🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zvornik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 121 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

14. 4. 1941 Delovi nemačkog 46. korpusa zauzeli Zvornik i Valjevo a delovi 14. korpusa Kraljevo.

15. 4. 1941 Prednji delovi nemačke 16. motorizovane divizije prodrli od Zvornika na Pale i zarobili jugoslovensku Vrhovnu komandu, a zatim stigli u Sarajevo i prihvatili kapitulaciju jugoslovenskih snaga u Bosni.

31. 7. 1941 U Šekovićima (kod Vlasenice), po direktivi Oblasnog vojnog štaba za tuzlansku oblast, formiran Sreski vojni štab za Birač (Vlasenicu), u početku nazivan i Podštabom sektora Vlasenica-Zvornik.

30. 8. 1941 Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

22. 9. 1941 Vlasenički i Srebrenički četnički odred napali na Zvornik, odbacili posadu (jedan domobranski bataljon, četu nemačkog landesšicen-bataljona i mesnu miliciju) preko Drine i prodrli u grad. Obezbeđenje napada od Tuzle uspešno su izvršila četiri partizanska odreda Sreskog štaba za Birač zauzevši jako branjeno uporište Caparde, Međutim, četnici su se rasuli po gradu radi pljačke, tako da ih je neprijatelj protivnapadom ubrzo odbacio iz Zvornika.

4. 10. 1941 Ustaško-dornobranske borbene grupe -Krumenaker- i -Grum- potisnule delove Birčanskog NOP odreda i zauzele s. Caparde (kod Zvornika).

6. 10. 1941 Tri čete Birčanskog NOP odreda zauzele s. Caparde i potisnule ustaško-domobransku borbenu grupu -Simić- prema Zvorniku.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

15. 1. 1942 Nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa, jačine 30.000-35.000 vojnika, uz podršku četiri eskadrile avijacije, otpočeli desetodnevnu romanijsko-birčansku operaciju za uništenje partizanskih snaga na prostoriji: Sarajevo, Višegrad, Zvornik, Tuzla, Vareš. Neprijatelj je u toku prva dva dana probio ustaničke položaje i potom prodro na oslobođenu teritoriju, uglavnom u zahvatu komunikacija, ali nije uspeo da uništi partizanske snage, koje su se delom probile na susednu teritoriju, a delom povukle dublje u planinske predele, u tim borbama neprijatelj je imao oko 400 mrtvih, ranjenih i zarobljenih a 464 promrzla vojnika.

18. 2. 1942 U s. Kulini (kod Zvornika) održan sastanak između načelnika štaba nemačkog opunomoćenog generala za Srbiju i predstavnika vlade Nedića i četnika Dangića o zajedničkom napadu na partizane u istočnoj Bosni.

0. 3. 1942 U s. Drinjači (kod Zvornika), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, rasformiran Majevički NOP odred. Od boraca koji su se povukli u Birač formirani su 2. istočnobosanski udarni bataljon i zaštitnica Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu.

25. 3. 1942 U s. Drinjači (kod Zvornika), od delova Majevičkog i Birčanskog NOP odreda, komandant GŠ NOP i DV za BiH formirao 2. istočnobosanski udarni bataljon.

9. 4. 1942 Delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije, nastupajući iz Zvornika, zauzeli Srebrenicu. Srebrenički NO dobrovoljački odred se raspao.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

11. 1. 1943 Četnička uporišta u s. Podborogovu, s. Pantelićima, s. Sajtovićima i s. Rakinu Brdu (kod Zvornika) zauzele jedinice Majevičkog i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

16. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 6 istočnobosanske NOU brigade i Majevičkog i Birčanskog NOP odreda i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka i četničke snage. Posle četvoročasovne borbe jedinice NOV su se zbog jakog otpora, povukle prema s. Podborogovu, uz gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Poginulo je 16, ranjeno 4 i zarobljeno 35 četnika i domobrana.

25. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

29. 1. 1943 U s. Vukovini (kod Zvornika) delovi 6. istočnobosanske NOU brigade posle četvoročasovne borbe slomili otpor delova 3. bataljona domobranskog dobrovoljačkog puka iz Tuzle.

13. 4. 1943 Kod s. Rastošnice i s. Kiseljaka (na putu Zvornik-Lopare) 1. vojvođanska NOU brigada razbila delove četničke Majevičke brigade. Poginulo je 30 i ranjeno oko 50 četnika.

16. 4. 1943 Kod Janje (na putu Zvornik-Bijeljina) 1. vojvođanska NOU brigada razbila nepotpun 3. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka, zarobivši 165, ubivši 10 i ranivši 3 domobrana, a zaplenivši: 180 pušaka, 9 automata, 5 p. mitraljeza i 5 mitraljeza.

17. 4. 1943 Kod s. Rudišta (blizu Zvornika) spustila se padobranima prva od tri grupe savezničkih diverzanata, sastavljena od jugoslovenskih iseljenika iz Kanade.

0. 6. 1943 Štab domobranskog 3. korpusa, zbog uspeha jedinica Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni, tražio od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj generala Rudolfa Litersa i od Ministarstva oružanih snaga NDH da se preduzmu nova ofanzivna dejstva u istočnoj Bosni, te okruže i unište snage NOV između Zvornika, r. Spreče, s. Osječana, Vareša, Sokolca i Srebrnice.

17. 6. 1943 Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

28. 6. 1943 Prva proleterska i 2. vojvođanska NOU brigada odbacile 20. i 29. bataljon ustaške 1. brigade prema Zvorniku i zauzele s. Drinjaču. Oko 120 ustaša i žandarma održalo se u žand. stanici do idućeg dana, kada su im 21. i 29. bataljon ustaške 1. brigade omogućili da se probiju u Zvornik.

2. 7. 1943 U blizini Zvornika, po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, formirana 16. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle 1, 2. i 3. vojvođanska NOU brigada.

5. 7. 1943 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

7. 7. 1943 Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

8. 7. 1943 Nastupajući iz s. Caparda (na putu Tuzla-Zvornik) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan nemačkim 202. tenkovskim i 369. izviđačkim bataljonom i domobranskim 2. jurišnim bataljonom, zauzeo Zvornik. U trodnevnim borbama protiv delova 1. proleterske i 16. udarne divizije NOVJ neprijatelj je imao 16 mrtvih, 80 ranjenih i 4 nestala.

10. 7. 1943 Na putu iz Birča za Majevicu 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ, sa delom ranjenika i bolesnika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ, pokušala u rejonu s. Kalesije da pređe branjenu komunikaciju Tuzla-Zvornik. Zbog slabe organizacije prelaz nije uspeo, a u borbi je poginuo politički komesar GŠ NOV i PO za Vojvodinu Slobodan Bajić Paja, narodni heroj.

14. 9. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napale domobransku posadu i posle šestočasovne borbe zauzele uporište. Poginulo je i ranjeno 50 domobrana a zarobljeno i razoružano 407 vojnika i 4 oficira 5. bataljona domobranske Tuzlanske brigade. Jedinice NOVJ su imale: 5 mrtvih i 18 ranjenih.

29. 9. 1943 U Zvornik ušli delovi 16. udarne divizije NOVJ, pošto su ga domobranske jedinice napustile, odstupivši u Mali Zvornik.

2. 10. 1943 Jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle teških trodnevnih borbi, slomile otpor nemačkih, domobranskih i ustaških jedinica jačine oko divizije i zauzele Tuzlu. Deo neprijateljske posade je uspeo da se probije ka Zvorniku. Gubici neprijatelja: 655 mrtvih i ranjenih i 2.174 zarobljena vojnika i oficira. Korpus je imao 28 mrtvih i 98 ranjenih. Zaplenjeno: 1.910 pušaka, 102 p. mitraljeza, 24 mitraljeza, 6 minobacača, 25 topova i mnogo drugog ratnog materijala, opreme i hrane.

3. 12. 1943 Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

6. 12. 1943 Nastupajući iz Zvornika, nemački 901. motorizovani puk zauzeo Šekoviće, a u toku noći i Vlasenicu, posle slabog otpora delova 3. udarnog korpusa NOVJ.

