🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zlatiborski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 11. 1943 Između Kadinjače i s. Zaglavka (na pulu Titovo Užice - Bajina Bašta) 1. šumadijska NO brigada savladala otpor oko 500 nemačkih vojnika i delova četničkog Zlatiborskog korpusa, a potom se probila prema pl. Tari, gde je istog dana uhvatila vezu s jedinicama 5. udarne divizije NOVJ.

4. 1. 1944 Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

28. 3. 1944 Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

12. 4. 1944 Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

16. 4. 1944 Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

27. 4. 1944 Kod s. Mačkata i s. Kraljeve Vode (sada: Partizanske Vode) 5. udarna divizija NOVJ prešla komunikaciju Titovo Užice - Nova Varoš. U borbi protiv delova bugarske 24. pešadijske divizije, nemačke borbene grupe -Holman-, delova četničkog Zlatiborskog korpusa, odreda poljske straže sreza užičkog i Užičke čete, ona je neprijatelju nanela gubitke od 120 mrtvih i ranjenih i 22 zarobljena vojnika; a zaplenila je 26 pušaka, p. mitraljez i dosta drugog ratnog materijala. Njeni gubici: 2 ranjena borca.

27. 4. 1944 U s. Mačkatu i s. Zarićima (kod Titovog Užica) dva bataljona 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napala četničku Leteću i Zlatiborsku brigadu Zlatiborskog korpusa i odbacili ih prema s. Krivoj Reci. U borbi je zarobljeno 15 četnika, a zaplenjeni su 1 p. mitraljez, nekoliko pušaka i 4 sanduka municije.

4. 5. 1944 Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomio otpor Užičke brigade četničkog Zlatiborskog korpusa i zauzeo s. Vardu. Zarobljeno 6 a ranjeno 7 četnika.

6. 5. 1944 Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

7. 5. 1944 Na položaju Metaljka - Kadina glava (kod Titovog Užica) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bugarsko-nemačkih snaga i Zlatiborske i Leteće brigade četničkog Zlatiborskog korpusa iz s. Kremana.

10. 5. 1944 Kod s. Kneževića i s. Rudina (blizu Čajetine) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 200 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije, pripadnika SDS, četničkog Valjevskog korpusa i delova četničkog Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, povukao u Čajetinu i na komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - s. Ljubiš. Zarobljeno je 8 četnika, a zaplenjene su 3 puške, 2 pištolja i dosta drugog materijala. U 1. krajiškoj brigadi ranjen je 1 borac.

11. 5. 1944 Na Viogaru, Semegnjevskoj kosi i Gušterici (kod Titovog Užica) jedan bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i više ranjenih.

11. 5. 1944 Na Šarganu i kod s. Semegnjeva, pri proboju preko komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Višegrad, jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova SDK i četnika Zlatiborskog korpusa i odbacile ih ka s. Kremnima.

12. 5. 1944 Posle petočasovne borbe protiv delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ, četnici Zlatiborskog korpusa zauzeli s. Semegnjevo (kod Titovog Užica). Jedinice 2. divizije su se povukle ka s. Brezovcu. Poginulo je 19 četnika a više ih je ranjeno.

13. 5. 1944 Kod s. Brezovca i s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Drinskog i Zlatiborskog korpusa i odbacile ih na komunikaciju Priboj-Višegrad.

15. 5. 1944 Na r. Rzavu i kod s. Jablanice (blizu Titovog Užica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničkog Zlatiborskog korpusa i nanele mu gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih.

6. 8. 1944 Kod s. Kokinog Broda i s. Radojinje (blizu Nove Varoši) jedinice 37. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Uvca, a zatim s položaja kod s. Ojkovice i s. Burađe odbacile četnički Zlatiborski i 2. mileševski korpus.

7. 8. 1944 Kod s. Rutoša i na Crnom vrhu (blizu Priboja) dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala četnički 4. jurišni korpus i posle oštre borbe proterela ga preko r. Uvca ka s. Bijelim Brdima. Tom prilikom je razbijen jedan bataljon četničke Zlatiborske jurišne brigade. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, oko 30 ranjenih i 1 zarobljenog. Zaplenjeno je 16 pušaka i 1 p. mitraljez. Jedinice NOVJ su imale 4 ranjena borca.

23. 8. 1944 Kod s. Radojinje (blizu Nove Varoši) 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Uvac i na položajima u Murtenici, kod Borove glave i kod s. Dobroselice (na pl. Zlatiboru) slomila otpor četničkog Zlatiborskog i 4. jurišnog korpusa i Rudničke brigade i odbacila ih prema s. Ljubišu i Kraljevim Vodama (sada: Partizanske Vode). Teško ranjen u borbi kod s. Negbine, podlegao je ranama politički komesar 3. proleterske (krajiške) udarne brigade Krsto Bajić, narodni heroj.

