🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 65 hronoloških zapisa, 96 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Odlukom PK KPJ za BiH, zbog unutrašnjih slabosti, nebudnosti i nepotpunog izvršenja zadataka, raspuštene organizacije KPJ u Zenici, Varešu, Kaknju, Brezi, Visokom, Kasindolu, železičkoj radionici u Sarajevu i na železničkoj pruzi Sarajevo-Mostar. Prekidanje kontinuiteta partijskog rada usporilo je razvoj ustanka u krajevima gde su te organizacije delovale, ali su sprečene dalje masovne provale.

5. 8. 1941 U Berin-Hanu (kod Zenice) ustaše uhvatile devet komunista (i ranile jednog) koji su predstavljali deo jezgra od koga je uskoro trebalo da se formira Zenički NOP odred.

6. 8. 1941 Ustaše i policija pohapsile većinu (preko 20) članova KPJ u Zenici i time sprečile rušenje Simens-Martinovih peći u željezari koje je, po direktivi Generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita i PK KPJ za BiH, pripremio MK KPJ za Zenicu. Ranjen pri pokušaju da izvrši diverziju te da ne bi živ pao u ruke ustašama, ubio se sekretar MK KPJ za Zenicu Ibrahim Perviz, narodni heroj.

1. 9. 1941 Između ž. st. Semizovac i Iiijaš (na pruzi Sarajevo-Zenica) delovi Semizovačkog partizanskog bataljona srušili teretni voz.

0. 12. 1941 Na terenu srezova Zenica i Zavidovići formiran Zenički bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

6. 12. 1941 Domobrani i žandarmi (oko 2 bataljona sa 1 oklopnim vozom) otpočeli dvodnevnu akciju čišćenja protiv delova NOP odreda -Zvijezda- u rejonu Kakanj-Zenica-Lašva.

0. 4. 1942 Odlukom PK KPJ za BiH formiran OK KPJ za Zenicu, koji je obuhvatao partijske organizacije u zeničkom rudarskom basenu i novoformiranom Zeničkom NOP odredu.

9. 4. 1942 U s. Kamenici (kod Zenice), odlukom GŠ NOP i DV za BiH, od Zeničkog bataljona iz NOP odreda -Zvijezda- formiran Zenički NOP odred.

6. 5. 1942 Četnički elementi, sklopivši sporazum s nemačkim komandantom u Zenici, izvršili puč u Zeničkom NOP odredu, pobili političke komesare i najodanije borce, pa taj odred proglasili četničkim i stavili ga pod nemačko-ustašku komandu.

15. 12. 1942 U dolini r. Bosne otpočela četvorodnevna dejstva 3. udarne divizije NOVJ, u kojima je ona između Zenice i Zepča, prekinula saobraćaj železničkom prugom SI. Brod - Sarajevo, uništila posade i spalila ž. st. Vranduk i Nemilu u selima Gučoj Gori i Mehurićima. U tim borbama su poginula i zarobljena 163 neprijateljska vojnika i razoružano je 370 milicionera.

29. 5. 1943 U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

24. 6. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da ofanzivnim dejstvom na neprijateljska uporišta duž pruge Zenica-Doboj olakša napad Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni.

29. 6. 1943 Iz Sarajeva, Visokog, Zenice, Vareša i Breze delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 4, lovačke brigade i 9. pešadijskog puka (na kraju: 3 nemačka i 4 domobranska bataljona, podržana artiljerijom, tenkovima, oklopnim vozovima i avijacijom) otpočeli nastupanje u cilju ponovnog zauzimanja Kaknja i izbacivanja 5. udarne divizije NOVJ iz zeničkog rudarskog bazena. Do 3. jula 5. divizija je u više sudara sa odvojenim kolonama nanela neprijatelju znatne gubitke i izvukla se na pl. Zvijezdu.

2. 7. 1943 Na putu Zenica-Lašva delovi 5. udarne divizije NOVJ iz zasede razbili dve čete domobrana. Zarobljen je 91, a ranjeno je i poginulo preko 100 domobrana.

