🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zetski četnički odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

14. 1. 1943 U Budoškoj pećini (kod Nikšića) delovi četničkog Zetskog odreda opkolili grupu od 14 terenskih partizana, te u borbi ubili 5 i zarobili 9 partizana.

4. 10. 1943 Obavešten o neuspelom četničkom napadu na Kolašin, Draža Mihailović radiogramom naredio Komandi četničkog Istočnog fronta da svoje snage prikupi u Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) i stavi ih pod zaštitu Italijana. Istovremeno je naredio četničkom Zetskom odredu da što pre pritekne u pomoć s jugozapada, a hercegovačkim četnicima - da izvrše jači pritisak prema Crnoj Gori.

14. 10. 1943 Na prostoru Ostroga (kod Nikšića) 5, crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila četnički Zetski odred i u manastiru Ostrogu delom snaga opkolila Štab četničkih snaga Crne Gore, Sandžaka i Boke (sa njegovim komandantom Blažom Đukanovićem i komandantom Južnog fronta Bajom Stanišićem), a 3. i 4. bataljon ovladali svim selima duž leve obale r. Zete do blizu Danilovgrada. Posle petodnevnih borbi protiv četnika i nemačke intervencije iz Nikšića i Danilovgrada 18. oktobra uništen je u manastiru četnički štab (10 članova i 16 pratilaca). Brigada je u svim borbama imala 5 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjena su 4 magacina (hrane, municije, oružja, sanitetskog materijala i odeće).

10. 11. 1943 U rejonu s. Gostilja (kod Danilovgrada) četnički Zetski odred i delovi nemačke 181. pešadijske divizije, uz sadejstvo tenkova, napali italijansku partizansku brigadu -Aosta- i u ogorčenoj borbi naneli joj gubitke u ranjenima.

Dokumenti

Izvještaj komandanta Četvrtog bataljona od 12 decembra 1942 god. komandantu Zetskog letećeg odreda o akcijama bataljona od decembra 1941 god. do 8 juna 1942 godine

Naredba komandanta Zetskog četničkog odreda od 8 avgusta 1942 god. za postupak pri oslobođavanju pojedinih zatvorenika

Molba komandanta Zetskog letećeg odreda od 29. septembra 1942. komandantu italijanske divizije »Ferara« za đodelu municije

Obaveštenje Komande italijanske pešadijske divizije »Ferara« od 14. oktobra 1942. Baju Stanišiću o obiiasku 3. bataljona Zetskog odreda

Izvještaj čete pratećih oruđa od 6 novembra 1942 god. komandantu Prvog bataljona Zetskog letećeg odreda o sedmodnevnim akcijama

Naređenje četničke Glavne nacionalne komande Crne Gore od 30. novembra 1942. komandantu Zetskog letećeg odreda za maksimalno angažovanje odreda u uništenju komunista i pripadnika NOP-a

Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od aprila 1943. o borbama Odreda i Nikšićke brigade protiv NOVJ u dolini Neretve u februaru, martu i početkom aprila 1943.

Izvještaj komandanta Zetskog četničkog odreda od početka travnja 1943. o borbama u dolini Neretve u toku veljače i ožujka 1943. godine

Naređenje Draže Mihailovića od 17. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za prikupljanje jedinica i pokret u pravcu Mostara radi borbe protiv NOVJ u dolini Neretve

Molba Štaba Zetskog četničkog odreda od 24. februara 1943. upućena Glavnoj nacionalnoj komandi da za formiranje novih četničkih bataljona obezbedi naoružanje od Italijana

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da levom i srednjom kolonom izbije na liniju Gola glavica — Crni potok — Crni vrh

Pismo komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori posle odlaska Zetskog četničkog odreda u dolinu Neretve

Izveštaj komandanta 1. bataljona Zetskog četničkog odreda od 28. februara 1943. komandantu Odreda o borbama bataljona protiv delova 2. dalmatinske brigade na desnoj obali Neretve

Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. Draži Mihailoviću o brojnom stanju, borbenom moralu, akcijama Odreda i saradnji sa italijanskim trupama u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve

Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. komandantu Nacionalnih trupa Crne Gore o radu i borbenim dejstvima Odreda u vremenu od 26. februara do 5. marta 1943.

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića 7. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za pregrupisava-nje hercegovčkih četnika i Zetskog četničkog odreda i napad na jedinice NOVJ u dolini Neretve

Pismo Draže Mihailovića od 9. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o nadležnostima u rukovođenju borbenim operacijama četnika u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 14. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za napad na jedinice 2. proleterske divizije u predelu Borci— Glavatičevo

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 16. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za grupisanje jedinica na pravcu Ulog — Obalj i napad na jedinice 2. proleterske divizije

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 17. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da spreči bežanje razbijenih i demoralisanih četnika i organizuje odbranu Nevesinja

Izvještaj inspektorata zone nacionalne žandarmerije od 18 marta 1943 god. komandantu Zetskog četničkog odreda o vraćanju grupe partizana iz Bosne na teren Crne Gore

Naređenje Draže Mihailovića od 19. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda i komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za napad na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka

Izvestaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 19. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o napadu četnika na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka

Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 17. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka

Izveštaj komandanta Danilovgradskog četničkog odreda od 20. aprila 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o napuštanju položaja i povlačenju na Javorak

Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 16. maja 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda za formiranje novih jedinica u srezovima Podgorica, Danilovgrad i Nikšić

Naređenje komandanta Zetskog letećeg odreda od 20. maja 1943. komandantima bataljona za formiranje letećih bataljona radi borbe protiv NOVJ u sadejstvu sa italijanskim trupama

Pismo delegata Draže Mihailovića za Crnu Goru od 4. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o prilikama u Srbiji i stanju u četničkim jedinicama u Sandžaku i de-lu Crne Gore

Pismo komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 11. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o radu na jačanju četničkih jedinica u Crnoj Gori i daljoj sarad-nji sa italijanskim trupama

Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 16. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Crnu Goru i Metohiju o stanju četničkih organizacija na teritoriji Odreda

Obaveštenje komandanta nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka od 24. septembra 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda o situaciji u Piperima

Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 28. septembra 1943. komandantu nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka o stanju četničke organizacije na teritoriji odreda

Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. oktobra 1943. potčinjenima za napad na 5. crnogorsku brigadu u rejonu Grahova

Naređenje Štaba Zetskog četničkog odreda od 7 oktobra 1943 god. komandantu Danilovgradske brigade da izvrši mobilizaciju Petrušinskog, Kosovoluškog i Martinićko-brajovićkog bataljona

Fotografije

Povezane odrednice

Mostar Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Italijanski partizani Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Jakov Jovović Danilovgrad 3. udarna divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Petar Baćović Italija u drugom svetskom ratu Operacija Weiss Nevesinje Brigada Aosta Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Glavatičevo Borbe u Hercegovini 1943. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Bitka na Neretvi 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Andrijevica 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Nikšić Operacija Balkanski klanac Podgorica Gacko Bajo Stanišić Operacija Schwarz Kolašin Pavle Đurišić Borbe u Srbiji 1943. 23. pešadijska divizija Ferrara