20. 12. 1943 Nemačke snage jačine dve divizije otpočele nastupanje s linije Zvornik-Bijeljina, Zvornik-Tuzla i Tuzla-Brčko da unište jedinice 16. udarne divizije NOVJ i partizanske odrede na Majevici i u Semberiji. Posle teških trodnevnih borbi na prostoriji s. Sapna - s. Rastošnica - pl. Jelica 2. i 4. brigada su se probile preko puta Tuzla-Zvornik, na odseku s. Babina Luka - s. Kikači, i uputile u rejon Šekovića. Poginulo je 60 nemačkih vojnika, 73 zeleno-kadrovca i 32 četnika. Gubici jedinica 16. udarne divizije NOVJ: 12 mrtvih, 17 ranjenih i 50 zarobljenih.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

25. 3. 1944 Delovi 15. majevičke brigade odbili napad oko 200 četnika, ustaša i muslimanske milicije na s. Drinjaču (kod Zvornika).

11. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dve divizije iz istočne Bosne u Srbiju, negde na odseku Bijeljina-Zvornik i Ljubovija-Višegrad.

13. 4. 1944 Štab 3. udarnog korpusa izdao naređenje da se 16. i 36. udarna divizija NOVJ prebace preko komunikacije Tuzla-Zvornik na prostoriju Birač-Srebrenica da bi izbegle eventualno okruženje od strane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade na prostoriji pl. Jelice, a da na pl. Majevici i dalje ostane 38. udarna divizija NOVJ.

16. 4. 1944 Na položajima kod s. Miljanovaca i s. Prnjavora (na putu Tuzla-Zvornik) 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 zelenokadrovaca i posle osmočasovne borbe razbila ih, nanevši im gubitke od oko 45 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 4 ranjena borca.

20. 4. 1944 Sedamnaesta. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ, prinuđena da napusti Majevicu, uspela da spase deo ranjenika iz bolnice u s. D. Trnavi i da se, preko komunikacije Tuzla-Zvornik, pod borbom povuče u rejon Birča.

26. 6. 1944 Tri čete 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napale zelenokadrovce i ustaše u s. Drinjači (kod Zvornika), ali je nisu zauzele.

3. 7. 1944 Sa aerodroma Osmaci (kod Zvornika) otpočela četvorodnevna evakuacija ranjenika i invalida iz 3. udarnog korpusa NOVJ u Italiju. Evakuaciju je izvršilo 16 aviona.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

17. 7. 1944 Sa aerodroma Osmaci (kod Zvornika) upućeno u Italiju na lečenje 100 ranjenika iz 3. udarnog korpusa NOVJ.

16. 8. 1944 Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

1. 9. 1944 U dolini r. Spreče 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ otpočela napad protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četničkih i ustaških jedinica. U borbama, do 18. septembra, ona je oslobodila dolinu r. Spreče sa gradovima Tuzlom i Zvornikom.

11. 9. 1944 Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Capardima (kod Zvornika) i oko 60 njih izbacila iz stroja, a ona imala 2 ranjena borca.

12. 9. 1944 Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzela Zvornik, koji su branile nemačke i belogardejske jedinice (jačine oko 400 vojnika). Gubici neprijatelja: 25 mrtvih, oko 30 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno oko 5 vagona hrane, veliki broj odeće i druge ratne opreme.

15. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 11. udarna divizija hitno prebaci preko r. Drine i otpočne dejstvo opštim pravcem Zvornik-Krupanj.

16. 9. 1944 Na odseku Kostijerevo - Novo Selo (kod Zvornika) otpočelo prebacivanje 11. udarne divizije NOVJ preko r Drine u Srbiju (a završeno je 17. septembra). [Po nekim podacima, prebacivanje preko r. Drine izvršeno je ili 15. ili 17. i 19. septembra 1944.]

16. 9. 1944 Na odseku s. Kostijerovo - s. Đevanje - s. Budišići (kod Zvornika) 11. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ prešla r. Drinu i ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

17. 9. 1944 Dva bataljona 11. divizije NOVJ i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzeli M. Zvornik.

