Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 23. aprila 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

23. aprila 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu: naziv zamenik političkog komesara menja se u nov naziv: pomoćnik političkog komesara; pomoćnik političkog komesara vrši dužnost i poverenika personalnog odseka.

23. aprila 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: četničke i nedićevske snage kreću prema Užicu (sada: Titovo Užice); određene snage treba da hitno i energično krenu u Srbiju radi olakšanja pokreta 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ iz doline r. Studenice prema pl. Povlenu.

23. aprila 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili 3 vagona transportnog voza i neprijatelju naneli gubitke od oko 50 mrtvih.

23. aprila 1944. Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

23. aprila 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a dostavio PK SKOJ-a za Makedoniju sledeći izveštaj: o stanju organizacije posle provala i hapšenja koja je izvršio bugarski okupator u bitoljskom srezu; o merama za učvršćenje skojevskih organizacija u bitoljskom i struškom srezu, u Debarcama i u Malesiji; o mobilisanju 21. godišta od strane bugarskog okupatora.

23. aprila 1944. Nemačke motorizovane snage (17 kamiona) izvršile ispad iz G. Grada preko Nove Štifte do s. Černelča i na Tomanovu planinu. Pri povratku, njih je na položajima s. Vrtačnik - s. Smiklavž (kod Nove Štifte) napala 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. U oštroj višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da se uz podršku tenkova, probije u G. Grad. Brigada je zaplenila radio-stanicu.

23. aprila 1944. Kod s. Kijevca (blizu Pirota) 5. južnomoravska NO brigada i Pirotski NOP odred napali delove bugarskog 50. pešadijskog puka koji su počeli da pale s. Kijevac. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od 83 mrtva i ranjena i 4 zarobljena vojnika, dok su se ostali izvukli iz borbe pod zaštitom pristiglog pojačanja iz Babušnice. Zaplenjen je p. mitraljez i 10 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

23. aprila 1944. Iz s. Morovića (kod Šida) nemačke i ustaško-domobranske jedinice, jačine 800-1000 vojnika, uz podršku 6 haubica, preduzele čišćenje terena uz r. Studvu. Posle tročasovne borbe protiv delova 6. vojvođanske NOU brigade neprijatelj je prisiljen da se povuče u s. Morović uz gubitke od 11 mrtvih i 30 ranjenih. Gubici 6. brigade: 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

23. aprila 1944. Kod s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 2. i 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova četničkog 2. mileševskog korpusa i nemačke legije -Krempler- i odbacili ih prema Sjenici i na levu obalu r. Uvca.

23. aprila 1944. Kod s. Dobrače i s. Maskove (blizu Ivanjice) jedinice 2. i 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad nedićevaca i četnika. U borbi su poginula 2 a ranjeno je 6 boraca 2. divizije.

Dokumenti

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pokret prema komunikaciji Užice - Požega i zatvaranje pravaca od Arilja i Ivanjice

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret prema komunikaciji Užice - Čajetina

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Močioci - Katići - Bjeluša - Šarenik

Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe prilikom prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica

Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. Štabu divizije o sukobu sa Četnicima između Štitkova i G. Trudova i postavljanju zasede kod Kokinog Broda

Pismo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od 23 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o potrebi veće saradnje vojnih jedinica sa organima narodne vlasti

Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 23 aprila 1944 god. za protivnapad na neprijateljske snage u južnom Sandžaku

Izveštaj političkog komesara Prve čete Malesijskog NOP odreda od 23. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o izvršenim nabavkama i o utrošku novca

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 16. i 17. NOU divizija prodru preko Drine u Srbiju i svojim dejstvima olakšaju nastupanje udarne grupe divizija NOVJ

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da se znatne kvislinške snage prikupljaju u rejonu Užica i naređenje da Udarna grupa divizija brzim prodorom izbije severno od Užica

Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 23. aprila 1944. o administraciji koju će voditi sanitetski organi i ustanove NOV i POJ

Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 23. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o načinu pripremanja osušenih prehrambenih artikala primljenih u okviru savezničke vojne pomoći

Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 23 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o situaciji oko Danilovgrada i Nikšića

Izvještaj Korpusne vojne oblasti od 23 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uzrocima neizvršenja zadatka Udarne grupe pukovnika Miraševića

Dopunsko naređenje Štaba 31. divizije od 23. aprila 1944. štabovima potčinjenih brigada u vezi sa prelaskom na sektor Otlica-Col

Izveštaj komandanta 2. bataljona 139. rezervnog lovačkog puka od 23. aprila 1944. o borbi protiv delova 16. SNO brigade Janko Premrl Vojko

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 23. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KP Srbije o stanju partijske organizacije Kosmajskog NOP odreda

Dnevni izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o situaciji na području korpusa i dejstvima sopstvenih jedinica

Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Inženjerskog odsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu o izvršenim diverzantskim akcijama na prugama od 3. kolovoza 1941. godine do 31. ožujka 1944. godine

Izvještaj Štaba Drugoga diverzantskog bataljona Inžinjerskog odsjeka Glavnoga štaba Hrvatske Štabu Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije o diverzijama u razdoblju od 22. ožujka do 22. travnja 1944. godine

Fotografije

Povezani pojmovi

16. vojvođanska divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glavni štab Vojvodine Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 2. oklopna armija Mladenovac Ustanak u Hrvatskoj 1941. 2. mileševski korpus JVuO Varaždin 31. slovenska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ivanec Šid Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 1. krajiška udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sloveniji 1944. Prijedor Zasede u oslobodilačkom ratu Bosanski Novi Borbe na Kosovu i Metohiji 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Politički komesari u NOR-u 12. hercegovačka udarna brigada Užička Požega 6. vojvođanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Danilovgrad Pirot Narodno oslobodilački odbori Ivanjica 11. krajiška udarna brigada Glavni štab Hrvatske Bugarska u drugom svetskom ratu Kosmajski partizanski odred 37. sandžačka divizija NOVJ SKOJ Vrhovni štab NOVJ Sjenica 4. krajiška divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Nikšić 15. brdski armijski korpus Užice Gojko Nikoliš Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. 1. moslavačka brigada 2. proleterska divizija NOVJ 7. srpska brigada (5. južnomoravska) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 2. udarni korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sanitet u ratu