5. 8. 1943 Delovi 2. dalmatinske udarne i 4. proleterske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ savladali slab otpor po jedne čete milicije i domobrana i zauzeli Maglaj, sem tvrđave, u koju se povukao deo posade. Uništene su ž. i žand. stanica, a sutradan je mesto napušteno pod pritiskom jačih nemačkih delova i oklopnih vozova od Doboj a i Zenice.

10. 10. 1943 U Lašvi (raskrsnici ž. pruga za Travnik, Sarajevo i Zenicu) 2. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe protiv domobranske posade, zapalio zgradu ž. st., 30 vagona i plinaru i razrušio prugu u dužini od oko 300 metara. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 domobrana. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

10. 10. 1943 U Zenici upala 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i, posle borbe protiv dve čete iz nemačke 369. legionarske divizije, delova domobranskog 17. železničko-stražarskog bataljona i žandarma, zauzela industrijski deo grada. Pošto nije uspela da zauzme ostali deo grada, ona je uništila fabrička postrojenja, električnu centralu, slagališta, 27 lokomotiva, 150 vagona i mnogobrojna vozila, sutradan uveče se povukla na desnu obalu r. Lašve.

9. 3. 1944 Na položajima s. Zenica - s. Šumani - s. Ljuće - s. Pauče (kod Pljevalja) 4. sandžačka brigada 37. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i posle višečasovne borbe, zauzela sve neprijateljske položaje, izuzev s. Ljuće koje je bilo utvrđeno bunkerima i dobro branjeno. Četnici su imali 12 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

6. 5. 1944 Na pruzi Visoko-Zenica delovi 10 udarne divizije NOVJ uništili neprijateljski oklopni voz. Neprijatelj je imao 80 mrtvih vojnika.

20. 5. 1944 Kod s. Lašve, na pruzi Visoko-Zenica, dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala domobranski transportni voz (28 vagona). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih i 50 zarobljenih. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

0. 6. 1944 U rejonu Travnik-Zenica formiran Vlašićki NOP odred.

29. 7. 1944 Blizu s. Pepelara (kod Zenice) 1. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- i delovi 16. udarne divizije NOVJ vodili žestoku borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih.

28. 8. 1944 Između s. Beljeva i Semizovca (na pruzi Sarajevo-Zenica) delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 18 vagona sa eksplozivom, uljem i žitom.

1. 9. 1944 Na pruzi Zenica-Visoko Visočko-fojnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ uništio transportni voz od 20 vagona.

12. 9. 1944 Četa Visočko-fojničkog NOP odreda zauzela ž. st. Lašvu (kod Zenice) gde se predalo 40 domobrana.

2. 10. 1944 Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih nemačkih i ustaških snaga iz Zenice, Travnika i Busovače prema s. Grapku i s. Topolovićima, nanevši im gubitke od 24 mrtva i 51 ranjenog vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

20. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

24. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: od prvenstvene je važnosti zauzeti Zenicu i potpuno razoriti komunikacije u dolini r. Bosne i one od Mostara ka Sarajevu.

24. 10. 1944 Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

26. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 400 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i s. Obrenovićima i nanela im gubitke od 21 mrtvog i 15 ranjenih. Gubici 8. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

29. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Zenice ka s. Čajdrašima i s. Dobriljevu i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih. Gubici 8. brigade: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

0. 11. 1944 Formiran privremeni Sreski inicijativni odbor NOF-a za srez Zenicu, sa sedištem u s. Han-Bili.

3. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli ž. st. Vranduk a zatim između Zenice i Vranduka porušili 3 km pruge i minom srušili neprijateljski voz, uništivši lokomotivu i 5 vagona. Zarobljeno 14 vojnika. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 12 pušaka, 4 pištolja i 5000 metaka.

5. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad jedne ustaške čete iz Zenice ka s. Gradišću, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši minobacač, pištolj i nešto municije.

6. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe, zauzeli ž. st. Vraču (kod Zenice) koju su branili domobrani. Neprijateljski gubici: 17 mrtvih, 7 ranjenih i 12 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 12 pušaka i druga ratna oprema. Gubici delova 8. brigade: 2 poginula, 3 ranjena i 1 nestao borac.

7. 11. 1944 U automobilskoj nesreći na putu između Travnika i Zenice poginuo zamenik komandanta 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ Branko Šipka, narodni heroj.

