🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Žumberački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

2. 4. 1943 U Žumberku, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Žumberački NOP odred (koji je 8. maja preimenovan u Žumberačko-pokupski NOP odred).

2. 4. 1943 Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske rasformirana Komanda Žumberačkog vojnog područja, a njenu funkciju preuzeo Štab Žumberačkog NOP odreda.

14. 1. 1944 Naredbom Štaba Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Žumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Žumberački NOP odred.

15. 1. 1944 Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

11. 3. 1944 Jedinice Žumberačkog NOP odreda napale domobranske snage u selima: Greguriću Bregu, Cerju, Terhaju, Poljanici, Plešivici i Prilipju (kod Jastrebarskog) i nanele im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

9. 4. 1944 Kod s. Toplica (blizu Jastrebarskog) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Jastrebarskog napali 1. bataljon Žumberačkog NOP odreda i prinudili ga na povlačenje prema s. Goljaku i s. Slavetiću. Neprijatelj je uspeo da iznenadi Štab odreda, ubije komandanta i zapleni odredsku arhivu.

5. 6. 1944 Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

19. 6. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

27. 8. 1944 U Žumberku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od boraca Žumberačkog NOP odreda formirana Žumberačka brigada 34. divizije NOVJ.

Fotografije

Povezane odrednice

1. kozačka divizija Vermahta 392. legionarska divizija (plava) Karlovac Žumberačka brigada Operacija Adler 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Črnomelj Karlovačka udarna brigada Jastrebarsko Omladina u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 34. hrvatska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. diverzantski odred NOVH