6. 10. 1944 Kod Zvornika se 28. udarna divizija NOVJ prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

31. 10. 1944 Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

31. 10. 1944 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na Zvornik, koji je branilo oko 1000 nemačkih vojnika sa baterijom topova i 10 tenkova. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 poginula i 21 ranjenog borca.

0. 11. 1944 Iz Srema u istočnu Bosnu upućeni kao pojačanje, reorganizovana nemačka 1. brdska divizija i jedan puk RZK. Tako ojačan, neprijatelj je prodro iz Bijeljine u Zvornik i tu ovladao levom obalom Drine, da bi obezbeđio mostobran jedinicama koje su se povlačile iz Srbije.

23. 11. 1944 Glavina 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala na neprijateljska uporišta u s. Kozluku i s. Skočiću (kod Zvornika). Zauzela je samo s. Skočić. Gubici neprijatelja: 22 izbačena iz stroja. Plen: 1 protivtenkovska puška. Brigada je imala 4 mrtva, 7 ranjenih i 2 nestala borca.

24. 11. 1944 Glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Šepaku (kod Zvornika). Gubici neprijatelja: oko 30 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

1. 12. 1944 Posle dvočasovne borbe delovi 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ odbili ispad oko 200 nemačkih vojnika iz Zvornika ka s. Sagoru, nanevši im gubitke od 15 mrtvih. Gubici delova 21. brigade: 5 ranjenih boraca.

3. 12. 1944 U rejonu s. Tršić - Vratolomac - Zmajevac (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačke jedinice. Neprijatelj je imao 59 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici delova 38. divizije: 4 mrtva i 17 ranjenih boraca.

5. 12. 1944 Na putu Drinjača-Zvornik 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu jačine 200 motornih vozila. Uništena su 4 kamiona a oko 70 vojnika je izbačeno iz stroja. Brigada je imala 3 ranjena borca.

8. 12. 1944 Osamnaesta istočnobosanska (hrvatka) brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela s. Čolopek i s. Tršić (kod Zvornika). Nemačke jedinice koje su branile ta sela imale su 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 18. brigade: 1 poginuo i 13 ranjenih boraca.

12. 12. 1944 VŠ NOV i POJ predočio Štabu Južne operativne grupe divizija NOVJ: potrebno je da njegove divizije hitno intervenišu preko r. Drine da bi sprečile dolazak neprijateljskih pojačanja iz rejona Ljubovlje i Zvornika, preko Brčkog, na sremski front.

15. 12. 1944 Na položajima s. Čolopek - s. Tršić - s. Tabanci (kod Zvornika) 18. istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ napala nemačke jedinice i nanela im gubitke od oko 30 vojnika izbačenih iz stroja.

15. 12. 1944 Posle četvorodnevnih borbi 23. udarna divizija NOVJ zauzela mostobran nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- kod Ljubovije. Neprijatelj se povukao u pravcu Zvornika.

16. 12. 1944 Posle jednodnevnih borbi 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela uporišta Vratolomac, Zmajevac, s. Kulu-Grad i Mlađevac (kod Zvornika), u kojima se branilo 1500 do 2000 nemačkih vojnika. Oko 50 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih boraca.

17. 12. 1944 U rejonu Zvornika (na Pašinom brdu) nemačke jedinice napale glavninu 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen, uz gubitke od oko 90 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

17. 12. 1944 Na putu Zvornik-s. Čelopek 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila nemačku kolonu jačine 700 vojnika i nanela joj gubitke od oko 40 vojnika izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 3000 metaka i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca.

18. 12. 1944 Duž komunikacije s. Šepak - Janja 21. i Brodska udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv neprijateljskih pobočnica koje su imale zadatak da obezbede izvlačenje svojih trupa iz Zvornika. Gubici neprijatelja: 50 poginulih. Gubici brigada NOVJ: 25 poginulih i 43 ranjena borca.

