Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 18. oktobra 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

18. oktobra 1944. Preko Karpata snage Crvene armije prodrle u Čehoslovačku.

18. oktobra 1944. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, spajanjem dotadašnjeg Jajačkog i Travničkog NOP odreda formiran Jajačko-travnički NOP odred.

18. oktobra 1944. Posle dvodnevnih borbi 10. hercegovačka udarna i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada Primorske operativne grupe oslobodile Dubrovnik, koji je branila glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije, mornarička pešadija, obalska artiljerija i oko 400 ustaša i domobrana.

18. oktobra 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

18. oktobra 1944. Prema direktivi VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naređenje da se u korpusima, od ljudstva koje je ranije služilo u artiljerijskim jedinicama, organizuju artiljerijski kursevi, koji bi otpočeli 1. novembra.

18. oktobra 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

18. oktobra 1944. Posle sedmodnevnih oštrih borbi protiv jedinica ojačanog puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, 1. pešadijska divizija bugarske 1. armije ovladala položajima u rejonu s. Dubočice i s. Petralice, a 2. pešadijska divizija ovladala Stražinom, dok je 1. pešadijski puk 1. pešadijske divizije natkrilio stracinske položaje sa severa. U toku noći nemačke snage su se povukle na ranije organizovane stracinske položaje.

18. oktobra 1944. U rejonu s. Zdunje, s. Grgurnice i s. Sedlareva (kod Tetova) 8. makedonska brigada 42. divizije NOVJ završila dvodnevnu žestoku borbu protiv balista, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 8 ranjenih boraca.

18. oktobra 1944. Član PK SKOJ-a za Makedoniju dostavio izveštaj PK SKOJ-a o stanju SKOJ-a i omladinske organizacije u veleškom srezu. Izveštaj obuhvata stanje kadrova, broj novoformiranih omladinskih odbora i radnih četa po selima i predstojeće zadatke.

18. oktobra 1944. Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

18. oktobra 1944. Posle trodnevnih borbi protiv obezbeđujućih delova nemačke 22. pešadijske divizije, 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ ovladala položajima u rejonu Mogilka-Bigla (blizu Delčeva), uspostavila čvrstu vezu s jedinicama bugarske 4. armije, koje su napadale s fronta, i zajedničkim dejstvom prinudila nemačke snage da se povuku na nove položaje kod s. Istibanje (blizu Kočana).

18. oktobra 1944. U Širokom dolu (kod Berova) formirana 20. makedonska NO brigada.

18. oktobra 1944. Na položajima s. Volčja Jama - s. Reber (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15, divizije NOVJ vodila teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale sa pravaca Novo Mesto i s. Št. Vid.

18. oktobra 1944. Prepadom na s. Renke (kod Litije) 1. bataljon Kamniško-zasavskog NOP odreda uništio nemačko obezbeđenje železničke pruge Ljubljana - Zidani Most i porušio dve zgrade, 900 m duplog koloseka i dva železnička mosta. Time je saobraćaj na toj pruzi obustavljen za duže vreme.

18. oktobra 1944. Na položajima s. Cirnik - s. Ravne - s. Selska Gora (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su u dve kolone nadirale iz s. Mirne. Brigada se najzad, da bi izbegla okruženje, pod borbom povukla na položaje kod s. Stehanje Vasi.

18. oktobra 1944. Na položajima kod Markulaka (blizu Slovenskih Konjica) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila ogorčenu borbu protiv nemačke kolone koja je nadirala sa pravca s. Špitaliča. Brigada se u 18 časova prebacila na nove položaje Čaž-Babič, odakle je, energičnim jurišem, odbacila neprijatelja u pravcu Slovenskih Konjica i, istovremeno, razbila kolonu koja je nadirala sa pravca s. Pletovarja. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke.

18. oktobra 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ sukobili se s nemačkim snagama koje su preko pl. Dobrovlja i s. Loke nadirale ka Mozirju. Energičnim jurišem oni su odbacili neprijatelja i gonili ga sve do s. Loke.

18. oktobra 1944. Kod s. Vitanovca i s. Ugljareva (blizu Kraljeva) dva bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Između ostalog, zaplenjena je 1 protivtenkovska puška i 7 pištolja. Jedinice 3. brigade imale su 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

18. oktobra 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napustile Đakovicu pred nadmoćnim nemačkim i balističkim snagama.

18. oktobra 1944. U Beogradu PK KPJ za Srbiju formirao novi MK KPJ za Beograd.

18. oktobra 1944. U oslobođenom delu Beograda, kod Auto-komande, održan veliki miting omladine i građana Beograda.

