Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 26. maja 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

26. maja 1944. Nadirući od s. Vrtoča, nemački 92 motorizovani puk odbacio je 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i ušao u Bos. Petrovac i Drvar.

26. maja 1944. Nastupajući iz Livna, nemački 105. izviđački SS odred ušao u Bos. Grahovo a zatim u Drvar.

26. maja 1944. Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

26. maja 1944. Na prazi Dobrljin - Bos. Novi diverzantska četa Kozarskog NOP odreda minom uništila neprijateljski teretni voz od 7 vagona. U vozu je poginulo 12 vojnika.

26. maja 1944. Iz Knina nemački 1. puk -Brandenburg- ušao u Bos. Grahovo.

26. maja 1944. Na o. Olibu mornaričke jedinice NOVJ zarobile 2 nemačka vojnika na nemačkom čamcu -Regina-.

26. maja 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

26. maja 1944. Komandant bugarske 5. armije zahtevao od skopskog oblasnog direktora da se iseli stanovništvo sa odseka Kumanovo - Kriva Palanka, kako bi se sprečio boravak partizana u tim selima koja su ih svestrano pomagala.

26. maja 1944. Kod Kukavice, na Novo Malinskoj planini (na putu Strumica-Berovo) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila i delom uništila jedan bataljon 48. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije koji je odstupio ka Strumici. Poginula su 73 a zarobljeno je 30 bugarskih vojnika i 1 oficir. Zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 85 pušaka, nekoliko minobacača i druga oprema. Grupa je imala 1 mrtvog borca.

26. maja 1944. Između s. Polčišta i s. Vitolišta (kod Prilepa) otpočele dvodnevne borbe u kojima su jedinice 2. makedonske NOU brigade razbile bugarsku zasedu od oko 80 vojnika. Poginulo je 8 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 3 sanduka municije i druga oprema. U borbi je pored ostalih poginuo komandir čete Mančo Matak, narodni heroj.

26. maja 1944. Na položajima Krstac-Slemen (blizu Sokobanje) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred napali četnički Deligradski korpus (oko 1200 četnika) i, u borbi koja je trajala ceo dan, proterali ga ka s. Zubetincu.

Dokumenti

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 26. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o načinu upućivanja ljudi u partizanske jedinice

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 maja 1944 šd. za napad na neprijatelja koji se koncentriše na komunikaciji Prijepolje - Sjenica

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Drvara

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 13. krajiške brigade za napad na Klokotovac

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 39. divizije za zatvaranje pravaca prema Ribniku, Ključ - Paunovac i Ključ - Crkveno

Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade i Komandi brdske baterije za zatvaranje svih pravaca koji od Jajca, Mrkonjić-Grada, Čađavice i Ključavode ka Mliništima

Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 26. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina sektoru Jajce - Sipovo - Pljevski Podovi

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu aprila upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 8. do 25. maja, upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade od 26. aprila do 25. maja

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. maja 1944. o situacijiu Bosni

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima

Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu

Direktiva Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji Vrebac - Podlapača

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

Izveštaj Tehničkog odeljenja Glavnog štaba Slovenije od 26. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama da izvrše pripreme za napad na neprijateljevo uporište u Tržišču

Naređenje Štaba 18. NO divizije od 26. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za obezbeđenje i pripremu napada na Tržišče

Naređenje Štaba 31. NO divizije od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Radovni, Gorju, Ribnu i Koritnu

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja na sektor goriških Brda

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 26. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti na sektoru Štajerske

Iz izveštaja komandira 2. čete Vermanšafta Mozirje od 26. maja 1944. o borbi protiv delova SNOU brigada Tone Tomšič i Ljubo Šercer kod Šmihela

Iz izveštaja žandarmerijske stanice Prevalje od 26. maja 1944. žandarmerijskom pododseku Prevalje o prepadu delova Istočnokoruškog NOP odreda na žandarmerijsku patrolu kod rudnika Leše

Izveštaj 1. puka »Brandenburg« od 26. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima borbi u operaciji »Morgenštern«

Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara

Saopštenje komandanta Pete bugarske okupacione armije od 26. maja 1944. god. skopskom oblasnom direktoru o potrebi iseljavanja stanovništva sa sektora Kumanovo – Kriva Palanka

Izvještaj KNOO Klanjec ONOO Krapina o radu u svibnju 1944. godine

Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda o akcijama od 11. do 25. svibnja 1944. godine

Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o političkoj situaciji na području djelovanja odreda

Fotografije

Povezani pojmovi

20. dalmatinska divizija NOVJ Krapina Borbe u Lici 1944. Vrhovni štab NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Imotski Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Deligradski korpus JVuO 6. krajiška udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Operacija Morgenstern 13. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Pljevlja Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 3. makedonska udarna brigada 32. zagorska divizija NOVJ Desant na Drvar Borbe u Crnoj Gori 1944. Kutina Bjelovarski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944. Knin 9. slovenski korpus NOVJ Prilep Bugarska u drugom svetskom ratu Divizija Brandenburg 36. vojvođanska divizija NOVJ Aleksandar Ranković 4. krajiška divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ 5. vojvođanska udarna brigada 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Niški partizanski odred Bosanski Novi Istočnokoruški partizanski odred Livno 1. proleterski korpus NOVJ Cazin Prijepolje 35. lička divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Kozarski partizanski odred Ključ 2. makedonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Narodni heroji Jugoslavije 18. slovenska divizija NOVJ Bosansko Grahovo Berovo Mlinište 9. srpska brigada (ozrenska) 3. udarna divizija NOVJ Jajce 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 1. proleterska udarna brigada Bugarski zločini u Jugoslaviji Sjenica 11. krajiška udarna brigada Borbe u Sloveniji 1944. 5. bugarska armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 11. hrvatski korpus NOVJ Kumanovo Brežice 1. proleterska divizija NOVJ Bosanski Petrovac Glavni štab Slovenije 15. brdski armijski korpus Niš Mrkonjić Grad Bjelovar 39. krajiška divizija NOVJ Briško-beneški partizanski odred Strumica Korenica Mornarica NOVJ Dinarska četnička divizija Kriva Palanka 31. slovenska divizija NOVJ 6. ustaška brigada 10. zagrebački korpus NOVJ