🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zlatar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Na Zlataru formirana Novovaroška (Zlatarska) partizanska četa - prva partizanska jedinica u Sandžaku.

24. 12. 1941 U Novoj Varoši od Zlatarske i Mileševske čete formiran Novovaroški (Zlatarsko-mileševski) partizanski bataljon.

0. 1. 1942 U Novoj Varoši Štab srpsko-sandžačkih NOP odreda reorganizovao Zlatarsko-mileševski bataljon: formirao Zlatarski bataljon i Mileševsku četu.

0. 2. 1942 Od boraca Zlatarskog partizanskog bataljona i novodošlih boraca formirani 1. i 2. Zlatarski partizanski bataljon, a od Mileševske partizanske čete formiran Mileševski bataljon.

1. 2. 1942 Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

6. 2. 1942 Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod pritiskom neprijatelja, napustile Novu Varoš i povukle se na pl. Zlatar.

23. 5. 1942 U s. Maoču (kod Pljevalja) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ i GŠ NOP i DO za Sandžak, na kome je, nakon analize vojnopolitičke situacije na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, odlučeno: da se sve partizanske jedinice s teritorije bjelopoljskog sreza, preko s. Maoča i s. Barica, u pravcu s. Kosanice, povuku ka Bosni; da se iz dva zlatarska bataljona izdvoji 50 boraca za politički rad i izvođenje akcija na desnoj obali r. Lima; da se od ostalog ljudstva iz oba bataljona formira jedan Zlatarski partizanski bataljon; da se u bjelopoljskom, pljevaljskom i mileševskom srezu zadrže sreska partijska rukovodstva i izvestan broj komunista za politički rad u pozadini (zadržan je i Oblasni komitet KPJ za Sandžak).

19. 11. 1942 U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu, zaustavili kamion SDS i razoružali i zarobili 1 nemačkog podoficira i 2 četnika; zatim kod s. Zlatara zapalili kamion SDS i zarobili dva neprijateljska oficira.

7. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da pređe u ofanzivu na svim sektorima, da jednu operativnu grupu zadrži na odseku Zlatar-Priboj-Rudo i da veću pažnju posveti primorskom sektoru.

25. 4. 1944 Posle trodnevnih borbi kod s. Ljubiša, s. Bele Reke i s. Visoke (na pl. Zlatiboru) protiv 3. bataljona nemačkog 4. puka -Brandenburg-, četničkog Zlatarskog i 2, ravnogorskog korpusa, delova četničkog 2. mileševskog korpusa i odreda SDS iz Užica (sada: Titovo Užice) i Čajetine, 5. udarna divizija NOVJ prešla komunikaciju Užice - s. Kokin Brod. U tim borbama neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 50 ranjenih i 10 zarobljenih, a 5. divizija - 9 mrtvih i 27 ranjenih boraca. Oštećeni su 2 nemačka tenka, 1 oklopni automobil i 10 kamiona. Prvog dana borbe poginuo je i komandant bataljona 10, krajiške brigade Branko Surla, narodni heroj.

18. 5. 1944 Kod s. Radijevića i s. Miševića (blizu Sjenice) jedinice 4. proleterske udarne brigade i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika a zatim se povukle ka vrhu pl. Zlatar. Jedinice 2. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

27. 10. 1944 U s. Miloševom Dolu i na pl. Jadovniku 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i Zlatarski NOP odred vodili borbu protiv jedinica nemačke Grupe armija -E-, delova SDK i četnika koji su se probijali od Sjenice do Prijepolja. Posle oštre borbe neprijatelj se probio prema Prijepolju.

8. 12. 1944 Na položaju Zlatarsko brdo - s. Halinovići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na oko 800 nemačkih vojnika i uspele da zauzmu deo neprijateljskog položaja. U toj borbi neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su: 2 p. mitraljeza, 4 automata, 3 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2, poginula i 7 ranjenih boraca.

13. 12. 1944 Na položaju s Halinovići - Zlatarsko brdo - s. D. Goračići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke snage. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ - 2 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjen je mitraljez, p. mitraljez, pištolj i 3.000 metaka.

Fotografije

Povezane odrednice

3. srpska udarna brigada SKOJ Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1942. Nova Varoš Kruševac 1. brdska divizija Vermahta Rasinski partizanski odred Armijska grupa E 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bitka za Srbiju Pavle Đurišić 37. sandžačka divizija NOVJ 2. šumadijski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Srpska državna straža (nedićevci) Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Italija u drugom svetskom ratu Prijepolje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. mileševski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Politički komesari u NOR-u Užice Ustanak u Srbiji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Pljevlja Priboj 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sjenica Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Srbiji 1944. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. udarni korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Divizija Brandenburg 5. sandžačka udarna brigada