🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Žumberački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

2. 4. 1943 U Žumberku, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Žumberački NOP odred (koji je 8. maja preimenovan u Žumberačko-pokupski NOP odred).

2. 4. 1943 Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske rasformirana Komanda Žumberačkog vojnog područja, a njenu funkciju preuzeo Štab Žumberačkog NOP odreda.

14. 1. 1944 Naredbom Štaba Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Žumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Žumberački NOP odred.

15. 1. 1944 Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

11. 3. 1944 Jedinice Žumberačkog NOP odreda napale domobranske snage u selima: Greguriću Bregu, Cerju, Terhaju, Poljanici, Plešivici i Prilipju (kod Jastrebarskog) i nanele im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

9. 4. 1944 Kod s. Toplica (blizu Jastrebarskog) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Jastrebarskog napali 1. bataljon Žumberačkog NOP odreda i prinudili ga na povlačenje prema s. Goljaku i s. Slavetiću. Neprijatelj je uspeo da iznenadi Štab odreda, ubije komandanta i zapleni odredsku arhivu.

5. 6. 1944 Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

19. 6. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

27. 8. 1944 U Žumberku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od boraca Žumberačkog NOP odreda formirana Žumberačka brigada 34. divizije NOVJ.

Fotografije

Povezane odrednice

34. hrvatska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Žumberačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Črnomelj 392. legionarska divizija (plava) Jastrebarsko Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Karlovac Omladina u ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Sloveniji 1944. 1. kozačka divizija Vermahta Karlovačka udarna brigada 2. diverzantski odred NOVH Operacija Adler Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Diverzije u oslobodilačkom ratu