20. 12. 1944 Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

25. 12. 1944 U rejonu s. Drinjače (kod Zvornika) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike i posle jednodnevne oštre borbe nanela im gubitke od oko 130 mrtvih i 80 ranjenih. Brigada je imala 12 poginulih i 21 ranjenog borca.

25. 12. 1944 Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

26. 12. 1944 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ odbacila četnike s položaja s. Kovačevići - s. Tojšići (na putu Tuzla-Zvornik).

27. 12. 1944 Kod Zvornika 25. divizija Južne operativne grupe NOVJ otpočela prelaz preko r. Drine. Prelaz je završen sutradan, čime je završeno prebacivanje Južne operativne grupe NOVJ (17, 23, 25, 28. i 45. divizije) iz Srbije u istočnu Bosnu.

1. 1. 1945 Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

14. 1. 1945 U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

27. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

27. 1. 1945 U s. Drinjači (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napali delove nemačke 22. pešadijske divizije. Napad je obnovljen 29. januara, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Neprijtelj je pretrpeo osetne gubitke, a jedinice 38. udarne divizije NOVJ su imale 33 mrtva i 43 ranjena.

27. 1. 1945 U rejonu s. Liješnja (kod Zvornika) 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 22. pešadijske divizije. U oštroj borbi položaji su prelazili iz ruku u ruke po nekoliko puta, ali je neprijatelj na kraju uspeo da ih zadrži. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 19 mrtvih i 55 ranjenih.

5. 2. 1945 U Vlasenicu stigli iz Sarajeva delovi nemačke 181. pešadijske divizije i smenili delove nemačke 22. pešadijske divizije, koji su produžili proboj prema Zvorniku.

7. 2. 1945 Nemačka 22. pešadijska divizija, posle oštrih višednevnih borbi protiv 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, ovladala Zvornikom i komunikacijom od Zvornika do Lišine. Gubici neprijatelja: oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a gubici 38. udarne divizije NOVJ: 38 mrtvih, 116 ranjenih i 12 nestalih.

9. 2. 1945 Na liniji r. Kamenica - Lišina - s. Marčiči (kod Zvornika) 17. udarna divizija 2. armije NOVJ i delovi 27. i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli napad na nemačku 22, pešadijsku diviziju koja se probijala od s. Drinjače prema Zvorniku.

10. 2. 1945 Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

11. 2. 1945 Posle oštrih trodnevnih borbi nemačka 22. pešadijska divizija je iskoristivši izvlačenje 17. udarne divizije NOVJ i njeno upućivanje na nove zadatke prema Tuzli, uz osetne gubitke uspela da se probije u Zvornik. Jedinice 27. i 38. divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 199 mrtvih i 443 ranjena.

19. 2. 1945 Delovi 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Zvornik, a jedinice nemačke 22. pešadijske divizije nastavile probijanje ka Janji i Bijeljini.

20. 2. 1945 U rejonu s. Grabovac - s. Čolopek (kod Zvornika) glavnina 17. udarne divizije 2. armije NOVJ izvršila napad na jedinice nemačke 22. pešadijske divizije i posle dvodnevne borbe nanela im velike gubitke. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ su imale 38 mrtvih i 202 ranjena.

Dokumenti

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Zvornika, • protivmerama i obostranim gubicima

Naređenje Državnog ravnateljstva za ponovu od 10. oktobra 1941. kotarskim oblastima Zvornik, Srebrenica i Vlasenica za preduzimanje mera protiv preseljavanja Srba iz Bosne u Srbiju

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima sopstvenih jedinica i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije i o akcijama ustanika na putu Zvornik — Tuzla

Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1942 god. o borbama oko Tuzle, Kladnja, Olova i Zvornika

Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Tuzla od 8 avgusta 1942 god. o borbama između partizana i četnika u blizini Zvornika

Izveštaj komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 28. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima i iskustvima operacije Tuzla II protiv partizanskih snaga u rejonu Sava - Drina - Brčko - Zvornik

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za ispitivanje mogućnosti likvidacije neprijateljskih garnizona u Zvorniku i Capardima i razbijanje neprijateljskih napada od Sokolca

