🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zlatar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Na Zlataru formirana Novovaroška (Zlatarska) partizanska četa - prva partizanska jedinica u Sandžaku.

24. 12. 1941 U Novoj Varoši od Zlatarske i Mileševske čete formiran Novovaroški (Zlatarsko-mileševski) partizanski bataljon.

0. 1. 1942 U Novoj Varoši Štab srpsko-sandžačkih NOP odreda reorganizovao Zlatarsko-mileševski bataljon: formirao Zlatarski bataljon i Mileševsku četu.

0. 2. 1942 Od boraca Zlatarskog partizanskog bataljona i novodošlih boraca formirani 1. i 2. Zlatarski partizanski bataljon, a od Mileševske partizanske čete formiran Mileševski bataljon.

1. 2. 1942 Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

6. 2. 1942 Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod pritiskom neprijatelja, napustile Novu Varoš i povukle se na pl. Zlatar.

23. 5. 1942 U s. Maoču (kod Pljevalja) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ i GŠ NOP i DO za Sandžak, na kome je, nakon analize vojnopolitičke situacije na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, odlučeno: da se sve partizanske jedinice s teritorije bjelopoljskog sreza, preko s. Maoča i s. Barica, u pravcu s. Kosanice, povuku ka Bosni; da se iz dva zlatarska bataljona izdvoji 50 boraca za politički rad i izvođenje akcija na desnoj obali r. Lima; da se od ostalog ljudstva iz oba bataljona formira jedan Zlatarski partizanski bataljon; da se u bjelopoljskom, pljevaljskom i mileševskom srezu zadrže sreska partijska rukovodstva i izvestan broj komunista za politički rad u pozadini (zadržan je i Oblasni komitet KPJ za Sandžak).

19. 11. 1942 U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu, zaustavili kamion SDS i razoružali i zarobili 1 nemačkog podoficira i 2 četnika; zatim kod s. Zlatara zapalili kamion SDS i zarobili dva neprijateljska oficira.

7. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da pređe u ofanzivu na svim sektorima, da jednu operativnu grupu zadrži na odseku Zlatar-Priboj-Rudo i da veću pažnju posveti primorskom sektoru.

25. 4. 1944 Posle trodnevnih borbi kod s. Ljubiša, s. Bele Reke i s. Visoke (na pl. Zlatiboru) protiv 3. bataljona nemačkog 4. puka -Brandenburg-, četničkog Zlatarskog i 2, ravnogorskog korpusa, delova četničkog 2. mileševskog korpusa i odreda SDS iz Užica (sada: Titovo Užice) i Čajetine, 5. udarna divizija NOVJ prešla komunikaciju Užice - s. Kokin Brod. U tim borbama neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 50 ranjenih i 10 zarobljenih, a 5. divizija - 9 mrtvih i 27 ranjenih boraca. Oštećeni su 2 nemačka tenka, 1 oklopni automobil i 10 kamiona. Prvog dana borbe poginuo je i komandant bataljona 10, krajiške brigade Branko Surla, narodni heroj.

18. 5. 1944 Kod s. Radijevića i s. Miševića (blizu Sjenice) jedinice 4. proleterske udarne brigade i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika a zatim se povukle ka vrhu pl. Zlatar. Jedinice 2. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

27. 10. 1944 U s. Miloševom Dolu i na pl. Jadovniku 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i Zlatarski NOP odred vodili borbu protiv jedinica nemačke Grupe armija -E-, delova SDK i četnika koji su se probijali od Sjenice do Prijepolja. Posle oštre borbe neprijatelj se probio prema Prijepolju.

8. 12. 1944 Na položaju Zlatarsko brdo - s. Halinovići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na oko 800 nemačkih vojnika i uspele da zauzmu deo neprijateljskog položaja. U toj borbi neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su: 2 p. mitraljeza, 4 automata, 3 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2, poginula i 7 ranjenih boraca.

13. 12. 1944 Na položaju s Halinovići - Zlatarsko brdo - s. D. Goračići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke snage. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ - 2 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjen je mitraljez, p. mitraljez, pištolj i 3.000 metaka.

Fotografije

Povezane odrednice

Prijepolje Armijska grupa E Borbe u Srbiji 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Kruševac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Četnici u drugom svetskom ratu Rasinski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Crnoj Gori 1942. Priboj Pljevlja Borbe u Srbiji 1942. Narodni heroji Jugoslavije 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Vrhovni štab NOVJ SKOJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. ravnogorski korpus Bitka za Srbiju Nova Varoš Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 5. sandžačka udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ 2. šumadijski partizanski odred 3. srpska udarna brigada Divizija Brandenburg Sjenica Užice 1. brdska divizija Vermahta 2. proleterska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1943. Srpska državna straža (nedićevci) 37. sandžačka divizija NOVJ Pavle Đurišić