NOO o formiranju i osnovnim podacima socijalnih odjela pri NOO.

Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da ne pristupa formiranju narodnih sudova pre nego što AVNOJ donese načelne odluke o njima

Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stavu Izvršnog odbora HSS prema Mačeku i njegovim agentima, o učvršćenju NOF i osnivanju njenih rukovodećih organa te o potrebi popularizacije ZAVNOH-a

Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

Izvještaj Okružnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o situaciji u okrugu i radu NOO nakon bitke kod Oborova

Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu NOO u okrugu

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o političkome i organizacijskome stanju NOO, o mobilizaciji i budućim zadacima

Izvještaj Okružnoga N00 Krapina ZAVNOH-u o organizacijskom stanju, političkim prilikama i radu narodne vlasti u ožujku i travnju 1944

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o akcijama Dvadeset i osme divizije NOVJ na njihovu području, neprijateljskoj mobilizaciji i odnosu stanovništva prema njoj, namjeri da formiraju srpsku brigadu, načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a, organizacijskom stanju, te radu vojno-pozadinskih ustanova

Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o radu Propodjela u svibnju 1944. godine

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u svibnju 1944. godine

Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 10. juna 1944. divizijskom komitetu 13. NO divizije o načinu objašnjenja odluka Trećeg zasedanja ZAVNOHa

Okružnica Centralnoga komiteta KP Hrvatske organizacijama na terenu o načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o krahu neprijateljske mobilizacije, stanju u Češkom i Srpskom bataljonu, odlasku dobrovoljaca u jedinice NOV, načinu populariziranja odluka Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a te o počecima osnivanja odbora JNOF

Izvještaj Okružnoga NOO Pokuplje ZAVNOH-u o izvanrednom sastanku održanom zbog pogoršanja političke situacije

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, odjeku odluka ZAVNOH-a, problemima s vezama za prebacivanje hrane preko terena OK KPH Pokuplje, organizacijskom stanju te stanju u Posavskome NOP odredu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine

Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 3. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku u Bari predsednika ZAVNOH-a Vladimira Nazora i članova Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

Pismo Odjela za narodno gospodarstvo ZAVNOH-a Ekonomskome odjelu Okružnoga NOO Bjelovar u kojemu traže da se ulože sve snage u borbi za žetvu

Zagreb: Pismo Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odlasku Krbeka i Cilića za ZAVNOH, o raspoloženju građana i prilikama u Zagrebu

Zapisnik sa sjednice Izvršnoga odbora Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, stanju i radu NOO u okrugu, odjela pri Okružnome NOO, o JNOF i mobilizaciji

Izvještaj Prosvjetnoga odjela ONOO Pokuplje Odjelu narodne prosvjete ZAVNOH-a o radu odjela i stanju školstva

Fotografije

Povezane odrednice

Genocid u NDH Krapina Borbe u Istri 1943. Slunj Andrija Hebrang Zadar Hrvatska seljačka stranka AVNOJ Borbe u Hrvatskoj 1945. ZAVNO Sandžaka Vladimir Nazor Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Otočac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Topusko Politički komesari u NOR-u Split Borbe u Hrvatskoj 1943. Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1943. Narodno oslobodilački odbori Edvard Kardelj Opismenjavanje naroda u ratu Žene u ratu Osvobodilna fronta Istra u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Borbe na Jadranu 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ante Mandić Ivan Rukavina Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1943. SAD i Jugoslavija Varaždin Kata Pejnović Ivan Gošnjak Borbe u Lici 1944. Franjo Gaži 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) AFŽ Štampa u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Hrvatsko domobranstvo Sušak Cazin Rijeka Vladko Maček Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Glavni štab Vojvodine Pelješac Plaški Ivan Ribar Vrhovni štab NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Čazma Završne operacije u Jugoslaviji Glina Borbe u Istri 1945. Borbe u Lici 1943. Bjelovar Karlovac Koprivnica Komunistička partija Hrvatske Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Zagreb Pavle Gregorić