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odloži napad na Zvornik do daljeg naređenja

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odmah napadne neprijateljski garnizon u Zvorniku

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 7 jula 1943 god. o zauzimanju Zvornika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da evakuiše Zvornik i prenese naređenje Šesnaestoj NOU diviziji da se orijentiše prema Majevici i Birču i Sedamnaestoj NOU diviziji - da se rokira na prostor Trebava - Ozren

Izvještaj Ustaškog stožera Usora i Soli od 22 jula 1943 god. o zauzimanju Zvornika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu birčanske brigade za kontrolisanje pravca Zvornik-Caparde-Tuzla

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za napad na Sokolac i zatvaranje pravca od Zvornika

Obavještenje Štaba Šesnaeste divizije od 6 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dobijenom naređenju od Trećeg NOU korpusa za čišćenje četnika na prostoriji Paprača - Zvornik i na Majevici

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za likvidaciju Zelenog kadra i kontrolu pravca Tuzla - Zvornik

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik

Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama oko Međeđe, Snagova i Zvornika od 1 do 8 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Tuzla - Kladanj - Zvornik

Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine

Izvještaj Štaba Druge brigade od 5 januara 1944 Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama pri prelazu ceste Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dveju divizija na sektoru Bijeljina - Zvornik ili sektoru Ljubovija - Višegrad

Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu svojih jedinica na prostoru Osmaci - Podborogovo, Kusonje - Zidonje i južno od ceste Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 24. aprila 1944. štabovima 16. i 17. divizije za prebacivanje preko rijeke Drine na odsjeku Drinjača - Bajina Bašta i za izvođenje operacija u sadejstvu sa 2. proleterskom i 5. divizijom u zapadnoj Srbiji i 36. diviziji za napad na Zvornik

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzla - Zvornik, Rogatica - Sokolac, kod Srba i Bjelemića

Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o dejstvima na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Goražde u junu 1944. godine

Izvještaj Štaba 36. divizije od 16. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Tuzla - Međeđa - Zvornik

Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 8. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da ovladaju dolinom rijeke Spreče i zatvore pravac Zvornik - Tuzla

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. septembra 1944. o lovačkoj zaštiti britanskih lovaca-bombardera do Sanskog Mosta i o izviđanju komunikacije Tuzla-Zvornik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da hitno prebaci 11. diviziju radi dejstava na pravcu Zvornik - Krupanj - Bela Crkva

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. septembra 1944. Štabu 27. divizije da savlada preostala neprijateljeva uporišta u rejonu Tuzle i zatvori pravce koji od Zvornika i Kladnja izvode ka Tuzli

Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o forsiranju Drine na sektoru Zvornik - Koviljača

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrašćinu-Trgovišće i Zvornik, o borbama kod Sunje i na pravcu Šibenik - Drniš - Vrlika

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o dejstvima na području Zvornika i Kalinovika i o bombardovanju Sarajeva

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama oko Bihaća, Kiseljaka i Zvornika

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

Izveštaj Štaba Sedamnaeste udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeeet osme NOU divizije o borbama na liniji Ljubovija - Zvornik - Koviljača - Loznica

Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o borbama na području Rogatice, Zvornika i Doboja

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da izbije na Drinu i neprijatelju onemogući izvlačenje komunikacijom Užice - Zvornik - Loznica i Užice - Višegrad

Izveštaj Obaveštajnog centra Štaba Četrdeset pete NO divizije od 9 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o numeraciji, jačini i kretanju neprijateljskih snaga komunikacijom Užice - Bajina Bašta - Ljubovija - Zvornik

Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika

Direktiva Štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva u dolini rijeke Drine od Zvornika do njenog ušća

Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije

Obavještenje štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. Štabu 17. divizije o naređenju Štaba Južne operativne grupe NOVJ za dejstva u dolini rijeke Drine od njenog ušća do Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. štabu 25. divizije za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

Naređenje Štaba 25. NO divizije od 26. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

Zapovijest Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace sa prostora Loznice u širi rejon Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