11. 11. 1944 Glavnina 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na neprijateljsko uporište s. Modrinje i Bošnjakov most (kod Zenice). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici 9. brigade: 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

16. 11. 1944 Posle žestoke borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 600 nemačkih vojnika i ustaša iz Zenice prema s. Pobrežju i s. Gradišću. Poginulo je 28 a ranjeno 35 neprijateljskih vojnika. Gubici 8. brigade: 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

17. 11. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih ustaških i nemačkih snaga iz Zenice i Busovače ka s. Vitezu i s. Brajkovićima, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

18. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad oko 300 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i naneli im gubitke od 40 mrtvih i 33 ranjena ustaša, a oni imali 2 ranjena borca.

19. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad ustaško-četničke kolone (300 vojnika) iz Zenice ka s. Pobrežju i naneli joj gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

21. 11. 1944 Šesta i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, napale nemačko-ustaški garnizon u Busovači (kod Zenice). U jednodnevnoj oštroj borbi neprijatelj je, podržan tenkovima, pružio žilav otpor, te brigade nisu uspele da zauzmu Busovaču, iako je jedan bataljon bio prodro u njen centar. Gubici neprijatelja: 90 mrtvih i 81 ranjen. Gubici brigada NOVJ: 1 mrtvih i 57 ranjenih boraca.

23. 11. 1944 Delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili šestočasovnu borbu protiv jačih nemačkih i ustaških snaga koje su se, uz podršku tenkova, kretale iz Zenice i Busovače ka Travniku. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i 46 ranjenih vojnika. Gubici brigada NOVJ: 4 ranjena borca.

23. 11. 1944 Anglo-američki avioni bombardovali Zenicu (uništili železnički most na r. Bosni), Doboj (pogodivši železničku stanicu, vojne logore i mostove na r. Bosni i r. Spreči) i ž. st. Usora (uništivši 2 oklopna voza).

23. 11. 1944 Na pruzi Sarajevo-Zenica delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište ž. st. Jehovinu, oštetili oklopni voz i razrušili 4 km pruge. Gubici neprijatelja: 7 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

24. 11. 1944 Na putu Zenica-Žepće delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ srušili 5 mostova i 2 betonska propusta.

25. 11. 1944 Posle osmočasovne borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila i odbacila jaču nemačko-ustašku kolonu koja je pokušala da se iz Zenice probije ka s. Vitezu i opkoli delove 4. divizije koji su zatvarali pravac Busovača - s. Vitez. Gubici neprijatelja: 13 mrtvih i 16 ranjenih vojnika. Gubici 8. brigade: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

27. 11. 1944 Kod s. Gradišća (na putu Zenica-Žepče) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 4 zarobljena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

1. 12. 1944 Posle oštre borbe kod s. Banlaza (između Zenice i Žepča) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jednu nemačku četu koja je pokušala da se iz Zenice probije za Žepče. Poginulo je 50 a utopilo se u r. Bosni 10 nemačkih vojnika. Gubici delova 6. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

3. 12. 1944 Na putu Zenica-Žepče delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Banlazu i naneli neprijatelju gubitke od 16 mrtvih vojnika, a oni imali 2 ranjena borca.

5. 12. 1944 Kod s. Janjiča (između ž. st. Lašve i Zenice) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala nemački transportni voz. Uništeno je 16 vagona; poginulo je 210 a ranjeno 150 nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

8. 12. 1944 Na pruzi Zenica-Žepče 1. bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao neprijateljsku kompoziciju s vojnicima i tom prilikom naneo neprijatelju gubitke od 83 mrtva i 60 ranjenih vojnika. Oštećeno je 6 vagona.

9. 12. 1944 Iz Zenice, Lašve i Busovače pet bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, tri bataljona ustaša i dva bataljona RZK otpočeli napad na položaje 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, s ciljem da prodru u Travnik, Fojnicu i Kreševo i stvore jaka bočna uporišta za obezbeđenje komunikacija u dolini r. Bosne. Posle četvorodnevne oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od 972 poginula, 658 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici 4. divizije NOVJ: 22 mrtva, 130 ranjenih i 11 nestalih boraca.