Dokumenti

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije da se zadrži na Avali i spreči prodor neprijatelja pravcem Ripanj-Beograd

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije za posedanje položaja Sremčica-Rušanj

Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o nepravilnim postupcima bugarske vojske u vreme borbe za oslobođenje Niša

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 18 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nemcima kod Topole i u Beogradu

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi s Nemcima kod s. Grabovca

Izveštaj Štaba Dvadeset prve srpske brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe za Beograd

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje razbijenih nemačkih dedova na prostoriji V. i M. Moštanica, Barič, Jasenak, Obrenovac

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje neprijatelja na prostoriji Avala-Pinosava-Vrčin-Ripanj

Izveštaj Štaba Četvrte srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o zaplenjenom materijalu na prostoriji sela Boleča

Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Četrnaeste srpske brigade za čišćenje terena od Nemaca na pravcu Vrčin-Šuplji Kam.-Avala-Beograd

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o borbama i pokretu od 1 do 15 oktobra

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trinaeste srpske brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 10 do 18 oktobra 1944 godine

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. načelniku Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama za Čukaricu

Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu snaga Divizije na prostoriji Zabrežje-Obrenovac-Barič i Ostružnica-Železnik

Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Smederevo od 18 oktobra 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Beogradski okrug o oslobođenju Smedereva i formiranju vojnoteritorijalnih komandi

Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 18. oktobra 1944. štabovima bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja na Kopaonik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje podataka o lokaciji aerodroma kod Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje ordenja

Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. upućena maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o zadacima 12. udarnog korpusa NOVJ 

Pregled brojnog stanja i naoružanja 5. crnogorske proleterske brigade 18. oktobra 1944. godine

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Travnik

Pregled izvršenja taktičkih zadataka 2. bojne 9. gorske pukovnije od 14. septembra do 18. oktobra 1944. godine

Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu, organizaciji i formaciji korpusa

Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti u septembru

Izvještaj Štaba 7. divizije od 18. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Koprivnicu

Izvještaj načelnika Štaba 29. divizije NOVJ od 18. oktobra 1944. komandantu i političkom komesaru divizije o oslobođenju Dubrovnika

Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča

Izvještaj Štaba 2. brigade od 18. oktobra 1944. Štabu 13. NO divizije o napadu na Sveti Rok

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ da odloži napad na Višnju Goru dok se ofanzivnim dejstvom ne razbiju neprijateljske kolone koje nastupaju ka oslobođenoj teritoriji

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u rejonu Trebnja

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini septembra

Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na Trnovskoj visoravni

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Kozjak - Knežja Vas

Izvod iz ratnog dnevnika 3. čete 517. landesšicen-bataljona od 1. septembra do 18. oktobra 1944.

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 18. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. oktobra 1944. godine

Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 18. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije

Operacijski izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 18. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama od 15. septembra do 15. oktobra 1944. godine

Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 18. oktobra 1944. Štabu Prvog bataljona Mornaričke pješadije za napad na neprijateljske garnizone na otocima Jakljanu i Šipanu

Izveštaj štaba Osamnaeste brigade od 18. oktobra 1944. god. štabu Kumanovske divizije o borbi protiv nemačkih snaga na sektoru s. Somaljice – Novo Selo

Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 18. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Treće, Osme i Dvanaeste brigade protiv balističkih bandi na sektoru r. Treske

Fotografije

Povezani pojmovi

Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. šiptarska brigada 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 12. hercegovačka udarna brigada Smederevo Fjodor Tolbuhin Borbe u Sloveniji 1944. Bali Kombetar Berovo Obrenovac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 13. makedonska brigada Novo Mesto 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 369. legionarska divizija (vražja) 21. srpska brigada (2. šumadijska) 3. ukrajinski front Crvene armije Aleksinac Bitka za Koprivnicu 1944. Glavni štab Srbije 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Ohrid 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 14. srpska udarna brigada Struga 2. lička proleterska udarna brigada 42. makedonska divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Kruševac 1. pešadijska divizija (Bugarska) 23. srpska udarna divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Beogradska operacija Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Tetovo Ljubljana Omiš Slovensko domobranstvo Kraljevo Radio Slobodna Jugoslavija Jagodina Bitka za Srbiju Makarska 18. makedonska brigada 14. slovenska divizija NOVJ 1. makedonska udarna brigada Mornarica NOVJ SKOJ 10. hercegovačka udarna brigada 13. srpski korpus NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Kočani Slavonski Brod Borbe u Srbiji 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji 5. krajiška udarna divizija NOVJ Kumanovo Vrhovni štab NOVJ Paraćin Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Koprivnica Glavni štab Makedonije 24. srpska brigada 21. srpska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 20. makedonska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dubrovnik 28. slavonska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Travnik 22. pešadijska divizija 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Napad NOVJ na Travnik 1944. 118. lovačka divizija 181. pešadijska divizija Glavni štab Slovenije 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Josip Broz Tito 26. dalmatinska divizija NOVJ 8. makedonska brigada Travnički partizanski odred Brač Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 50. makedonska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ Crvena armija 17. slavonska udarna brigada Omladina u ratu 15. slovenska divizija NOVJ 3. prekomorska brigada - udarna 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 2. pešadijska divizija (Bugarska) 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 2. proleterska divizija NOVJ Resen Ripanj Politički komesari u NOR-u 11. krajiška divizija NOVJ 3. srpska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Bujanovac Đakovica Bugarska u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Sremu 1943. 51. makedonska divizija NOVJ 13. srpska brigada Borbe za Kruševac 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Beograd Niš 7. slovenski korpus NOVJ