🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Žepče u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

15. 1. 1943 Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

21. 1. 1943 Žepče zauzeo 4. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka posle petočasovne borbe protiv jedinica 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

29. 5. 1943 U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

27. 7. 1943 Kod Žepča (na pruzi SI. Brod - Sarajevo) nemački vojni transport naišao na minu. Uništeno je 5 vagona, a poginulo je i ranjeno 90 nemačkih vojnika i domobrana.

0. 8. 1944 Kod Manjače (blizu Žepča), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandant is krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ Rade Kondić, narodni heroj.

14. 11. 1944 Na pruzi Žepče-Derventa delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski oklopni voz i uništili 12 vagona. Poginula 4 a ranjeno 5 neprijateljskih vojnika.

27. 11. 1944 Kod s. Gradišća (na putu Zenica-Žepče) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 4 zarobljena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

29. 11. 1944 Kod Selišta (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačko-ustašku kolonu i posle tročasovne borbe odbacili je u Žepče. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih; zaplenjene su 4 puške, 2 automata, 5000 metaka i druga ratna oprema. Delovi 53. divizije su imali 2 poginula borca.

1. 12. 1944 Posle oštre borbe kod s. Banlaza (između Zenice i Žepča) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jednu nemačku četu koja je pokušala da se iz Zenice probije za Žepče. Poginulo je 50 a utopilo se u r. Bosni 10 nemačkih vojnika. Gubici delova 6. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

2. 12. 1944 Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i posle jednodnevne borbe razbili je i povratili u Žepče, nanevši joj gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 1 automat, 11 pušaka, 1 pištolj, 7.100 metaka, 1 motocikl i druga ratna oprema. Uništeno je 6 kamiona, 1 putnički automobil i 2 motocikla. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 ranjena borca.

3. 12. 1944 Na putu Zenica-Žepče delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Banlazu i naneli neprijatelju gubitke od 16 mrtvih vojnika, a oni imali 2 ranjena borca.

8. 12. 1944 Na pruzi Zenica-Žepče 1. bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao neprijateljsku kompoziciju s vojnicima i tom prilikom naneo neprijatelju gubitke od 83 mrtva i 60 ranjenih vojnika. Oštećeno je 6 vagona.

16. 12. 1944 Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 11 poginulih vojnika. Zaplenjeno: 4 puške, 4 pištolja, 20 ručnih bombi, 18.000 metaka i druga ratna oprema.

20. 12. 1944 Kod Karaule (na putu Maglaj-Žepče) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 poginulih vojnika. Uništena su 4 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

25. 12. 1944 Kod s. Novog Šehera (blizu Maglaja) delovi 53. udarne divizije NOVJ napali nemačku pobočnicu (jačine 500 vojnika) koja je osiguravala glavninu kolone koja se kretala od Žepča ka Maglaju. U tročasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Žepče, uz gubitke od 20 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 5 pušaka, 2 pištolja, 5 ručnih bombi, 1500 metaka i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije: 2 poginula i 7 ranjenih boraca.

26. 12. 1944 Između s. Vranduka i s. Nemile (na putu Zenica-Žepče) delovi 11 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 55 poginulih i 36 ranjenih vojnika. Oštećeno je 11 kamiona.

3. 1. 1945 Kod Lustovog brda (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 12 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih.

11. 1. 1945 Na putu Maglaj-Žepče delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i u višečasovnoj borbi joj naneli gubitke od 23 mrtva i 7 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

28. 2. 1945 Na putu Žepče-Maglaj jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle oštre borbe protiv nemačkih i ustaških jedinica zauzele Karaulu, s. Ozimice, s. Ljubatovac, Čusto brdo i Tomicu.

15. 4. 1945 Goneći razbijene nemačke i ustaške jedinice, delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA i 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodili Žepče, Zavidoviće i Maglaj. Zaplenjeno je 70 motornih vozila.

Dokumenti

Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 11. decembra 1942. štabovima brigada za dejstva između Zenice i Žepča i za napad na Lašvu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije za ofanzivno dejstvo na komunikacije Lašva - Travnik - Donji Vakuf i Zenica-Žepče

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljske posade na pruzi Vraca - Žepče i na uporišta Mehuriće, Maline, Gučja Gora, Bukovica, Brajkovići i Grahovčići

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da prenese komandantu Treće NOU divizije naređenje za dejstvo na pruzi Zenica-Žepče

Obavešenje Vihovnog štaba NOV i POJ od 14 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o pretstojećem napadu Treće NOU divizije na neprijateljsko uporište Žepče

Izveštaj Borbene grupe Vist od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 6. aprila 1945. Štabu 27. divizije za pokret i napad na njemačke kolone u dolini Bosne na dijelu Zavidovići-Žepče i 38. divizije da dvije brigade prebaci na prostor Sokolca

Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. aprila 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Motajica-Kotor-Varoš-Žepče

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Weiss Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tešanj 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Travnik Zavidovići 53. srednjobosanska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Sokolac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Bosansko Grahovo Derventa 373. legionarska divizija Tiger Diverzije u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 18. srednjobosanska udarna brigada Sarajevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 718. pešadijska divizija Doboj Završne operacije u Jugoslaviji Maglaj 3. udarna divizija NOVJ Teslić 6. krajiška udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 8. krajiška brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Zenica Donji Vakuf 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada