Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 21. avgusta 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

21. avgusta 1943. Kod s. Careva Hana (u dolini r. Krivaje, blizu Olova) nesrečnim slučajem smrtno ranjen komandant 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Bogoljub Čukić, narodni heroj.

21. avgusta 1943. Iz s. Seone (na pl. Ozrenu) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, po naređenju VŠ NOV i POJ, krenula na marš pravcem Olovo - Konjuh (Zvijezda) - Romanija - Jahorina - Ustikolina - Foča. Divizija je uz put razbila više manjih posada i 30. avgusta stigla u rejon Foča-Kalinovik.

21. avgusta 1943. Na pl. Ozrenu četnički Ozrenski, Trebavski i Zenički odred, uz podršku nemačkih minobacača, artiljerije i avijacije, počeli napad na 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ, koja je obezbeđivala ranjenike. Brigada je uspešno odolevala do 22/23. avgusta, kada je pristigla 17. udarna divizija NOVJ, te su četnici obustavili napad, u kome su inače imali velike gubitke.

21. avgusta 1943. U s. Površnici (kod G. Tuzle) delovi 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda razoružali, bez otpora, 6. četu 2. bataljona domobranske Tuzlanske brigade.

21. avgusta 1943. Oblasni komitet KPJ za Sandžak izvestio CK KPJ da je formiran Operativni štab za rukovođenje delovima 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade koji su se vratili sa r. Sutjeske i da je proširena plenarna sednica Komiteta postavila kao osnovni zadatak: učvršćenje i proširenje organizacija KPJ.

21. avgusta 1943. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formiran Turopoljsko-posavski NOP odred.

21. avgusta 1943. Jedinice Biokovskog i Cetinskog NOP odreda zauzele s. Zadvarje (kod Omiša). Poginulo je oko 15 i zarobljeno oko 300 domobrana i 8 oficira 2. bataljona domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Gubici naših jedinica: 2 mrtva i 3 ranjena.

21. avgusta 1943. U s. D. Kupčini (kod Karlovca) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale delove 30. ustaškog bataljona. Poginulo je 6 i zarobljeno 11 ustaša, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili 1 mrtav i 2 ranjena.

21. avgusta 1943. Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

21. avgusta 1943. Đevđelijski sreski upravitelj izvestio bugarsku oblasnu direkciju u Skoplju da su 34 lica iz njegovog sreza otišla u partizane i da je formirao kontračetu od plaćenika za borbu protiv partizana.

21. avgusta 1943. U blizini s. Ponikava delovi 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- razoružali italijansku posadu na obezbeđenju pruge i na više mesta porušili prugu Trebnje - Novo Mesto.

21. avgusta 1943. Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

21. avgusta 1943. Kod s. Petrovčića (blizu Zemuna) jedan vod 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao iz zasede dve grupe ustaško-domobranskih vojnika i naneo im gubitke, te ih sprečio da opljačkaju s. Karlovčić.

21. avgusta 1943. U s. Bukovcu (kod Petrovaradina) ustaše i nemački vojnici pohapsili 40 ljudi, žena i dece i oterali ih u logor Jasenovac (odakle se niko nije vratio).

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da kod Štaba Sedamnaeste NOU divizije ostavi rukovodioce određene za odlazak u Srbiju

Obavještenje komandanta Drugog bosanskog NOU korpusa od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji i daljem rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca i Donjeg Vakufa

Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica i akcijama izvedenim na teritoriji centralne Bosne

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Banjalučkog NOP odreda za smjenu Četvrtog bataljona i zatvaranje pravca od Kotor Varoši

Zahtjev Štaba Banjalučkog NOP odreda od 21 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade za upućivanje dvije čete za smjenu Četvrtog bataljona

Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 21 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine

Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 21 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Tihaboj - Sv. Križ - Moravče

Izveštaj Vojnog suda - sekcija Ljubljana od 21 avgusta 1943 god. Vojnom sudu Druge armije o radu suda od 16 novembra 1941 do 20 avgusta 1943 godine

Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 avgust 1944

Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 21. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Pismo Divizijskog komiteta 11. NOU divizije od 21. avgusta 1943. partijskim organizacijama 2, 5. i 12. brigade

Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o razlozima izvođenja operacije Lika

Izveštaj političkog komesara Prve vojvođanske brigade od 21. avgusta 1943. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o opštem stanju brigade i zadacima partiske organizacije

Pregled brojnog stanja ljudstva 1. proleterske NOU brigade od 21. avgusta 1943. godine

Izveštaj Đevđeliskog sreskog upravitelja od 21. avgusta 1943. god. o stanju u njegovom srezu i dejstvu odreda Treće operativne zone

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

Izvještaj sa sastanka i kursa Inicijativnoga okružnoga odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb na kojemu je formiran Inicijativni odbor, razmotreno političko stanje i organiziranost žena u okrugu te utvrđeni zadaci

Pismo Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o stavljanju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda pod komandu Štaba brigade

Fotografije

Povezani pojmovi

12. slavonska divizija NOVJ Olovo Logor Jasenovac Majevički partizanski odred Glavni štab Hrvatske 2. proleterska udarna brigada SKOJ 1. proleterska udarna brigada 14. pešadijska divizija Isonzo Knin 10. krajiška divizija NOVJ Donji Vakuf Ranjenici u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Politički komesari u NOR-u Stara Pazova Dinarska četnička divizija 1. sremski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. 158. pešadijska divizija Zara Centralni komitet KPJ Borbe u Sloveniji 1943. Karlovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Skoplje Tuzla 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Foča Bugarska u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Vrhovna komanda Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Četnici u drugom svetskom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Jajce Saradnja četnika sa okupatorom Petrovaradin Inđija Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Sremu 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Ljubljana 17. istočnobosanska divizija NOVJ Gevgelija Omiš AFŽ Novo Mesto 2. vojvođanska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Deca u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Zemun Narodno oslobodilački odbori 11. krajiška divizija NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. 1. vojvođanska udarna brigada Borbe na Jadranu 1944. Komandant Jugoistoka Zagreb Borbe u Srbiji 1943. Ozrenski četnički odred Mornarica NOVJ Žene u ratu Kalinovik Borbe u Lici 1943. Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Vrlika Luftwaffe u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs Zasede u oslobodilačkom ratu Samobor