Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 19. februara 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

19. februara 1942. U Foči izašao prvi broj -Narodnog borca-, lista Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije.

19. februara 1942. Oko 500 boraca 4. krajiškog NOP odreda i delovi Krajiškog proleterskog bataljona (u formiranju) izvršili neuspeo napad na oko 200 domobrana u Kotor-Varoši. U napadu poginuo politički komesar 4. krajiškog NOP odreda Rade Ličina, narodni heroj.

19. februara 1942. Delovi 4. krajiškog NOP odreda bez borbe razoružali jednu četu domobrana u s. Han-Kolima (kod Banje Luke).

19. februara 1942. U Kifinom Selu (kod Nevesinja) ojačana četa Udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništila Štab operativnih jedinica četničke komande istočne Bosne i Hercegovine.

19. februara 1942. Znajući da se u Žabljaku nalazi velika partizanska bolnica, italijanski avioni bombardovali tu varošicu. Ranjena su dva partizana i porušeno je nekoliko kuća. Sutradan, italijanski avioni ponovo bombardovali Žabljak, i tom prilikom porušili 7 kuća, dok su dva borca poginula.

19. februara 1942. Jedinice Kombinovanog NOP odreda -Radomir Mitrović- izvršile neuspeo napad na četnike u rejonu s. Kraljskih Bara (kod Kolašina).

19. februara 1942. U jednoj pećini blizu Splita, u borbi protiv žandarma, poginuo sekretar Gradskog komiteta SKOJ-a za Split Đermano Senjanovie, narodni heroj.

19. februara 1942. U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

19. februara 1942. U Somboru mađarske vlasti streljale 7 komunista i simpatizera NOP-a.

19. februara 1942. U s. Jelovik Izvoru (kod Knjaževca) delovi Knjaževačko-boljevačkog NOP odreda razoružali finanse a opštinskoj upravi zabranili rad.

Dokumenti

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 februara 1942 god. komandiru Jošaničke dobrovoljačke čete

Izvještaj komandanta Cucko-ćeklićkog bataljona od 19 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o likvidaciji italijanskog uporišta na Gornjem Orahovcu

Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 19 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u zapadnom Sandžaku

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu od 9 do 19 februara 1942 godine

Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 19 februara 1942 god. narodnooslobodilačkim odborima i komandama rezervnih jedinica o potrebi rušenja pruge i puteva na teritoriji bataljona

Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 19 veljače 1942 godine

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 veljače 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o drugom savjetovanju Glavnog štaba

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 19. februara 1942. godine

Izveštaj komandanta italijanske teritorijalne odbrane u Udinama od 19 februara 1942 god. o akcijama Pivčanske čete u Slovenačkom Primorju

Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku zanovu vojnoupravnu organizaoiju i odnos potčinjenosti uSrbiji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 132 od 19. veljače 1942. o uvođenju fašističkog poretka u Dalmaciji

Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste Doležala Adolfa

Izvod iz knjige evidencije Komande Druge armije o primljenim izvještajima od potčinjenih jedinica u razdoblju od 14. do 19. veljače 1942.

Fotografije

Povezani pojmovi

Borbe u Srbiji 1942. Knjaževačko-boljevački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Split 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Ozrenski partizanski odred (Srbija) Komunistička partija Hrvatske Vrhovni štab NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Kruševac Štampa u ratu Vrhovna komanda Vermahta Komski partizanski odred 2. krajiški partizanski odred Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. SKOJ Kolašin Rasinski partizanski odred Sombor Glavni štab Hrvatske Žabljak Arso Jovanović Nevesinje Foča Borbe u Sloveniji 1942. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Niš Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Dalmaciji 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Knjaževac Operacija Prijedor Lovćenski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Aleksinac Narodni heroji Jugoslavije 2. kordunaški partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Cucko-ćeklićki bataljon