🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Žumberačka brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 8. 1944 U Žumberku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od boraca Žumberačkog NOP odreda formirana Žumberačka brigada 34. divizije NOVJ.

3. 9. 1944 U rejonu s. Pribića i s. Okruga jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbile napad nemačkih vojnika i ustaša iz Jastrebarskog, s. Draganića i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

4. 9. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele žand. st. u s. Draganićima (na pruzi Karlovac-Zagreb) i zarobile posadu.

29. 10. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bušečoj Vasi (kod Kostanjevice), zaplenivši 2 minobacača sa 78 mina, 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 4 automata, 20 pušaka, 6800 metaka, 225 bombi i drugu opremu.

7. 11. 1944 Posle tročasovne borbe jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Zorkovac (kod Karlovca) u kome su se branili delovi 3. batljona domobranske 2. posadne brigade. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 40 zarobljenih oficira i domobrana, a jedinice Žumberačke brigade 2 ranjena borca. Zaplenjena su 3 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 4 automata, 53 puške, 210 mina za minobacače i druga oprema.

1. 12. 1944 Kod s. Mahičnog (na pruzi Karlovac - s. Ozalj) jedinice Žumberačke brigade 34, divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište u fabrici eksploziva -Titanit-, koje su branili delovi 3. bataljona domobranske 12. pešadijske brigade. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 58 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je: minobacač sa 153 mine, mitraljez, p. mitraljez, 65 pušaka, 8.500 metaka, 50 pari odela i druga oprema.

8. 12. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i 2. bataljon Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli sela Zamršje i Luku (kod Karlovca), u kojima su se branile ustaše.

14. 12. 1944 U rejonu s. Bratine (kod Jastrebarskog) jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ odbile dvodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 5. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. Kupr ine.

27. 12. 1944 Delovi Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli s. Draganiće (kod Jastrebarskog), u kome su se branili domobrani i ustaše. Porušena je železnička stanica, kasama, pruga na 20 mesta i 2 propusta.

31. 12. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bregani (kod Samobora). Poginula su 32 nemačka vojnika, a zaplenjeno je 15 pušaka i druga oprema.

1. 2. 1945 Kod s. Jamničke Kiselice (blizu Pisarovine) jedinice nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka napale slušaoce podoficirskog kursa 34. udarne divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje prema s. Gracu, a potom kod s. Kupčine razbile i zarobile glavninu jednog bataljona Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ.

7. 3. 1945 Kod s. D. Kupčine Karlovačka udarna i Žumberačka brigada 34. udarne divizije JA odbile napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka iz Karlovca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i mnogo više ranjenih. Jedinice 34. divizije JA su imale 59 mrtvih, 69 ranjenih i 21 nestalog.

24. 3. 1945 U rejonu s. Klinac - s. G. Bačuga - s. Gora - s. Strašnik Žumberačka brigada 34. udarne divizije JA, posle dvodnevne borbe, odbila napad nemačkih i ustaških delova i prinudila ih na povlačenje u Petrinju. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i preko 25 ranjenih. Žumberačka brigada je imala 3 mrtva, 4 ranjena i 4 zarobljena.

4. 5. 1945 Žumberačka brigada i udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA, posle jednočasovne ali žestoke borbe, odbacile delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije prema Karlovcu i oslobodile s. Ozalj.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

34. hrvatska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske Žumberački partizanski odred Petrinja Samobor Brigada Franjo Ogulinac Seljo Jastrebarsko Ozalj