Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 28. marta 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

28. marta 1944. Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

28. marta 1944. U s. Slatini (kod D. Vakufa) neprijatelj je napao na 1. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, brigadnu bolnicu i Štab brigade, a posle četvoročasovne borbe povukao se u D. Vakuf. Neprijateljski gubici: 76 mrtvih i ranjenih, a gubici 1. bataljona: 5 mrtvih i 4 ranjena.

28. marta 1944. U borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandanta bataljona 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ Miloš Ždero, narodni heroj.

28. marta 1944. Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delova Lovćenskog i Zetskog NOP odreda protiv jakih snaga nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.000 vojnika) i četnika koje su napale od Danilovgrada ka Nikšiću. Neprijatelj je, uz gubitke od 21 mrtvog i više ranjenih, ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić i duž nje uspostavio obezbeđenja u selima: Stubici, Bogetićima, Cerovu, Drenovštici, Bogmilovićima, Ržištu i Zagarču.

28. marta 1944. Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

28. marta 1944. Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

28. marta 1944. Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

28. marta 1944. Kod s. Bandića (blizu Rogateca) delovi Zagorskog NOP odreda iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu, zapalili tri kamiona i ubili oko 20 nemačkih vojnika.

28. marta 1944. Nemačka avijacija bombardovala o. Vis. Potopljeno je 5 i oštećeno 8 motornih jedrenjaka. Poginulo je 6 partizana i 6 britanskih vojnika.

28. marta 1944. Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

28. marta 1944. U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bataljon RZK, ali se posle četvoročasovne borbe, zbog snažnog otpora neprijatelja, povukla. Poginulo je 8 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva borca.

28. marta 1944. Glavni NO odbor Vojvodine izdao okružnicu br. 3 NO odborima Vojvodine: o jačanju organa narodne vlasti i o zadacima koji pred njima stoje.

28. marta 1944. Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali dva električna stuba. Istog je dana 1. bataljon tog odreda, iz zasede kod s. Maradika (blizu Inđije), ubio 10 i ranio 2 domobrana.

Dokumenti

Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 28 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i Bugara južno od Ivanjice

Okružnica broj 3 Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od 28 marta 1944 god. o jačanju organa narodne vlasti i zadacima koji stoje pred njima

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o greškama u dosadanjem radu i o najvažnijim zadacima

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o situaciji na terenu i o radu partijske organizacije

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o razbijanju grupe partizana

Izveštaj Štaba 1. bataljona Šumadijskog NOP odreda od 28. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o kretanju i dejstvima bataljona

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se ubuduće izveštaji sistematizuju i stalnim slovnim oznakama označe kome su namenjeni

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 28. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Hrvatske da se Josip Hrnčević uputi za šefa Sudskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ

Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 2. vojvođanske NOU brigade

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe za orijentisanje svojih snaga prema komunikacijama Nikšić - Danilovgrad i Cetinje - Podgorica

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 marta 1944 god. Štabu Brdskog artiljeriskog diviziona za upućivanje jedne baterije u pravcu Rovaca

Naređenje Štaba Šeste NOU brigade od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za uspostavljanje čvrste veze sa bataljonom Sedme crnogorske NOU brigade i za aktivnije dejstvo na pravcu Zagreda - Zagarač - Komani

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 28. marta 1944. Štabu Primorske operativne grupe da nov raspored i dejstva

Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o demonstrativnom napadu na Zabrđe

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu od 24. do 27. marta

Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. štabovima bataljona da spriječe prodor neprijateljskih snaga iz Stoca za Ljubine

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 28. marta 1944 Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu od 14. do 28. marta

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Podgrmečkog NOP odreda na dan 28. marta 1944. godine

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 18 marta 1944 god. Štabu Dosetog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 1 do 28 februara

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 28 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Omladinske NO brigade Jože Vlahović i Turopoljskog NOP odreda na liniji Brlenić - Bresarić - Krašić i kod Gornje Kupčine

Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju u jedinicama u toku marta

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Brinja

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Draganiće i borbama kod Izimja i Gornje Kupčine

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 28 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 18 do 28 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru

Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. marta 1944. Štabu 14. divizije da ofanzivnim akcijama sadejstvuje 9. korpusu NOVJ

Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti jedinica 9. korpusa NOVJ na sektoru Gorenjske od 28. februara do 3. marta 1944. godine

Uputstvo političkog komesara Unske operativne grupe 4. korpusa od 28. marta 1944. političkim komesarima brigada i odreda o načinu političkog rada u jedinicama

Izveštaj Štaba motorizovanog puka za naročitu upotrebu od 28. marta 1944. Štabu 373. legionarske divizije »Tigar« o toku operacije »Fen«, za otvaranje komunikacije Prijedor — Banja Luka, od 20. do 25. marta 1944. godine

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o pretrpljenim gubicima prilikom potapanja broda-lovca na podmornice od savezničkih aviona na rijeci Krki

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju njemačkog broda na rijeci Krki kod Šibenika

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o angažiranju Prvog puka Brandenburg u pravcu kanala za snabdijevanje partizana na sektoru Murter-Biograd

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o posljedicama neprijateljske ofenzive u zagrebačkoj oblasti, uočenim slabostima partijske organizacije, te o stanju u Desetome korpusu Zagrebačkome NOV i POJ

Okružnica Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast podređenim komitetima s uputama za dalji rad u vezi sa zaključcima savjetovanja Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast

Zagreb: Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i raspoloženju naroda u kotarima okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkim prilikama u kotaru i organizacijskom stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, o mobilizaciji i radu agitpropa

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju partijske organizacije

Izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Štabu Četvrtoga korpusa NOV i POJ o neuspjelom napadu na neprijateljsko uporište Draganić

Operativni izvještaj Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe odreda NOV i POH o aktivnosti odreda u ožujku 1944. godine

Izvještaj Komande bjelovarskog područja Okružnome komitetu KPH Bjelovar o radu i političkoj situaciji na teritoriju komande

Fotografije

Povezani pojmovi

13. primorsko-goranska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO 14. slovenska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. Bjelovar 9. slovenski korpus NOVJ Jastrebarsko Podgorica Borbe u Makedoniji 1944. Trebinje 17. istočnobosanska divizija NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ Pavle Đurišić Kumanovo Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Zagorski partizanski odred Zetski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske 1. proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. sremski partizanski odred 32. zagorska divizija NOVJ Nikšić Krapina Donji Vakuf Aranđelovac Hvar SKOJ 11. hercegovačka udarna brigada Josip Broz Tito Borbe u Sremu 1943. Priština 15. brdski armijski korpus Južnohercegovački partizanski odred Borbe na Kosovu i Metohiji Komski partizanski odred Lovćenski partizanski odred 4. vojvođanska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ 6. crnogorska udarna brigada Inđija 16. vojvođanska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodno oslobodilački odbori 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Radio Slobodna Jugoslavija Luftwaffe u Jugoslaviji Ivanec 2. vojvođanska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Zagreb Hrvatsko domobranstvo Britanija i Jugoslavija Danilovgrad Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Prijedor Petrovaradin Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Ljubinje Stolac Vrhovni štab NOVJ Cetinje 392. legionarska divizija (plava) Livno Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Divizija Brandenburg 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Koprivnica Ivanjica Dobrivoje Radosavljević 373. legionarska divizija Tiger Bjelovarski partizanski odred 2. ravnogorski korpus 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 2. oklopna armija 29. hercegovačka divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Prokuplje Vis 369. legionarska divizija (vražja) Centralni komitet KPJ 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Šibenik Narodni heroji Jugoslavije Javorski korpus JVuO AFŽ 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Bolnice u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zlatiborski korpus JVuO Borbe u Sloveniji 1944. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 3. makedonska udarna brigada Glavni štab Hrvatske