23. 12. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila nemačko-ustaške snage (jačine bataljona) koje su u tri kolone nastupale iz Zenice ka Travniku. Poginula su 53, ranjeno je 35 i zarobljeno je 15 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 35 pušaka, 4 pištolja, 5000 metaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Uništen je 1 kamion.

26. 12. 1944 Između s. Vranduka i s. Nemile (na putu Zenica-Žepče) delovi 11 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 55 poginulih i 36 ranjenih vojnika. Oštećeno je 11 kamiona.

29. 12. 1944 S linije Zenica-Lašva-Busovača i s linije Kiseljak - s. Pazarić nemačke i ustaške snage (sastava: nemački 104. puk, 1. i 2. ustaška brigada, jedan puk RZK, 920. tenkovski bataljon i druga ojačanja) otpočele napad ka Travniku i Fojnici, protiv 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u cilju njihovog razbijanja i odbacivanja od komunikacije Sarajevo-Zenica. Posle četvorodnevne borbe neprijatelj je prodro do blizu Travnika i do Kreševa, ali je opštim protivnapadom 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije NOVJ odbačen u polazne garnizone. Gubici neprijatelja: oko 730 mrtvih, 950 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 67 mrtvih, 276 ranjenih i 33 nestala borca.

3. 1. 1945 Na liniji s. Vrhovina - s. Lupac (kod Travnika) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad nemačkih i ustaških jedinica iz Zenice i naneli im gubitke od 18 mrtvih i 24 ranjena.

4. 1. 1945 Na liniji s. Vrhselje - s. Konjevići - s. Grahovčići - s. Lupac (kod Zenice) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na nemačke jedinice. Odbačen u početnoj borbi, neprijatelj je protivnapadom povratio izgubljene položaje pretrpevši osetne gubitke. Divizija imala 7 mrtvih i 43 ranjena.

4. 1. 1945 Snage 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle petočasovne borbe odbile napad nemačkih jedinica koje su od Busovače i Zenice nadirale u pravcu Travnika. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 18 mrtvih i 26 ranjenih. Divizija je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

6. 1. 1945 Delovi 4. udarne divizije 5. udainog korpusa NOVJ odbili nemačke jedinice koje su s linije s. Vrhselje - s. Konjevići (kod Zenice) pokušale da prodru u pravcu s. Guče Gore. Poginula su 24 i ranjena 42 neprijateljska vojnika, dok su delovi 4. udarne divizije imali 20 mrtvih i 5 ranjenih.

22. 1. 1945 Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

1. 2. 1945 Kod s. G. Gračanice jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih neprijateljskih snaga iz Zenice i ubile 13 a ranile 18 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

25. 2. 1945 Na prostoriji Zenica-Travnik-Busovača delovi 5. udarnog korpusa NOVJ posle sedmodnevnih borbi razbili nemačke i ustaško-domobranske snage i zauzeli sva neprijateljska uporišta. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. (Zarobljen je i Štab nemačke borbene grupe -Eberlajn-), a jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ su imale 108 mrtvih i 380 ranjenih. Zaplenjeno je 16 topova, 19 bacača, 100 p. mitraljeza, 288 pušaka i velike količine ostale ratne opreme.

6. 4. 1945 Jedinice 2, 3. i 5. udarnog korpusa JA, posle višečasovne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sarajevo. Nemačka 181. pešadijska divizija i ustaško-domobranske snage su se povukle dolinom r. Bosne prema Zenici. U borbi je, pored ostalih, poginuo i sekretar MK KPJ za Sarajevo Vladimir Perić Valter, narodni heroj.

11. 4. 1945 Jedinice 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA, u sadejstvu sa Grupom brigada zeničkog sektora posle trodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Zenicu i nastavile gonjenje neprijatelja prema Zavidovićima.