Zapovijest artiljerijskog odjeljenja štaba 2. armije NOVJ od 6. januara 1945. štabovima 1. i 2. artiljerijske brigade za dejstvo na komunikaciji Drinjača - Zvornik - Branjevo - Janja

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 10. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Višegrad

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da prostor između Zvornika i Goduša očiste od četnika

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 31. januara 1945. štabovima 20. i 24. brigade i Štabu 19. brigade 25. NOU divizije za napad na njemačke jedinice južno od Zvornika

Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 1. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Zvornik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. februara 1945. Štabu 2. armije za dejstva na pravcu Vlasenica-Drinjača-Zvornik-Vlasenica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. februara 1945. Štabu 2. armije za uništenje neprijateljske grupacije južno od Zvornika

Izvještaj Štaba 38. divizije od 3. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica pravcem Zvornik - Tuzla

Izveštaj političkog komesara 38. NOU divizije od 4. februara 1945. političkom komesaru 3. udarnog korpusa NOVJ o borbama na sektoru Zvornik-Drinjača

Objašnjenje Štaba 22. NOU divizije od 5. februara 1945. Štabu 25. NOU divizije o situaciji na sektoru Zvornik - Ljubovija

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 6. februara 1945. Štabu 25. divizije o stavljanju pod komandu Štaba Armije i zatvaranju pravca Zvornik - Kozluk

Izvještaj Štaba 25. divizije od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o situaciji na sektoru Zvornik - Colopek

Izvještaj Štaba 45. divizije od 6. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o držanju boraca i starješina u borbama na sektoru Drinjača - Zvornik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 2. armije za napad na neprijatelja kod Zvornika

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 22. udarne divizije za zatvaranje komunikacije Drinjača-Zvornik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. Štabu 2. armije za prelazak u opšti napad na opkoljenu grupaciju kod Zvornika

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 8. februara 1945. štabovima 3. korpusa i 17. i 25. divizije za napad na njemačke snage kod Zvornika

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 8. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Zvornika

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 8. februara 1945. potčinjenim jedinicama i Štabu 27. NOU divizije za napad na njemačke snage na komunikaciji Drinjača - Zvornik

Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 8. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na njemačke snage kod Zvornika

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Tovarnika, Opatovca, Lovaša i na komunikaciji Nova Kasaba - Zvornik

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 11 februara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i otsudnu odbranu desne obale Drine od Zvornika do ušća

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 11. februara 1945. štabovima 3. korpusa i 17. i 25. divizije da zatvore pravac Zvornik - Tuzla

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 11. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Drinjača - Zvornik - Kozluk

Izvještaj Obavještajnog centra Štaba 38. divizije od 11. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu njemačke 22. pješadijske divizije na sektoru Zvornik - Drinjača

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. februara 1945. Štabu 2. armije za dejstva na komunikaciji Drinjača-Zvornik i obezbeđenje Tuzle

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na komunikaciji Drinjača-Zvornik

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrađa, Cerića, Vukovara, Vinkovaca i Tovarnika

Izveštaj Slaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage u rejonu Zvornika i na sremskom frontu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Janja 13. SS divizija Handžar Sremski front Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 2. proleterska divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva 25. srpska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 181. pešadijska divizija Birčanski partizanski odred Četnička golgota Četnici u drugom svetskom ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Han Pjesak 16. muslimanska udarna brigada Majevički partizanski odred 45. srpska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 718. pešadijska divizija Sarajevo 5. krajiška udarna divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Politički komesari u NOR-u Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Loznica 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Tuzlu decembra 1944. Srebrenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Weiss 17. istočnobosanska divizija NOVJ Napad NOVJ na Zvornik 1943. Sokolac 2. vojvođanska udarna brigada Operacija Schwarz Ustanak u NDH Tuzla Glavna operativna grupa NOVJ Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Lopare Druga tuzlanska operacija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Partizanska avijacija Vlasenica Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 14. srpski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Bijeljina 22. pešadijska divizija 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. 17. majevička udarna brigada Borbe u Sremu 1943. 12. vojvođanski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Doboj 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 7. SS divizija Prinz Eugen Brčko 19. birčanska udarna brigada Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.