8. 9. 1944 Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

14. 9. 1944 Posle borbi na pl. Tari, pl. Povlenu i pl. Medvedniku protiv četničkog Zlatiborskog korpusa i delova 4. grupe jurišnih korpusa, 12. udarni korpus NOVJ definitivno ovladao masivima Povlena i Medvednika i izbio u dolinu r. Jadra.

14. 9. 1944 Na pl. Medvedniku, posle oštre borbe, 16. i 36. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ odbila napad četnika 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Zlatiborskog korpusa i 3. puka SDK.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 10 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rasporedu neprijateljskih snaga u Zlatiborskom i Užičkom srezu

Izveštaj komandanta Zlatiborskog korpusa od 18. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika i nemačkih i bugarskih jedinica protiv NOVJ kod Kremana

Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice

Pismo Draže Mihailovića od 6. marta 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ

Obaveštenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 7. aprila 1944. potčinjenima o naređenju Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na pl. Goliji

Naredba Draže Mihailovića od 11. aprila 1944. o postavljenju pukovnika Jevrema Simića za delegata kod Zlatiborskog i Požeškog korpusa radi uspešnije borbe protiv NOVJ između reka Lima i Moravice

Zapovest delegata Draže Mihailovića od 20. aprila 1944. koman dantima Zlatiborskog i Požeškog korpusa za posedanje položaja na pravcima Katušnica - Bjeluša i Katići - Bjeluša radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ ka pl. Bjeluši i sadejstvo sa nemačkim i bugarskim trupama u tom cilju

Naređenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 21. aprila 1944. načelniku Štaba Grupe račanskih brigada za mobilizaciju četnika i dejstvo preko Drine ka Srebrenici protiv jedinica NOVJ u vezi sa naređenjem Draže Mihailovića

Izveštaj pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. maja 1944. komandantu korpusa o rasporedu jedinica i namerama da sa nemačkim i bugarskim trupama napadne jedinice NOVJ kod Semegnjeva

Izvod iz Operacijskog dnevnika Zlatiborskog korpusa od 30. marta do 10. maja 1944. godine

Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Močioca, Trudova i Dobroselice u saradnji sa nemačkim i bugarskim trupama

Pismo pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 15. maja 1944. načelniku Štaba korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ kod Semegnjeva, Jablanice i Visoke

Obaveštenje Štaba četničkog Jugozapadnog fronta od 2. juna 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o ulozi i zadacima fronta

Izveštaj komandanta 1. jurišne brigade 4. jurišnog korpusa od 5. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama protiv NOVJ kod Priboja

Naredba komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. jula 1944. za uvođenje policijskog časa u opštinama Banja, Bistrica, Rača, Štrpci, Radojinja, Rutoše i preduzimanje represivnih mera protiv simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta

Izveštaj komandanta Račanske jurišne brigade od 11. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Metaljke

Izveštaj komandanta Račanske brigade od 29. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o dejstvu brigade na levoj obali Lima

Raspis komandanta Zlatiborskog korpusa od 20. avgusta 1944. potčinjenim oficirima o moralnom stanju oficira i vojnika u četničkim jedinicama

Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Srpska državna straža (nedićevci) 16. vojvođanska divizija NOVJ Korpus Gorske garde 2. mileševski korpus JVuO Ivanjica Dragoljub Draža Mihailović 2. proleterska divizija NOVJ Trebavski korpus JVuO 1. krajiška udarna brigada Rudnički korpus JVuO Valjevski korpus JVuO Valjevo 4. krajiška udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Cerski korpus JVuO Nova Varoš Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Srebrenica Narodni heroji Jugoslavije 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Priboj Politički komesari u NOR-u Bugarska u drugom svetskom ratu Požeški korpus JVuO Durmitorska operacija Saradnja četnika sa okupatorom Drinski korpus JVuO Divizija Brandenburg Pavle Đurišić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. sandžačka udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. šumadijska brigada Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bitka za Srbiju 25. srpska divizija NOVJ Dušan Radović Kondor Jevrem Simić 2. ravnogorski korpus 6. lička proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Užice Bitka na Jelovoj gori 1. proleterska divizija NOVJ Javorski korpus JVuO 10. krajiška udarna brigada 37. sandžačka divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Zaharije Ostojić