Dokumenti

Izveštaj Oružničkog voda Zenica od 18. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima Srba koje su ustaše pobacale sa mosta u reku Lašvu posle streljanja

Naređenje komandanta Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu da se Krajiški proleterski bataljon uputi na sektor Zenica-Travnik-Zepče i obavještenje o situaciji u Istočnoj Bosni

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 maja 1942 god. o borbama u okolini Olova i Zenice

Izvješaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Glamoča, Gacka i Zenice

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 juna 1942 god. o borbama oko Kupresa, Vlasenice i Zenice

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Zenica od 1 septembra 1942 god. o sastanku pretstavnika Zeničkog četničkog odreda i ustaških vlasti

Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 11. decembra 1942. štabovima brigada za dejstva između Zenice i Žepča i za napad na Lašvu

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 decembra 1942 god. o borbama oko Livna, Travnika i Zenice

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 decembra 1942 god. o borbama oko Travnika, Zenice, Duvna i Livna

Izvještaj Druge brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Travnik - Zenica

Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. štabu brigade o napadu na Begov Han i Nemilu i podaci o neprijateljskim snagama u Zenici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije za ofanzivno dejstvo na komunikacije Lašva - Travnik - Donji Vakuf i Zenica-Žepče

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da prenese komandantu Treće NOU divizije naređenje za dejstvo na pruzi Zenica-Žepče

Izvještaj ispostave Župske redarstvene oblasti u Zenici od 29 januara 1943 god. o zauzeću Zepča od strane jedinica NOV

Pregled rasporeda potčinjenih i pridodatih jedinica 118. lovačke divizije 10. aprila 1943. u rejonu Zenica, Sarajevo, Konjic

Izveštaj Borbene grupe Pohe od 4. maja 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji o saradnji sa četnicima Draže Mihailovića u rejonu Zenice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ofanzivnim dejstvom na železničku prugu Zenica - Doboj olakša napad Glavne operativne grupe na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o prodoru neprijateljskih tenkova u Kladanj i o izbijanju Pete NOU divizije u rejon Zenica - planina Zvijezda

Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Zenica od 6 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikacije i rudnike u dolini rijeke Bosne

Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 3 avgusta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na Bjelu Vodu i prugu Zenica - Zepče

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 8 oktobra 1943 god. Štabu Desete NOU divizije za izbijanje na komunikaciju Lašva-Zenica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da jačim snagama i aktivnim dejstvom obezbedi pravce koji od Zenice i Sarajeva vode za Travnik

Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Zenicu

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored oko Travnika i Zenice

Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu Sedme i devete NOU brigade oko Zenice i Travnika

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima na prostoriju Travnik-Busovača- Zenica od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Travniku od 31 oktobra 1943 god. o situaciji na području Visokog, Zenice, Fojnice i Travnika

Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o situaciji na prostoriji Busovača - Zenica - Travnik

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 3 januara 1944 Štabu Petog bataljona za smjenu dijelova Trećeg bataljona na položaju Devečani - Goričaj i za dejstvo ka Travniku i Zenici

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji južno od rijeke Ugar i na komunikaciji Travnik - Zenica - Zepče - Doboj

Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi sa četnicima na položaju Zenica - Šumani - Ljuća - Pauče

Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika na položaju Ljuće - Šumani - Zenica - Zabrđe - Đedovak - Rabitlje - Ilino Brdo

Izvještaj 3. zbornog područja od 16. septembra 1944. o stanju na područjima Travnika, Zenice, Kiseljaka i Gacka

Izvještaj Visočko-fojničkog NOP odreda od 30. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima u septembru na sektoru Visoko - Kakanj - Zenica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnik - Zenica - Rogatica - Sarajevo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za zauzimanje Zenice i rušenje komunikacija na pravcu Mostar - Sarajevo i u dolini reke Bosne

Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o borbama na području Zenice, Visokog i Brčkog

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice

Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak

Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak

Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica

Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica i Zenice

Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Zenice

Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Zenice

Obavještajni izvještaj Štaba 10. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o neprijatelju na komunikaciji Zenica - Sarajevo - Konjic

Izvještaj Štaba 10. divizije od 3. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u novembru na području Konjica, Visokog i Zenice

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. decembra 1944. o borbama na prostoru Banje Luke, Sarajeva i Zenice

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hod Uračaca, Oguima, Mostara, Banje Luke i Zenice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. decembra 1944. o dejstvima na sektoru Banje Luke i Zenice

Izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1994. o napadima jedinica NOVJ u Sremu, Lici i sjevernoj Hrvatskoj i o borbama kod Mostara i Zenice

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Zenica - Travnik

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Busovača - Zenica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. decembra T944. o borbama na području Zenice, Banje Luke i Konjica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. decembra 1944. o borbama u dolini Neretve i na području Zenice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. decembra T944. o dejstvima na području Bihaća, Banje Luke i Zenice

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. decembra 1944. o dejstvima u dolini Drine i na području Banje Luke, Maglaja i Zenice

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. decembra 1944. o borbama na prostoru Zenice i Sarajeva i u dolini Drine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. decembra 1944. o borbama na prostoru Bosanskog Novog, Zenice i Vlasenice

Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača - Kiseljak

Izvještaj Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o akcijama na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Zenica

Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača

Izvještaj Štaba 4. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Zenica

Izvještaj Štaba 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Han-Kumpanija - Zenica

Izvještaj 1. artiljerijskog diviziona od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru između Travnika i Zenice

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica i o napadu na nemački brod kod otoka Raba

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu

Izveštaj Komande i lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u Blagaju i Buni

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 22. februara 1945. Štabu 6. krajiške brigade da izvrši jači pritisak na komunikaciju željeznička stanica Busovača - Zenica

Izvještaj Štaba 4. divizije od 23. februara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Travnik - Zenica

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

Izvještaj štaba 4. divizije od 28. februara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Busovača - Zenica

Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 3 marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima grupe bataljona na desnoj obali Bosne, na prostoru Zenica-Kakanj-Visoko

Štab 3. korpusa 5. marta 1945. dostavlja depeše Štaba 5. korpusa Štabu 2. armije JA o situaciji na Vučjaku i na sektoru Zenica-Travnik

Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 5. marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o borbama u februaru na sektoru Travnik-Zenica-Busovača

Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 24. marta 1945. Štabu 4. udarne divizije za pokret ka Fojnici i komandantu zeničkog sektora za dejstvo na sektoru Zenica-Travnik

Relacija Štaba 13. krajiške brigade od aprila 1945. o borbama u martu i aprilu na sektoru Travnik-Zenica

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča

Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 9. aprila 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima u martu na sektoru Zenica-Busovača- Kakanj

Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Zenice i drugih mjesta u dolini Bosne

Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 13. aprila 1945. Štabu 10. udarne divizije JA o dejstvima na neprijateljska uporišta na komunikacijama Kiseljak-Visoko-Zenica

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. artiljerijske brigade 5. korpusa JA od 25. marta do 17. aprila 1945. o dejstvima na sektoru Zenica-Busovača

Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 30. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o borbama u martu na sektoru Visoko-Kakanj-Zenica

Zapovest štaba Vrhovne komande od 30. aprila 1945. neposredno potčinjenim štabovima za prebacivanje jedinica sa područja južno od Banjaluke na teritoriju jugoistočno od druma Travnik—Zenica

Fotografije

Povezane odrednice

Zavidovići Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Weiss 7. krajiška udarna brigada 1. proleterska udarna brigada 11. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mostar 37. sandžačka divizija NOVJ Sarajevo 4. sandžačka udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Ustaški zločini 1941. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 16. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Luftwaffe u Jugoslaviji 4. krajiška divizija NOVJ Sremski front Široki Brijeg Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 2. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Teslić Livno Mrkonjić Grad Četnici u drugom svetskom ratu Donji Vakuf Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. krajiška brigada Doboj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Napad NOVJ na Travnik 1944. 1. lovačka eskadrila NOVJ Ustanak u NDH Gacko Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Žepče Napad NOVJ na Zenicu 1943. Operacija Schwarz Zasede u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Zvijezda Kakanj Derventa Završne operacije u Jugoslaviji Visoko Banja Luka Konjic Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 6. krajiška udarna brigada 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Borbe za Livno 1942. Borbe u Sremu 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Maglaj Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Glavna operativna grupa NOVJ Travnik Borbe u Crnoj Gori 1944. Operacija Waldrausch Diverzije u oslobodilačkom ratu Mostarska operacija Partizanska avijacija Kiseljak Hrvatsko domobranstvo 3. udarna divizija NOVJ