🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Živinice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 8. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada pokušala da se preko pl. Konjuha i pored Živinica i Tuzle prebaci na pl. Majevicu. Međutim, ona je otkrivena na severnim padinama pl. Konjuha, gde je kod s. Miljkovca, razbila delove Kladanjskog bataljona ustaške milicije, i do 17. avgusta se vratila u Šekoviće (Birač). U borbi su poginuli komandir čete Midhat Haćam i politički komesar čete Josip Jovanović, narodni heroji.

5. 7. 1943 Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

2. 7. 1944 Na pruzi Tuzla - s. Živinice delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ minom uništili nemački voz (lokomotivu i tri vagona). Neprijatelj je imao gubitke od oko 25 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

0. 9. 1944 U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

14. 9. 1944 U rejonu s. Živinica (kod Tuzle) na stranu 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ prešlo 112 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-

15. 9. 1944 Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli s. Živinice (kod Tuzle), koje su branili četnici.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

13. SS divizija Handžar 16. vojvođanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Romanijski partizanski odred 16. muslimanska udarna brigada Srebrenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tuzla 7. banijska divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Josip Broz Tito 369. legionarska divizija (vražja) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Lukavac 8. banijska udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 17. majevička udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