🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zrmanja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

18. 5. 1941 U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

22. 7. 1941 Komunisti iz s. Srba i okoline otpočeli formiranje gerilskih odreda. Do 27. jula je formirano deset odreda: osam u srbskoj i dva u zrmanjskoj opštini.

28. 7. 1941 Ustanici zauzeli s. Zrmanju Vrelo (kod Knina).

23. 3. 1942 U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

16. 5. 1942 Delovi Kombinovanog NOP odreda zauzeli s. Zrmanju (kod Knina), zarobili 14 četnika i zaplenili 8 pušaka.

21. 5. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Plavanjske, Zrmanjske i 4. čete bataljona -Bude Borjan- formiran na području severne Dalmacije bataljon -Branko Vladušić-.

13. 6. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Branko Vlađušić- zauzeli s. Rastičevo (kod Zrmanje), koje su branili četnici.

19. 11. 1942 Drugi bataljon 9. hrvatske NO brigade zauzeo četničko uporište u s. Podijutu (kod Zrmanje) i nastavio gonjenje u pravcu s. Otrića.

14. 8. 1943 U rejonu s. Brguđa i s. Rodaljica (kod Benkovca) delovi 291. i 292. puka italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija napali tri bataljona iz Grupe severnodalmatinskih bataljona. Posle jednodnevne borbe bataljoni su se povukli preko pl. Plješevice i r. Zrmanje u zaselak Jasenovac. Neprijatelj je imao gubitke od 3 mrtva i 13 ranjenih, a Grupa severnodalmatinskih bataljona: 6 mrtvih, 12 ranjenih i 10 zarobljenih.

19. 4. 1944 U Zrmanjskom klancu jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 4 kamiona i putnički automobil.

24. 7. 1944 Iz s. Zrmanje, s. Pađena, Obrovca i Benkovca otpočeo napad nemačkih i ustaško-četničkih snaga na jedinice 19. divizije NOVJ u Bukovici. Posle jednodnevnih borbi jedinice NOVJ su se povukle na pl. Velebit i u rejon s. Krupe, s. Dubokog Dola i s. Turovca.

5. 12. 1944 Jedinice 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Zrmanju Vrelo (kod Knina), gde se branilo oko 200 nemačkih vojnika.

Dokumenti

Telefonski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 19-41 god. o zauzimanju Zrmanje, Malovana i Srba i napadu ustanika na Gračac

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 29 srpnja 1941 god. o napadu ustanika na željezničku stanicu Zrmanja

Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

Izvještaj Štaba Kombinovanog partizanskog odreda od 22 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje

Izvještaj Štaba kombinovanog partizanskog odreda od 22. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini

Uputstvo Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije Sassari iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Četničke položaje u dolini Zrmanje

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na četničke položaje u dolini Zrmanje

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno - Prljevo

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno-Prljevo

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 25 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Zrmanje

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gračaca

Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 ožujka 1943 god. Ope-ativnom štabu sektora Zrmanja o načinu dejstva protiv četnika na području Zrmanje

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Velika Popina - Zrmanja - Plavno od 9 ožujka do 4 travnja 1943 godine

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Zrmanja da uputi Prvu NOU brigadu Šeste divizije u Lovinac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 srpnja 1943 god. o dejstvu u Moslavačkoj Gori i dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske, borbi kod Barilovića i akciji Talijana i četnika na područiu Knin - Zrmanja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec i završetku ofanzive na Moslavačkoj Gori i na području Knin - Zrmanja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku i u rejonu Jastrebarskog i Karlovca i o akcijama Talijana i četnika na području Knin - Zrmanja i Zrmanja - Zagar

Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-četničkoj akciji na području Zrmanje i talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. veljače 1944. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja-Knin

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja - Knin

Fotografije

Povezane odrednice

4. dalmatinska udarna brigada 1. proleterski korpus NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Hrvatsko domobranstvo 5. dalmatinska udarna brigada Bosansko Grahovo Duvno Gospić Travnik 1. lička proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Livno Knin Operacija Ziethen Ustanak u Hrvatskoj 1941. Malovan 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Jajce Borbe u Dalmaciji 1944. 6. italijanski armijski korpus Jastrebarsko Zasede u oslobodilačkom ratu Sušak Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Dinarska četnička divizija Srb Borbe u Lici 1942. 158. pešadijska divizija Zara Dobrovoljačka antikomunistička milicija Karlovac Saradnja četnika sa okupatorom Sjevernodalmatinski partizanski odred Raduč Gračac Glavni štab Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Split Hvar 9. dalmatinska divizija NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Momčilo Đujić Udbina Borbe u Dalmaciji 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Hrvatskoj 1942. Benkovac Borbe u Lici 1944. Borbe u Lici 1943. Kalnički partizanski odred 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ustanak u Dalmaciji 1941.