Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 27. juna 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

27. juna 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio člana Vrhovnog štaba Edvarda Kardelja da odobrava formiranje divizija NOVJ u Sloveniji.

27. juna 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorio ga na novu neprijateljsku taktiku: postavljanje zaseda i zaposedanje istaknutih tačaka i puteva po dubini teritorije.

27. juna 1943. Delovi 2. i 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbili mesni bataljon milicije i zauzeli Kladanj.

27. juna 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio 12. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Bilo-gore, Moslavine i Kalnika, prebaci u Hrvatsko zagorje sa zadatkom da s tamošnjim jedinicama pristupi zauzimanju manjih neprijateljskih uporišta, politički deluje i sprovede mobilizaciju.

27. juna 1943. Štab Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije naredio Štabu 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- da jedan bataljon uputi na područje Trsta gde će prihvatiti novopridošle borce iz Trsta, Tržića i Krasa i transportovati ih u Dolenjsku radi naoružavanja i obuke, kao i da intenzivnije preduzima diverzantske akcije na komunikacijama.

27. juna 1943. U s. Rđavici i s. Korbevcu (kod Vranja) 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda zaplenio 26 pušaka sa 1200 metaka i drugu opremu.

27. juna 1943. U s. Garašima (kod Aranđelovca) GŠ NOV i PO za Srbiju održao sastanak s vojnopolitičkim rukovodiocima iz Šumadije. Odlučeno je da se unutar NOP odreda formiraju udarni bataljoni kao jezgra za formiranje brigada.

27. juna 1943. U s. G. Stepošu (kod Kruševca) 2. četa Rasinskog NOP odreda, preobučena u nemačke uniforme, upala u stanicu poljske straže, te pobila posadu i zapalila stanicu, zaplenivši mitraljez i 14 pušaka s municijom.

Dokumenti

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorenje na novu neprijateljsku taktiku

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Edvardu Kardelju da se od postojećih slovenačkih NOU brigada formiraju divizije Narodnooslobodilačke vojske

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za forsiranje Bosne radi sadejstva sa Udarnom grupacijom

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za izbijanje na liniju Čukovac - Viševice - Zubovići

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Memići, Krmine i Agino Selo

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za pokret na prostoriju Zubovići - Viševice

Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 27 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 27 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 juna 1943 god. o ustaškim zvjerstvima prema stanovništvu u Srebrenici

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 27 juna 1943 god. o borbama i rasporedu jedinica NOV u Istočnoj Bosni

Izvještaj Velike župe Vrhbosna od 27 juna 1943 god. o- situaciji na području Istočne Bosne i zdravstvenom stanju u Sarajevu

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOPOdreda od 13 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 27 svibnja do 9 lipnja

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju Dvanaeste divizije na Kalnik

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospića

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac

Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac

Izvještaj Štaba Banijskog NOPOdreda od 27 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 21 do 26 lipnja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 lipnja 1943 god. o diverzijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbama u Lici i Dalmaciji

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 juna 1943 god. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

Naredba Štaba Primorske operativne zone od 27 juna 1943 god. Štabu Pete udarne brigade Simon Gregorčič za odlazak bataljona na teritoriju Trsta u vezi sa mobilizacijom

Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o kretanju i dejstvima flotile, mobilisanih brodova i ostalih jedinica

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima jedinica o pravilnom tumačenju politike HSS

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27.juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima u jedinicama o pojačanoj političkoj borbi protiv četničke agitacije na terenu

Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 1. brigade 6. NOU divizije od 27. juna 1943. o stanju u skojevskoj organizaciji

Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. udarne brigade 6. NOU divizije od 27. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izveštaj sekretara partijske organizacije 13. proleterske brigade Rade Končar od 27. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu u toj brigadi

Izveštaj političkog komesara 17. hrvatske NO brigade od 27. juna 1943. političkom komesaru 10. slavonske NOU divizije o moralno političkom stanju u toj brigadi i o aktivnosti na terenu

Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 27 juna 1943. god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama i stanju partizanskih jedinica u Sremu

Pismo Vladimira Bakarića, političkoga komesara Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske političkim komesarima i političkim radnicima u jedinicama NOV i PO Hrvatske o ispravnom tumačenju politike HSS

Fotografije

Povezani pojmovi

Banijski partizanski odred Trst Borbe u Sremu 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. italijanska armija Komunistička partija Hrvatske Partizanska taktika Kruševac SKOJ Borbe u Dalmaciji 1944. 3. lička proleterska udarna brigada Vranje Hrvatska seljačka stranka 2. proleterska divizija NOVJ Edvard Kardelj Mornarica NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. 2. južnomoravski partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) Glavna operativna grupa NOVJ Moslavački partizanski odred Operacija Schwarz 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Hrvatsko domobranstvo Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1943. Gospić Aranđelovac Borbe u Sloveniji 1943. Vrhovni štab NOVJ 17. slavonska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 5. krajiška udarna divizija NOVJ Rasinski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Vladimir Bakarić Glavni štab Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Centralni komitet KPJ Zasede u oslobodilačkom ratu Srebrenica Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